Baron van Munchhausen

PT Balai Pustaka (Persero)
1
Free sample

Katjarijo•s boten \vonten titahing Allah ingkang gac,lah lehunpaban
sakalangkoeng elok sarta nglengkara sanget kados Baron -van ~1i.lnC'bhause'1. Sanad~·an tjarij osipoen anggPning lelana sarta alnbgbe<Jag (lateng ing vYana-wana l((~ nging \Yinastan 1nokal
sanget, nanging ingkang njarijosaken --adaja \Vaoe Baron Yan
· Miinchhausen pijambak, sarta amratelakaken pisan bilih lelanlpahanipoen boten nalisir saking ~ajektosan. Kadja,vi poenika,
ing djaman kina tjarijosipoen Baron van !vinnrhlr 11 ·en poenika
sampoen 1nisoewoer ing poendi-poendi sarta ladjeng kalebetaken
ing serat. Mila saking pandoegi, lelatnpahan ingkang makat~~n
waoe saestoe kenging kaanggep, rwad~ne manav~ i taksih \vunten
ingkang maiben, poenika kabongganaken. Balai Pustaka
Read more
3.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
PT Balai Pustaka (Persero)
Read more
Published on
Jan 1, 1924
Read more
Pages
92
Read more
Language
Indonesian
Read more
Genres
Fiction / Fairy Tales, Folk Tales, Legends & Mythology
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.