Ngoạ Long Mobile
(1,894)

Reviews

What's New
Thời gian diễn ra hoạt động : 4h sáng 24/01/2014 đến 4h sáng 30/1/2014
Nội dung hoạt động: các thành chủ trong thời gian hoạt động, nạp Vàng vào Ngọa Long VN theo các mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Similar