สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เรื่องการให้บริการและการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ 2” ที่ประชุมได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 4 รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามรายงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ govspending.data.go.th กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้อำนาจภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อมามีมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 5 เรื่องการจัดทำ “เว็บไซต์ ภาษีมาจากไหน” โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คกก. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา และให้มีการเชื่อมโยงกับระบบ ภาษีไปไหน เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้เร่งดำเนินการพัฒนา “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริตและแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการ Export ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่ค้นหาและการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบภาษีไปไหนในรูปแบบ API เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสและการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ
4.1
55 ทั้งหมด
5
4
3
2
1
กำลังโหลด...

มีอะไรใหม่

New features and performance improvements.
อ่านเพิ่มเติม
ยุบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตเมื่อ
22 ตุลาคม 2561
ขนาด
6.4M
การติดตั้ง
5,000+
เวอร์ชันปัจจุบัน
2.1.3
เวอร์ชัน Android ที่กำหนด
4.2 และสูงกว่า
การจัดประเภทเนื้อหา
ให้บริการโดย
Digital Government Development Agency, Thailand
©2019 Googleข้อกำหนดในการให้บริการของไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ศิลปินเกี่ยวกับ Google|สถานที่: สหรัฐอเมริกาภาษา: ไทย
การซื้อรายการนี้หมายความว่าคุณกำลังทำธุรกรรมกับ Google Payments และยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ และประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Payments