Lesvos OikoGames EN

Κατάλληλο για όλους
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Lesvos OikoGames, Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames and Paphos OikoGames. Designed by: ETAL S.SA., Developed by: OMEGA TECHNOLOGY
This educational game aims through the use of digital applications at the participation of primary school children, assisted by their teachers, parents and guardians, to develop a “green consciousness”, which means the knowledge about the environment and the Culture of a specific region, as well as the ability to manage sustainably its natural and cultural resources.

The digital applications are not meant to substitute the academic knowledge nor the teaching process within an academic environment, but rather to attract children’s interest in a “stimulating” way, so as to pass on to them properly adapted central messages.

For that purpose, the “range and depth” of the provided information remains focused, so that adult users can enrich their children’s knowledge primarily by stimulating their imagination and using the applications merely as an introductory tool to knowledge.

The applications were developed in relation to real regions, which children can visit either with their school class or with their parents-guardians.

The games run on smartphones or/and tables with Ios or Android firmware.
The can be downloaded from Apple Store or Google Play Store (search with keyword OikoGames), and on the Internet, www.walking-trails.net.

The texts, the questions and the overall approach are based on printed sources, oral traditions transmitted by old local people, as well as on Internet sources.


The digital educational applications were conceived by Lesvos Local Development Company ETAL SA, in cooperation with the Development Agencies of Heraklion, Larnaca, Paphos, and the Municipality of Archanes-Asterousia.
They were developed by the contractor (after competition) OMEGA TECHNOLOGY – www.omegatech.gr
Λέσβος OikoGames, Ηράκλειο OikoGames, Λάρνακα και Πάφο OikoGames OikoGames. Σχεδιασμένο από: ΕΤΑΛ S.SA., Ανάπτυξη από: OMEGA TECHNOLOGY
Αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει ως στόχο μέσα από τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών στη συμμετοχή των παιδιών του δημοτικού σχολείου, επικουρούμενο από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κηδεμόνες, να αναπτύξουν μια «πράσινη συνείδηση», που σημαίνει τη γνώση για το περιβάλλον και τον πολιτισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και την ικανότητα να διαχειρίζονται κατά τρόπο αειφόρο φυσικών και πολιτιστικών πόρων της.

Οι ψηφιακές εφαρμογές δεν έχουν ως στόχο να υποκαταστήσει την ακαδημαϊκή γνώση ούτε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε μια «τόνωση» τρόπο, έτσι ώστε να περάσει σε αυτούς προσαρμόζονται κατάλληλα κεντρικά μηνύματα.

Για το σκοπό αυτό, το "εύρος και το βάθος" των παρεχόμενων πληροφοριών παραμένει επικεντρωμένη, έτσι ώστε οι χρήστες των ενηλίκων μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παιδιών τους, κυρίως με την τόνωση φαντασία τους και χρήση των εφαρμογών απλώς ως ένα εισαγωγικό εργαλείο για τη γνώση.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν σε σχέση με τις πραγματικές περιοχές, που τα παιδιά μπορούν να επισκεφθούν είτε με την τάξη του σχολείου τους ή με τους γονείς-κηδεμόνες τους.

Τα παιχνίδια τρέχουν σε smartphones ή / και πίνακες με Ios ή Android firmware.
Η μπορείτε να το κατεβάσετε από το Apple Store ή το Google Play Store (αναζήτηση με OikoGames λέξη-κλειδί), καθώς και στο Διαδίκτυο, www.walking-trails.net.

Τα κείμενα, τα ερωτήματα και η συνολική προσέγγιση βασίζεται σε έντυπες πηγές, προφορικές παραδόσεις που μεταδίδονται από παλιά ντόπιοι, καθώς και για τις πηγές στο Διαδίκτυο.

 
Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές σχεδιάστηκαν από την Λέσβο Local Development Company ΕΤΑΛ Α.Ε., σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρίες Ηρακλείου, Λάρνακας, Πάφου και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.
Είχαν αναπτυχθεί από τον ανάδοχο (μετά από διαγωνισμό) OMEGA TECHNOLOGY - www.omegatech.gr
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
Φόρτωση...

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
20 Νοεμβρίου 2013
Μέγεθος
50M
Εγκαταστάσεις
10+
Τρέχουσα έκδοση
7
Απαιτεί Android
2.1 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
OmegaTechnology
Προγραμματιστής
4, El Venizelou, 17676, Kallithea, Athens, Greece
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.