BAMS

3.2
40 reviews
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ระบบบริหารจัดการกิจกรรม และ กระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย แบบ Real Time และ บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน web site ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงาน
2. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าของงานแบบ Real Time
4. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของบุคลากร
5. กำหนดเป้าหมายการขายและเป้าหมายการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ
6. เพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
7. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการข้อมูลลูกค้า
8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์และบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขึ้นของรายได้
2. ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กร
3. ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด ส่งข้อมูลเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ได้ตามความต้องการ
4. ด้านการเก็บข้อมูล ลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร ช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาของผู้ใช้งานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน
5. ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน จัดการส่งต่อความรับผิดชอบถึงบุคลากรเพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และรายงานผล
6. ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ ตามความต้องการ สร้างและส่งออกรายงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
7. รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแผนก / พนักงาน
8. สามารถติดตามทุก โอกาสขายแบบ Real Time
9. บริหารข้อมูลให้อยู่กับองค์กร สามารถตรวจสอบและส่งต่องานระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง
Updated on
Jul 14, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Location, Photos and videos and 2 others
Data is encrypted in transit
Data can’t be deleted
3.2
40 reviews
Sa.isaround
May 5, 2020
It is easy to use and really help me to manage and improve my work processes
Did you find this helpful?
A Google user
March 26, 2020
Useless. Cannot log-in
Did you find this helpful?
Baan DIY
December 13, 2020
แอปห่วย ช้ามาก ปัญหาเยอะ
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

แก้ไขแอปพลิเคชันเพิ่มเติม