MyBible - Bible

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

MyBible will help you study the Bible carefully and deeply. It will make the Bible more convenient to read, as you will always have it with you without the need of an Internet connection. Bible translations in more than three hundred languages are available, including the original texts and early translations in ancient Greek, ancient Hebrew, and Aramaic. In MyBible you also have commentaries, biblical dictionaries, thesauruses, daily devotions, and powerful tools to help them all work conveniently together.

Project description and additional information, including the modules format description, as well as the most recent and previous versions of the application, are available at http://mybible.zone.

BIBLE TRANSLATIONS AND OTHER MODULES
MyBible provides non-copyrighted (public domain) Bible translations, commentaries, dictionaries, and daily devotions collected from different sources and converted into the MyBible format.

APPLICATION FEATURES
- Adjustable display of the Bible text, all chapters of a book (not just one chapter at a time); grouping of verses into paragraphs, subheadings, with or without verse numbering; highlighting of Jesus' words, night mode.
- Two or three Bible windows with different translations; windows that automatically synchronize for the current position, but can also be used independently.
- Fast and powerful search of the Bible text.
- Bible text: convenient paging and scrolling, categorized bookmarks, color-highlighting and underlining of fragments, remarks for the text, reading places, user-defined cross references, comparing of selected verses in different translations.
- Ancillary means that can be shown in the Bible text: cross references, hyperlinks to commentaries, footnotes, Strong's numbers.
- Built-in information on the correspondence of the "Russian" and "standard" numbering of verses in the book of Psalms, Job, and Song of Solomon (this provides for parallel reading of these books in Russian and in other languages).
- Bible reading plans: a large selection of pre-defined downloadable reading plans, option to quickly create a simple reading plan of your own, option to activate several reading plans simultaneously, convenient and friendly tracking of your progress on active reading plans.
- Bible commentaries, comparison of different commentaries for a selected verse.
- Showing of dictionary articles on a double-touch of a word in the Bible text, option to search for a word of interest in dictionaries, Strong's lexicon that is activated by a double-touch on a word or on a Strong's number, Strong's number usage searching - capable of replacing a printed "Symphony", option to look up references to a selected verse from dictionary articles - gives input for a deep understanding of integrity of the Scripture.
- Text-to-Speech (TTS): Bible text, commentaries, dictionary articles, daily devotions, and automatic combining of TTS for the Bible text with TTS for commentaries that are shown as hyperlinks in the Bible text (this could be handy while you are driving a long distance).
- Copying of selected verses, copying of verses found as a result of search.
- Working with favorites: daily devotions, commentary articles, dictionary articles.
- Notes entry window with hyperlinks to Bible places that can be created automatically for entered references to Scriptures (e.g., John 3:16).
- Profiles which completely store an environment, settings, a navigation history, etc.
- Extensive set of settings; optional Simplified Mode, for beginners.
- Usage tips for the entire main functionality: available from the menu, grouped, allow searching from a word fragment.
- Support of data back-up and synchronization between different devices of the same user, this includes settings and downloaded modules and assumes usage of external means, (Dropsync is recommended), see the "Synchronization" section in the "About" text available from the menu.
MyBible pomoże ci uważnie i głęboko studiować Biblię. Sprawi to, że czytanie Biblii będzie wygodniejsze, ponieważ zawsze będziesz mieć ją przy sobie bez potrzeby połączenia z Internetem. Dostępne są tłumaczenia Biblii w ponad trzystu językach, w tym oryginalne teksty i wczesne tłumaczenia w starożytnym języku greckim, starożytnym języku hebrajskim i aramejskim. W MyBible masz również komentarze, słowniki biblijne, tezaurusy, codzienne nabożeństwa i potężne narzędzia, które pomagają im wygodnie pracować razem.

Opis projektu i dodatkowe informacje, w tym opis formatu modułów, a także najnowsze i poprzednie wersje aplikacji, są dostępne na stronie http://mybible.zone.

TŁUMACZENIA BIBLIJNE I INNE MODUŁY
MyBible dostarcza tłumaczenia, komentarze, słowniki i codzienne dewocjonowania z innych źródeł, które nie są chronione prawami autorskimi (domeny publicznej) i przekształcane w format MyBible.

