Luyen Tu Vung Tieng Anh (Game)
(866)

Reviews

What's New
Sửa chức năng tải dữ liệu:
- Khi vào tải dữ liệu ở level 1 (6M). Khi tải xong bạn sẽ chơi bình thường, chương trình sẽ tự động tải các level tiếp theo mà không ảnh hưởng đến việc chơi game của bạn.

Similar

More from developer