MyBible - Bible

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

MyBible will help you study the Bible carefully and deeply. It will make the Bible more convenient to read, as you will always have it with you without the need of an Internet connection. Bible translations in more than three hundred languages are available, including the original texts and early translations in ancient Greek, ancient Hebrew, and Aramaic. In MyBible you also have commentaries, biblical dictionaries, thesauruses, daily devotions, and powerful tools to help them all work conveniently together.

Project description and additional information, including the modules format description, as well as the most recent and previous versions of the application, are available at http://mybible.zone.

BIBLE TRANSLATIONS AND OTHER MODULES
MyBible provides non-copyrighted (public domain) Bible translations, commentaries, dictionaries, and daily devotions collected from different sources and converted into the MyBible format.

APPLICATION FEATURES
- Adjustable display of the Bible text, all chapters of a book (not just one chapter at a time); grouping of verses into paragraphs, subheadings, with or without verse numbering; highlighting of Jesus' words, night mode.
- Two or three Bible windows with different translations; windows that automatically synchronize for the current position, but can also be used independently.
- Fast and powerful search of the Bible text.
- Bible text: convenient paging and scrolling, categorized bookmarks, color-highlighting and underlining of fragments, remarks for the text, reading places, user-defined cross references, comparing of selected verses in different translations.
- Ancillary means that can be shown in the Bible text: cross references, hyperlinks to commentaries, footnotes, Strong's numbers.
- Built-in information on the correspondence of the "Russian" and "standard" numbering of verses in the book of Psalms, Job, and Song of Solomon (this provides for parallel reading of these books in Russian and in other languages).
- Bible reading plans: a large selection of pre-defined downloadable reading plans, option to quickly create a simple reading plan of your own, option to activate several reading plans simultaneously, convenient and friendly tracking of your progress on active reading plans.
- Bible commentaries, comparison of different commentaries for a selected verse.
- Showing of dictionary articles on a double-touch of a word in the Bible text, option to search for a word of interest in dictionaries, Strong's lexicon that is activated by a double-touch on a word or on a Strong's number, Strong's number usage searching - capable of replacing a printed "Symphony", option to look up references to a selected verse from dictionary articles - gives input for a deep understanding of integrity of the Scripture.
- Text-to-Speech (TTS): Bible text, commentaries, dictionary articles, daily devotions, and automatic combining of TTS for the Bible text with TTS for commentaries that are shown as hyperlinks in the Bible text (this could be handy while you are driving a long distance).
- Copying of selected verses, copying of verses found as a result of search.
- Working with favorites: daily devotions, commentary articles, dictionary articles.
- Notes entry window with hyperlinks to Bible places that can be created automatically for entered references to Scriptures (e.g., John 3:16).
- Profiles which completely store an environment, settings, a navigation history, etc.
- Extensive set of settings; optional Simplified Mode, for beginners.
- Usage tips for the entire main functionality: available from the menu, grouped, allow searching from a word fragment.
- Support of data back-up and synchronization between different devices of the same user, this includes settings and downloaded modules and assumes usage of external means, (Dropsync is recommended), see the "Synchronization" section in the "About" text available from the menu.

Help us pay for hosting of modules: http://mybible.zone/offer-eng.php
MyBible pomoże studiować Biblię uważnie i głęboko. To sprawi, że Biblia bardziej wygodne do czytania, jak będziesz mieć zawsze przy sobie, bez konieczności połączenia z Internetem. Biblia tłumaczenia w ponad trzystu językach są dostępne, w tym oryginalnych tekstów i wczesnych przekładów w starożytnej Grecji, starożytnego hebrajskiego i aramejskiego. W MyBible masz również komentarze, słowniki biblijne, tezaurusy, codzienne nabożeństwa i potężne narzędzia, które pomogą im wszystkie prace dogodnie razem.

Opis projektu oraz dodatkowe informacje, w tym opis formatu moduły, jak również najnowsze i poprzednie wersje aplikacji, dostępne są w http://mybible.zone.

BIBLIA tłumaczenia i inne moduły
MyBible zapewnia non-prawami autorskimi (public domain) przekłady Biblii, komentarze, słowniki, i codziennie nabożeństwa zebrane z różnych źródeł i przekształcono w MyBible formacie.

