Ôn thi GPLX - 15 đề - 450 câu+GPLX A1-8 đề-160 câu

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Ôn thi GPLX - 15 đề - 450 câu+GPLX A1-8 đề-160 câu
Ôn thi GPLX ô tô B2 15 đề 450 câu-Xe máy A1 8 đề 160 câu-xử phạt vi phạm g.thông

“Ôn thi GPLX - 15 đề - 450 câu+GPLX A1-8 đề-160 câu”
Tổng hợp các vấn để về giấy phép lái xe A1,A2,A3,A4,B1,B2,C,D,E,F, an toàn giao thông, xử phạt vi phạm giao thông, và kiến thức về luật giao thông đường bộ:
1.Ôn thi giấy phép lái xe ô tô B1,B2,C,D,E,F
2.Ôn thi giấy phép lái xe mô tô - xe máy A1
3.Xử phạt vi phạm giao thông, luật giao thông đường bộ được chia theo từng nhóm rõ ràng
-Khái niệm và quy tắc
-Hệ thống biển báo đường bộ
-Sa hình
-Nghiệp vụ vận tải
-Kỹ thuật lái xe
-Cấu tạo và sửa chữa
-Văn hoá và đạo đức lái xe
"Ôn thi GPLX ôtô B2 15 đề 450 câu"
-Gồm 15 đề thi, mỗi đề 30 câu, mỗi câu tính 1 điểm, tổng một 1 đề thi 30 câu tính 30 điểm.
-Tổng 450 câu chia thành 15 đề thi, một đề thi yêu cầu thí sinh phải thi qua 26/30 câu, tức là phải đạt 26/30 câu đúng mới đạt
-Chỉ cần ôn và thi đạt 15 đề thi này, tức là bạn đã nắm vững 450 câu lý thuyết thì ĐẢM BẢO THI ĐỖ LÝ THUYẾT!
-Lưu ý, khi ôn thi 15 đề thi 450 câu, thì sẽ có những câu có thể chọn nhiều hơn 1 đáp án mới đúng.
- Đáp án = "Tất cả các phương án trên" không phải lúc nào cũng đúng.
-Đề thi có cả phần thi lý thuyết và phần thi sa hình.
Giấy phép lái xe(gplx): hạng A1, hạng A2, hạng B1, hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E…là bạn phải sát hạch luật giao thông thông qua các bài thi trắc nghiệm"Ôn thi GPLX ôtô B2 15 đề 450 câu”
- Để thi là các nguyên mẫu đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, mà các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô trên cả nước đang sử dụng như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng
-450 câu lý thuyết chia đủ cho 15 đề thi gồm cả lý thuyết và sa hình cho GPLX ô tô B2.
- Thi xong 30 câu là hiển thị đáp án Trượt hay Đỗ để tham khảo và đánh giá trình độ.
-Bộ 450 câu hỏi và đáp án chính xác của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT
"Ôn thi GPLX mô tô xe máy A1 8 đề 160 câu"
Ôn thi giấy phép lái xe mô tô xe máy A1 (GPLX A1) gồm 160 câu lý thuyết chia đủ 8 đề thi kèm đáp án.
Chức năng "Ôn thi GPLX mô tô xe máy A1 8 đề 160 câu”
-Gồm 160 câu chia đủ cho 15 đề thi, hiển thị kết quả sau khi thi xong để đánh giá trượt hay đỗ.
-Thi đỗ 8 đề thi tức đã nắm chắc 160 câu lý thuyết và sa hình của giấy phép lái xe mô tô xe máy hạng A1.
-160 câu hỏi và đáp án chính xác
"Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ"
“Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ” giúp bạn hiểu rõ các điều khoản và mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, tra cứu hệ thống biển báo giao thông đường bộ và đường sắt, giúp bạn giải đáp các thắc mắc về hành vi vi phạm giao thông cũng như là kiến thức luât giao thông để bạn nhận biết các sai phạm của cảnh sát giao thông khi xử phạt.
“Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ” là cơ sở pháp luật và căn cứ để người vi phạm giao thông làm việc với Cảnh sát giao thông CSGT khi bị thổi còi vi phạm luật giao thông đường bộ và nộp phạt đúng quy định theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP, 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông và đường sắt thay cho các NĐ 171/2013/NĐ-CP, 107/2014/NĐ-CP .
Chức năng “Xử phạt vi phạm giao thông”
-Lỗi và mức phạt dành cho Ô tô
-Lỗi và mức phạt dành cho Xe Máy
-Lỗi và mức phạt dành cho các loại Xe Điện
-Lỗi và mức phạt dành cho người đi bộ
-Các biển báo giao thông
-Kinh nghiệm khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt dừng xe.
CHÚC CÁC BẠN LUYỆN THI THÀNH CÔNG, LÁI XE AN TOÀN VÀ KHÔNG BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG
MẸO SỬ DỤNG "Ôn thi GPLX - 15 đề - 450 câu+GPLX A1-8 đề-160 câu"
-Ngày 1: Ôn tất cả các loại biển báo, loại biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển bảo chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm
-Ngày 2: Ôn 450 câu lý thuyết, nhớ các định nghĩa cơ bản như nồng độ cồn, tốc độ cho phép và mẹo các câu hỏi sa hình
-Ngày 3: Thi hết các đề thi của từng hạng bằng lái xe, làm các đề đạt 28 câu trở lên thì BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG
Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn về App "Ôn thi GPLX - 15 đề - 450 câu+GPLX A1-8 đề-160 câu"
Review exam GPLX - 15 topics - 450 sentences + GPLX A1-8 threads-160 sentences
Review exam GPLX automobile B2 15 deals 450 sentences - Motorbike A1 8 160 question-penalty violations

