Faclair na Sgoile

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

A Scottish Gaelic dictionary where both headwords and definitions are in Gaelic, primarily aimed at the educational sector (Gaelic-medium in particular), but useful for all speakers and learners of Gaelic. The dictionary has been produced by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig and is based on Brìgh nam Facal by Richard Cox.

Chaidh Faclair na Sgoile a dheasachadh gu feum sgoilearan a tha ag obair mun dàrna 's an treas ìre ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais. Chaidh an cànan a chumail aig ìre a bhios freagarrach do na h-ìrean sin. Thathar an dòchas gum bi e gu feum do luchd na Gàidhlig san fharaingeachd cuideachd.

Tha Faclair na Sgoile stèidhichte air Brìgh nam Facal le Richard Cox, a chaidh fhoillseachadh an toiseach ann an 1991 agus a-rithist ann an 2007. Ar taing mhòr dhàsan.
Updated on
1 Jun 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region and age The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection