mSPDict, từ điển chuyên nghiệp
(1,365)

Reviews

What's New
4.5
Lên đầu danh sách sharing list
4.4.4
Sửa lỗi từ điển popup với đường dẫn dữ liệu thay đổi
4.4.3
Sửa vài lỗi, thêm tùy chọn đường dẫn dữ liệu, cập nhật các thư viện mới
4.3
Sửa lỗi đọc dữ liệu wiki, cập nhật dữ liệu cho wiki lên 556.063 từ
4.2.1
Sửa lỗi tính năng tìm gần đúng

Similar

More from developer