Faideli Bilgiler

Hakikat Kitabevi
1,390

Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.


(Fâideli Bilgiler) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.


I.kısımda; Ma’lûmât-ı Nâfia (Fâideli Bilgiler), İslâm dîni hakkında kısa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdı, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı, Ehl-i Sünnet dışı bu inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkında bilgi vardır.II. kısımda; (Din Adamı Bölücü Olmaz) kitâbı vardır. Burada Mısırlı bir din adamı Reşid Rızânın bölücü yazılarına cevâb verilmekdedir. Ayrıca dört mezheb imâmı hakkında kısa bilgi verilmekdedir. Din adamı nasıl olmalıdır; Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden anlatılmakdadır. Îmânda ve amelde bid’at konusu da geniş olarak îzâh edilmekdedir.

III. kısımda, (Doğruya İnan, Bölücüye Aldanma) kitâbı vardır. Birkaç dinde reformcunun bozuk düşüncelerine cevâb verilmekdedir. Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet fırkalarının insanın yapdığı iş ve kaza-kader konusunda görüşleri; îmân yalnız inanmak mıdır, Kur’ân-ı kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; İslâm dîninin kadına verdiği değer anlatılmakda, dinde reform yapmak istiyenlere cevâb verilmekdedir.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, osmanlı,
mantık, mevlevi, tanzimat, ıslahat, Abdülaziz han, Abdülhamid han, meşrutiyet,
mecelle, medeni kanun
Read more
Collapse

About the author

    Ahkâm-ı Kur’âniyyeyi, kanûn şekline sokarak (Mecelle) ismindeki çok kıymetli kitâbı hâzırlamakla, islâma büyük hizmet eden ve en doğru, oniki cild Osmânlı târîhini yazmış olan, meşhûr (Kısas-ı Enbiyâ) kitâbının sâhibi Ahmed Cevdet Pâşa “rahmetullahi teâlâ aleyh”, hicretin 1238 [m. 1823] senesinde Lofcada tevellüd etmiş, 1312 [m. 1894] de vefât etmişdir. Kabri Fâtih Câmi’i bağçesindedir.

Read more
Collapse
3.9
1,390 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Hakikat Kitabevi
Read more
Collapse
Published on
Jun 1, 2013
Read more
Collapse
Pages
591
Read more
Collapse
ISBN
9789759211967
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

 (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbında on kısım vardır.    I. kısım; Abdüllah-ı Süveydi hazretlerinin
yazdığı (Hücec-i kat’ıyye)kitâbıdır. Ehl-i Sünnet ile şî’îlerin
arasındaki ayrılığın giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Şâhın Fermânını bildirmekdedir.    II. kısım; İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed
Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfıd) kitâbıdır.    III. kısım; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i
ehl-i beyt)kitâbıdır. Bir islâm düşmanının yazdığı Hüsniyye kitâbına
cevâb verilmekdedir.    IV. kısım; (Birleşelim-Sevişelim) kitâbıdır.
İslâm câhillerinin çeşidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve
Mescidler konusunda geniş açıklamalar
 yapılmakdadır.    V. kısım; (Îmân ile ölmek için kardeşim,
Ehl-i beyt ile Eshâb-ı sevmelisin) kitâbıdır. Ehl-i beyt ile Eshâb-ı
kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve bu husûsda iftirâ
edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâb verilmekdedir.    VI. kısım; İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin (Peygamberlik
Nedir) kitâbıdır. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmın
Peygamberliği, Mu’cîzenin ne olduğu açıklanmakdadır.    VII. kısım; (İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl
tercemesi)dir. Bunun devâmında, Muhammed Ma’sûm-ı Fârûkî hazretlerinin (33)
adet mektûbunun tercemesi vardır.    VIII. kısım; İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.    IX. kısım; Bu kısımda bir din câhiline
cevâb verilmekdedir.    X. kısım; Komünistlik nedir, komünistlerde din
düşmanlığı îzâh edilmekdedir.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, Osmanlı, tarih, İran, diyalog, medeniyet, patrik, papa


Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

       (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbı
dört kısımdan meydâna gelmişdir.