Funkcje aplikacji
- Regulowany wyświetlacz tekstu Biblii, wszystkie rozdziały książki (nie tylko jeden rozdział w czasie); Grupowanie wierszy na akapity, podpozycji, z lub bez numeracji wersetów; podświetlanie słów Jezusa, tryb nocny.
- Dwa lub trzy okna o różnych przekładów Biblii; okna automatycznie synchronizację dla aktualnego położenia, ale mogą być również stosowane niezależnie.
- Szybkie i skuteczne wyszukiwanie tekstu Biblii.
- Tekst Biblijny: wygodne stronicowania i przewijanie, skategoryzowane zakładki, kolor podświetlania i podkreślania fragmentów, uwagi do tekstu, czytanie miejsca, zdefiniowane przez użytkownika odsyłacze, porównując wybranych wierszy w różnych tłumaczeń.
- Środki pomocnicze, które mogą być przedstawione w tekście biblijnym: odsyłacze, linki do komentarzy, przypisów, numerami Stronga.
- Wbudowany informacje dotyczące korespondencji z "rosyjskiej" i "standardowej" numeracji wersetów w Księdze Psalmów, Hioba i Pieśń nad Pieśniami (ta przewiduje równoległego czytania tych książek w języku rosyjskim oraz w innych językach).
- Czytanie Biblii plany: duży wybór predefiniowanych planów pobrania czytania, możliwość szybko stworzyć prosty plan czytania własnego, możliwością aktywacji kilka planów czytania jednocześnie, wygodny i przyjazny śledzenie swoich postępów na aktywnych planów czytania.
- Komentarze biblijne, porównanie różnych komentarzach dla wybranego wiersza.
- Pokazać z słownika artykułów o podwójnym naciśnięciem jednego słowa w tekście biblijnym, możliwość wyszukać słowo zainteresowania słowników, Strong leksykonu, który jest aktywowany przez podwójnego dotyku w słowie lub w silnym numer, mocny numer wykorzystanie searching - stanie zastąpić drukowany "Symfonia", opcja patrzeć odniesień do wybranego werset z artykułów Dictionary - daje wejście do głębokiego zrozumienia integralności Piśmie.
- Text-to-Speech (TTS): tekst Biblii, komentarzy, artykułów Słownik, codziennych nabożeństw i automatyczne łączenie TTS dla tekstu biblijnego z TTS w komentarzach, które są wyświetlane jako hiperłącza w tekście Biblii (to może być przydatne podczas jazdy na duże odległości).
- Kopiowanie wybranych wersetów, kopiowanie wierszy znalezionych w wyniku wyszukiwania.
- Praca z ulubionych: codziennych nabożeństw, artykułów komentarzu artykułach słownika.
- Uwagi Okno Wpis z linkami do miejsc biblijnych, które mogą być tworzone automatycznie dla wprowadzonych odniesień do Pisma (np Jana 3:16).
- Profile, która całkowicie przechowywać środowiska, ustawienia, historia nawigacji itp
- Obszerny zestaw ustawień; Opcjonalny tryb uproszczony, dla początkujących.
- Wskazówki dotyczące wykorzystania dla całej głównej funkcjonalności: dostępna z menu, zgrupowane umożliwi wyszukanie z fragmentu tekstu.
- Wsparcie danych kopii zapasowych i synchronizacji pomiędzy różnymi urządzeniami tego samego użytkownika, obejmuje ustawienia i pobrane moduły i zakłada wykorzystanie środków zewnętrznych, (Dropsync jest zalecane), patrz rozdział "Synchronizacja" w "O" dostępnego tekstu menu.

Pomóż nam płacić za hosting modułów: http://mybible.zone/offer-eng.php
Więcej informacji
4,8
Łącznie: 13 282
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

MyBible 4.7.6:
- Fixed a problem in the commentaries window.

MyBible 4.7.5:
- Fixed a problem of empty "Modules" window.

MyBible 4.7.4:
- Corrections and small improvements to the 4.7.3 release.

MyBible 4.7.3:
- Some improvements for auto-hyperlinks.
- Some improvements for cross references in the Bible text.
- Corrected several defects and crashes observed and reported for 4.7.2
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 czerwca 2018
Rozmiar
7,5M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
4.7.6
Wymaga Androida
2.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Denys Dolganenko
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.