Ebooks

The story of the people of South West and part of South Africa of "those times" is here recorded as accurately as possible. The facts and thus the selection of themes and events based special on the very meticulous diaries, numerous letters and pictures of Hermann Deetlefs and Elisabeth Deetlefs Reimer. Great effort has gone as correct as possible the events, emotions, fear and confusion of those difficult times to display. Today it is easy to investigate the facts stated by Internet. Of course, there are always two or even more versions of this historical real heath: The scientifically neutral and politically colored. There is always then attempted to use the neutral facts, even when the neutral fact one or the other party did not fit. Many things not vote more with the modern views of today match, but it is just it: The minirokkie and more the "scandalous" Bikini was then big news today. This as an example. It is also a fact that not all allegations can not be recorded. Many vested but rumors and speculation of those days. Often it was only talks in the presence of the boy and own diary notes who provided information. People using their first and last name called or where to be marked with a capital letter, is historically and as far as possible correctly. Persons only be called names, historically correct characters and exist or is the combination of two or more "real" people of that time. This applies especially to the lives of Hermann and Elisabeth Deetlefs itself: There are left only onbelangrikhede. Their well-documented life histories have been "story enough" but true from the beginning to the end. It is obvious that also fictional bridges had to be built to connect the information meaningful. But in the fictional part is trying to stay true to the realities of that time. What things tremendously easier was that the "Southwestern" of those days were accustomed to talking to argue vehemently, to argue. There literally nothing happened that was not selected in the finest details figured out and hand. It was also easier because people had no television, no, they had the time. Yet a final word on the use of the Afrikaans language: It is attempted to speak every individual "his" or "her" African, though it was still as flat or defective. Only when using curse words is an attempt to find a common mean. "Seasoned" language and words today as politically unacceptable money, is avoided as far as possible. The inclined reader will know how that kind of people, that this was necessary, spoke. In each case it was for the author, who do not curse, yes, never cursed, a rather difficult task to find these mean. Then have the words such as "sobyso" and "Usikus" that now as part of the African of those days in "West". "Sobyso" comes from the German "anyway" and means "in any case". An Afrikaans-speaking who used the word in the Republic, has made clear the word immediately that he was a "Suidwester" is. And "Usakos" just uninitiated said. This is expressed as "you-see" in English and "coffin" in Afrikaans.
Die verhaal van die mense van Suidwes en deels van Suid-Afrika van "daardie tye" is hier so noukeurig as moontlik aangeteken. Die feite en daarmee ook die seleksie van temas en gebeure baseer besonders op die baie noukeurige dagboeke, die talle briewe en foto's van Hermann Deetlefs en Elisabeth Deetlefs-Reimer. Groot moeite is gedoen om so korrek as moontlik die gebeurtenisse, die emosies, die vrees en verwardheid van daardie moeilike tye weer te gee. Vandag is dit maklik om die genoemde feite per Internet te ondersoek. Natuurlik is daar altyd twee of selfs meer weergawes van hierdie historiese werklikheide: Die wetenskaplik neutrale en die polities gekleurde. Daar is altyd daarna gepoog om die neutrale feite te gebruik, ook dan, wanneer die neutrale feite die een of ander party nie gepas het nie. Baie dinge stem nie meer met die moderne sieninge van vandag ooreen nie, maar, dit is juis waaroor dit gaan: Die minirokkie en nog meer die "skandalige" Bikini was destyds groot nuus, vandag nie. Dit as voorbeeld. Ook is dit 'n feit dat nie alle bewerings geboekstaaf kan word nie. Baie berus maar op gerugte en bespiegelinge van daardie dae. Dikwels was dit ook maar net gesprekke in die teenwoordigheid van die seun en eie dagboek-aantekeninge wat vir inligting gesorg het. Persone wat op hul voornaam en van genoem of waar die van met 'n hoofletter aangedui word, is histories en so ver moontlik korrek weergegee. Persone wat net met voorname genoem word, is histories korrekte karakters en het wel bestaan of is die samevoeging van twee of meer "egte" persone van daardie tyd. Dit geld ook veral vir die lewensverhale van Hermann en Elisabeth Deetlefs self: Daar is net onbelangrikhede weggelaat. Hul goed gedokumenteerde lewensgeskiedenisse is al "storie genoeg" maar tog waar van die begin tot die einde. Dit is vanselfsprekend dat ook fiktiewe brûe gebou moes word om die informasie sinvol te verbind. Maar ook in die fiktiewe dele is daar gepoog om getrou aan die werklikhede van daardie tyd te bly. Wat dinge geweldig vergemaklik het was dat die "Suidwesters" van daardie dae gewoond was om hewig te redeneer, te praat, te argumenteer. Daar het letterlik niks gebeur wat nie tot in die fynste besonderhede uitgepluis en daar kant gekies is nie. Dit was ook makliker, want die mense het geen televisie gehad nie, nee, hulle het tyd gehad. Nog 'n laaste woord oor die gebruik van die Afrikaanse taal: Daar is gepoog om elke individu "sy" of "haar" Afrikaans te laat praat, al was dit nog so plat of foutief. Net by die gebruik van vloekwoorde is daar gepoog om 'n gangbare middelweg te vind. "Gekruide taal" en woorde wat vandag as polities nie aanvaarbaar geld nie, is so vêr as moontlik vermy. Die geneigde leser sal self weet hoe daardie tipe persone, waarop hierdie van toepassing was, gepraat het. In elk geval was dit vir die skrywer, wat self nie vloek nie, ja, nooit gevloek het nie, 'n ietwat moeilike taak om hierdie middelweg te vind. Dan nog die woordjies soos "sobyso" en "Usikus" wat tog so eie aan die Afrikaans van daardie dae in "Suidwes" was. "Sobyso" kom van die Duitse "sowieso" en beteken "in elk geval". 'n Afrikaans-sprekende wat in die Republiek die woord gebruik het, het met die woord onmiddellik duidelik gestel dat hy 'n"Suidwester" is. En "Usakos" het net oningewydes gesê. Dit is uitgespreek soos "you-see" in Engels en "kis" in Afrikaans.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.