Review GPLX - 15 questions - 450 sentences + GPLX A1-8 threads-160 sentences "
Summary of driving license issues A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F, traffic safety, traffic violation penalties, and knowledge of road traffic laws the set:
1. Execute a driving license for cars B1, B2, C, D, E, F
2. Do not take the A1 motorbike driver's license
3. Sanctioning traffic violations, road traffic law is clearly divided into groups
- Concepts and rules
- Road signs system
-Figure
-Transport service
- Driving techniques
-Construction and repair
- Culture and driving ethics
"Reviewing B2 cars GPLX exam 15 questions 450" "
- Including 15 exam questions, each with 30 questions, 1 point for each sentence, a total of 1 exam and 30 questions for 30 points.
-General 450 sentences divided into 15 exam questions, one exam subject requires candidates to pass 26/30 sentences, ie they must reach 26/30 correct sentences to reach
-Just need to review and test these 15 exam questions, ie you have mastered 450 theoretical questions then THE PRESENT WARRANTY!
-Note, when exam 15 questions 450 exam questions, there will be questions that can choose more than 1 answer to correct.
- Answer = "All of the above options" are not always correct.
-The exam has both theory and exam section.
Driver's license (gplx): grade A1, grade A2, grade B1, grade B2, grade C, grade D, class E ... you must pass the traffic rules through multiple-choice tests "Exam B2 car GPLX 15 deals 450 questions ”
- To test is the test prototype of the General Department of Roads of Vietnam, which the training centers test drive cars in the country in use such as Hanoi, Ho Chi Minh, Can Tho, Da Nang
-450 theoretical sentences divided enough for 15 exam questions including theory and model for automotive license B2.
- Completion of 30 sentences is to show the answer of Slip or Do for reference and evaluation of the level.
- Ministry of 450 questions and correct answers of Vietnam Road Administration General Department of Transport
Review of A1 motorcycle GPLX 8 160 questions ""
Examination of the A1 motorbike license (GPLX A1) with 160 theoretical statements divided into 8 exams with answers.
Function of exam A1 motorbike GPLX A1 8 question 160 questions "
- Include 160 sentences divided into 15 test questions, display the results after the exam is completed to assess whether to pass or pass.
- At the end of 8 exams, I was able to grasp 160 theoretical questions and images of the license to drive an A1 motorbike.
-160 correct questions and answers
"Road traffic violation sanction"
"Sanction of road traffic violations" helps you understand the terms and penalties for road traffic violations, look up the road and rail traffic signs, help you answer questions about traffic violations as well as traffic law knowledge so that you can identify the traffic police offenses when sanctioning.
"Sanctioning of road traffic violations" is a legal basis and a basis for traffic violators to work with Traffic Police Police when being whistleblowed and violating road traffic laws and paying fines according to regulations. Decree No. 71/2012 / ND-CP, 46/2016 / ND-CP on administrative sanctions in the field of transport and railways instead of Decree 171/2013 / ND-CP, 107/2014 / ND-CP .
"Traffic violation penalty" function
-Fines and penalties for cars
-Fines and penalties for Motorcycles
-Fines and penalties for electric vehicles
-Error and fine for pedestrians
-The traffic signs
-Experience when traffic police blow a penalty stop.
WELCOME YOUR SUCCESSFUL EXAMINATION, SAFETY DRIVING AND NOT BEING SANCTIONED FOR TRAFFIC VIOLATIONS
USAGE GPLX Exam - 15 questions - 450 sentences + GPLX A1-8 threads-160 sentences "
-Day 1: Review all types of signs, types of prohibition signs, signboards, signboards, danger signs
-Day 2: Review 450 theoretical sentences, remember basic definitions such as alcohol content, speed and tips
-Day 3: Execute all tests of each driver's license class, make the statements reach 28 or more, YOU HAVE SUCCESSFUL
We look forward to receiving your comments on the App "Exam GPLX - 15 topics - 450 sentences + GPLX A1-8 threads-160 sentences"
Read more
Collapse
4.1
468 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

V3.1:
(*) Ô tô: 15 đề thi, 450 câu hỏi luyện thi cấp giấy phép lái xe ô tô B1, B2, C, D, E, F
(*) Xe máy: 8 đề thi, 160 câu hỏi luyện thi cấp giấy phép lái xe máy A1, A2, A3, A4
(*)C.hỏi chia nhóm: Khái niệm và quy tắc, h.thống biển báo, sa hình, nghiệp vụ, kỹ thuật, cấu tạo, sửa chữa, văn hoá, đạo đức
(*)Tra cứu luật giao thông đường bộ và mức phạt vi phạm
-Phân loại luật giao thông
-Kiến thức luật giao thông đường bộ
V 1.0-3.0
- Fixed bug, Open SSL
- Cập nhật đáp án Đúng, sửa lỗi câu hỏi
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 20, 2019
Size
5.5M
Installs
100,000+
Current Version
3.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Puzzle Game Fun
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.