    I. kısım; Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
hazretlerinin (İ’tikâdnâme) kitâbının tercemesidir. (Hadîs-i
Cibrîl) adı verilen; islâmın beş şartını ve îmânın altı şartını
anlatan bir hadîs-i şerîfin açıklamasıdır. Ayrıca Şerefüddîn Yahyâ Münîrinin
iki mektûbu, Allahü teâlâ vardır, birdir, konuları vardır.


     II. kısım; (Müslimânlık ve
Hıristiyanlık) kitâbıdır. Burada Peygamberler, kitâblar, dinler,
(Yehûdîlik, hıristiyanlık ve islâmiyyet) hakkında bilgi verilmekde, Hakîkî bir
müslimân olmanın şartları açıklanmakda, müslimânlığa hayran olanların sözleri
ile, (42) tane başka din mensûbu iken islâmiyyeti seçen zâtların hayâtları
anlatılmakdadır.

     

    III. kısım; (Kur’ân-ı
Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve İncîller) kitâbıdır. Burada, bugünkü Tevrât
ve İncîller hakkında bilgi verilmekde, Kitâb-ı Mukaddesdeki hatâlar îzâh
edilmekde, Kur’ân-ı Kerîmin son ve değişmiyen kitâb olduğu ilmî olarak
anlatılmakdadır. Ayrıca Muhammed aleyhisselâmın mu’cîzeleri, fazîletleri, güzel
ahlâk ve âdetleri anlatılmakdadır.

     

     IV.
kısım; (İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kitâbıdır. Burada
islâm dîninin vahşet dîni olmadığı, hakîkî müslimânın câhil olmadığı, ilkel
dinler, semâvî dinler, islâmiyyetde felsefe olamıyacağı konuları
açıklanmakdadır. Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, itikat,
iman, incil, semavi, tevrat, peygamber, hristiyan, yahudi

Önemli not: Kitap ücretsizdir. Kredi kartı zorunluluğunun yayınevimizle hiç bir ilgisi yoktur. Google prensip olarak ücretli-ücretsiz tüm kitaplar için kayıtlı bir kredi kartı istiyor. Kredi kartı olmayan ya da bilgilerini paylaşmak istemeyen sevgili okuyucularımız  "Ücretsiz örnek" butonunu tıklayarak kitabın tamamına erişebilirler.
Kredi kartı ile alışveriş yapan kullanıcıların bilgisine: Google teyit için hesabınızdan bir defaya mahsus bir dolar çekim yapıyor daha sonra bu miktarı hesabınıza iade ediyor.

     (İslâm Ahlâkı) kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir.

     I. kısım; (İslâm ahlâkı) kısmıdır. Alî bin
Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarından hâzırlanmışdır. Kötü
ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yolları,
ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradığı, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, şeca’at,
iffet ve adâletden doğan huylar geniş olarak anlatılmakdadır.

     II. kısım; (Cennet
Yolu İlmihâli)dir. Muhammed bin Kutbüddîn İznîkinin(Mızraklı İlmihâl) kitâbı
esâs olarak hâzırlanmışdır. Îmânın altı şartı, küfre sebeb olan husûslar,
islâmın beş şartı, ellidört farz, büyük günâhlar, Evlenmenin edebleri, Ölüme
hâzırlık konularını anlatan bir ilmihâl kitâbıdır.     III.
kısım;
 (Ey oğul ilmihâli)dir. Osmânlı devleti âlimlerinden Süleymân
bin Ceza’ hazretleri, Hanefî mezhebi âlimlerinin kitâblarını esâs olarak
hâzırlamışdır. İbâdetler, îmân, Ana-baba hakkı, Sıla-ı rahm, Yime-içme adâbı,
Hakîki müslimân nasıl olur konuları ile, ayrıca sonunda, Muhammed Ma’sûm-ı
Fârûkî hazretlerinin rûhlara gıda olan onbir mektûb tercemesi vardır.

Anahtar kelimeler: türkçe, kitap, dini, yemek, içmek, adab, evlilik, nefis, terbiye, tedavi, sağlık, sıhhat, ruh

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.