CECHY APLIKACJI
- Regulowane wyświetlanie tekstu biblijnego, wszystkie rozdziały książki (nie tylko jeden rozdział na raz); grupowanie wierszy na akapity, podpozycje, z numeracją wiersza lub bez; podkreślanie słów Jezusa, tryb nocny.
- Dwa lub trzy okna Biblii z różnymi tłumaczeniami; Okna, które automatycznie synchronizują się dla aktualnej pozycji, ale mogą być również używane niezależnie.
- Szybkie i skuteczne wyszukiwanie tekstu biblijnego.
- Tekst biblijny: wygodne przewijanie stron i przewijanie, skategoryzowane zakładki, podświetlanie kolorów i podkreślanie fragmentów, uwagi do tekstu, czytanie miejsc, zdefiniowane przez użytkownika odsyłacze, porównywanie wybranych wersetów w różnych tłumaczeniach.
- Pomocnicze środki, które można pokazać w tekście biblijnym: odsyłacze, hiperłącza do komentarzy, przypisy, liczby Strong.
- Wbudowane informacje na temat korespondencji "rosyjskiej" i "standardowej" numeracji wersetów w Księdze Psalmów, Hioba i Pieśni o Salomonie (zapewnia to równoległe czytanie tych książek w języku rosyjskim i w innych językach).
- Plany czytania Biblii: duży wybór wstępnie zdefiniowanych programów do pobrania, możliwość szybkiego utworzenia własnego prostego planu czytania, możliwość aktywowania kilku planów czytania jednocześnie, wygodne i przyjazne śledzenie postępów w aktywnych planach czytania.
- Komentarze biblijne, porównanie różnych komentarzy do wybranego wersetu.
- Wyświetlanie artykułów słownikowych na temat podwójnego dotknięcia słowa w tekście biblijnym, opcji wyszukiwania słów interesujących w słownikach, leksyki Strong, która jest aktywowana przez podwójne dotknięcie słowa lub na numerze Strong, numer Strong wykorzystanie wyszukiwania - zdolne do zastąpienia drukowanej "Symfonii", opcji wyszukiwania odnośników do wybranego wersetu z artykułów słownika - daje wkład do głębokiego zrozumienia integralności Pisma Świętego.
- Text-to-Speech (TTS): tekst biblijny, komentarze, artykuły słownikowe, codzienne nabożeństwa i automatyczne łączenie TTS dla tekstu biblijnego z TTS dla komentarzy przedstawionych jako hiperłącza w tekście biblijnym (może to być przydatne, gdy jadą na dużą odległość).
- Kopiowanie wybranych wersetów, kopiowanie wersetów znalezionych w wyniku wyszukiwania.
- Praca z ulubionymi: codzienne nabożeństwa, komentarze, artykuły słownika.
- Okno wprowadzania notatek z hiperlinkami do miejsc biblijnych, które można utworzyć automatycznie dla wprowadzonych odniesień do Pisma Świętego (np. Ew. Jana 3:16).
- Profile, które całkowicie przechowują środowisko, ustawienia, historię nawigacji itp.
- Szeroki zestaw ustawień; opcjonalny tryb uproszczony dla początkujących.
- Wskazówki dotyczące korzystania z całej głównej funkcjonalności: dostępne z menu, pogrupowane, umożliwiają wyszukiwanie z fragmentu tekstu.
- Obsługa tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych między różnymi urządzeniami tego samego użytkownika, w tym ustawień i pobranych modułów i zakłada użycie zewnętrznych środków (zalecane Dropsync), patrz sekcja "Synchronizacja" w tekście "Informacje" dostępne w menu.
Więcej informacji
Zwiń
4,8
Łącznie: 27 029
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

MyBible 5.2.1
- Small enhancements and corrections for 5.2.0.
MyBible 5.2.0
- Some improvements to the bookmarks and remarks functionality.
- Some improvements to the Bible TTS functionality.
- Added search in words of Jesus, enhanced presenting of search results.
- Fixed an impossibility to install on some devices.
- Prevented freezing during startup for some users.
- Multiple additional improvements and fixes - see release notes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 stycznia 2021
Rozmiar
11M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
5.2.1
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Denys Dolganenko
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.