Reina vizite yon jaden papiyon: Aprann sou lanati, ensèk ak papiyon yon fason amizan!

· Sheila C. Duperrier
Ebook
36
Pages
Eligible

About this ebook

Mòn yo ak vale ki ozalantou vil la plen ak pyebwa, flè ak ensèk tout kalite. Reina al vizite jaden papiyon vil la...

Reina se yon tifi entèlijan e sansib ki renmen lanati, men li pè ensèk. Èske l ap toujou pè? Èske l ap konkeri laperèz sa a?

Rejwenn Reina nan vwayaj sa a epi dekouvri enpòtans ensèk yo, espesyalman papiyon yo.

Dekoubri bèl bagay li renmen nan janden an! Ak bèl ti liv sa a timoun yo ka vin yon ekspè nan papiyon!

Ann kòmanse aprann ansanm ak Reina epi pran plezi nou!

- Yon liv sou bèl bagay pou aprann sou papiyon

- Aprantisaj amizan pou timoun yo: eksplore lanati, ensèk, papiyon

- Pou timoun tout orijin

- Fè fekti pou pitit ou

- Ti kont rime pou timoun, ti istwa pou li leswa

- Disponib tou an fransè, anglè ak espayòl

- Chèche liv aktivite ki akonpaye liv sa: Reina visite le jardin des papillons - Cahier d'activités

 

About the author

Sheila se yon ansyen pwofesè jaden danfan ki te anseye timoun nan youn nan gwo lekòl pou timoun nan Pòtoprens, Ayiti. Kòm yon edikatris e yon manman, li byen konnen danje ke medya sosyal genyen sou lespri jèn yo jodi a. Pou ankouraje timoun yo konn li e an menm tan dekouraje yo rete twòp nan video, li kreye yon seri liv, Liv Reina yo, pou angaje timoun yo depi yo toupiti. Anseye, amize ak enkilke bon valè se misyon li. Aktyèlman li abite Florid, Etazini, li planifye pou l pibliye liv li yo an kreyòl ayisyen, anglè, fransè ak espanyòl. Vizite Reinazone.com pou plis enfo.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.