ಕುಂಭಸಂಭವೀಯಂ ಎಂಬ ಅಗಸ್ತ್ಯಚರಿತೆ

· ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ
5.0
2 reviews
Ebook
118
Pages

About this ebook

ಅಗಸ್ತ್ಯಚರಿತೆ- -ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾರ್ಗಕಾವ್ಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಸರ್ಗರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಚ್ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯ. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವ್ರಿಸುವ ಈ ಕಾವ್ಯ ಕವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಜನನದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಯಾಗುವ ತನಕ ಕಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.

Ratings and reviews

5.0
2 reviews

About the author

ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲತೋಟ (1990) ಬಿ.ಇ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ಎಂ.ಎ (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಂತ್ರವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದ ಅವಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಗಸ್ತ್ಯಚರಿತೆ, ವೈನತೇಯವಿಜಯಂ, ಶ್ರೀರಾಮನಿರ್ಯಾಣಂ, ಮಧುವನಮರ್ದನಂ,ಸೌಂದರಾನಂದಂ ಮೊದಲಾದವು ಇವರು ಬರೆದ ಕೆಲವು ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳು. ರಾಸಭಶತಕಂ, ಧೂರ್ತದೂತಂ ಮೊದಲಾದವು ಇವರು ವಿಡಂಬನಕಾವ್ಯಗಳು. ಹಲವು ಲೇಖನ-ಕಥೆ-ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ-ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಸರ್ಕಲ್ (2011) ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಿತ ಕಾದಂಬರಿ. ಸ್ತ್ರೀಪರ್ವ- ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿ.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.