Asafalateyinda Mukti mattu Vichaara Niyama (Kannada Edition of Asaflta se mukti aur Vichar Niyam)

WOW PUBLISHINGS PVT LTD
1
Free sample

ಅಸಫಲತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ನಿಯಮ

ಅಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ

ಅಸಫಲತೆಯು ಜೀವನದ ಎಂಥಹಾ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನೆದುರಿಸಿಯೇ ನೀವು ಸಹಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು- ಅಸಫಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಸಫಲತೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತಪುಸ್ತಕವುಅಸಫಲತೆಯನ್ನುಸರಿಯಾದದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೋಡುವುದನ್ನುಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟಿರುವಸೂತ್ರಗಳುಸರಳ, ಸ್ಪಷ್ಟಮತ್ತುಬಹಳಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತಪುಸ್ತಕದಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

· ಅಸಫಲತೆಯುಎಲ್ಲೋಹೊರಗೆಇರದೇಮಾನವನಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲೇಇದೆ.

· ಅಸಫಲತೆಯುಮೊದಲಿಗೆವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.

· ಅಸಫಲತೆಯುನಿಮಗೆಹೇಗೆಕಾಣಿಸುವುದೋಹಾಗೆಇರದೇ, ನೀವುಅದರಬಗ್ಗೆಏನುವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತೀರೋಹಾಗೇಇರುತ್ತದೆ.

· ಮಾನವನಮನದೊಳಗೆಮನೆಮಾಡಿರುವಆಲಸ್ಯ, ತಮೋಗುಣ, ಸಬೂಬುಹೇಳುವಗುಣಗಳೇಅಸಫಲತೆಯಮೂಲಕಾರಣ.

· ನಿಮ್ಮಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಅಸಫಲತೆಯಉಪಶಮನ.

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಚರ್ಚಿಸಿರುವಹಲವುವಿಷಯಗಳುನಿಮ್ಮಜೀವನವನ್ನುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಬದಲಿಸಲು, ನೀವುಅಸಫಲತೆಯನ್ನುಎದುರಿಸಿಮುಂದಿನಜೀವನಪಯಣವನ್ನುಸುಲಭವಾಗಿನಡೆಸಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ.

Read more

About the author

Sirshree’s spiritual quest which began during his childhood, led him on a journey through various schools of thought and meditation practices. The overpowering desire to attain the truth made him relinquish his teaching job. After a long period of contemplation, his spiritual quest culminated in the attainment of the ultimate truth. Sirshree says, “All paths that lead to the truth begin differently, but end in the same way—with understanding. Understanding is the whole thing. Listening to this understanding is enough to attain the truth.”

This understanding begins with the mantra of acceptance. The mantra of acceptance is: ‘Can I accept this?’ symbolized by the mudra (gesture) portrayed above. Sirshree espouses that the understanding of truth is beyond personalities. Seekers of truth need to go beyond personality-worship and embrace the formless truth. Hence, instead of using photographs, the symbol of acceptance is used to represent Sirshree.

To disseminate the understanding of truth, Sirshree devised Tejgyan—a unique system for wisdom—that helps one to progress from self-help to self-realization. He has delivered more than 2000 discourses and written over 80 books. His books have been translated in more than ten languages and published by leading publishers such as Penguin Books, Hay House Publishers, Jaico Books, Yogi Impressions, etc. Sirshree’s retreats have transformed the lives of thousands and his teachings have inspired various social initiatives for raising global consciousness.
Read more
5.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
WOW PUBLISHINGS PVT LTD
Read more
Published on
Aug 18, 2016
Read more
Pages
66
Read more
ISBN
9788184155617
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Kannada
Read more
Genres
Body, Mind & Spirit / General
Self-Help / General
Self-Help / Spiritual
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
ವಿಕಾಸಮತ್ತುವಿಚಾರ ನಿಯಮ- ರೂಪಾಂತರಣದ೭ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ರೂಪಾಂತರಣದಸಪ್ತಪದಿ:
· ನೀವುನಿಮ್ಮಅಪೂರ್ಣವಿಕಾಸವನ್ನುಕುರಿತುಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೀರೆ?
· ನೀವುಭೂತಕಾಲಹಾಗುಭವಿಷ್ಯದಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಮುಳುಗಿರುತ್ತೀರೆ?
· ನೀವುಆಶ್ಚರ್ಯಹಾಗುಸಂತುಷ್ಟಿಯಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಯಸುವಿರೇ?
· ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೇಸರಿಸಿರುವಿರೇ?
· ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಚಂಚಲತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?
· ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವಿರೇ?
· ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸುವಿರೇ?

ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ’ಹೌದು’ ಎಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರತಂದು ನಿಮ್ಮ ತೇಜವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ರೂಪಾಂತರಣವನ್ನು ಬಯಸುವಿರೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗು ನಡೆಯಿರಿ ರೂಪಾಂತರಣದ ಸಪ್ತಪದಿಯ ಮೇಲೆ...
ವಿಚಾರ ನಿಯಮ- ದ ಪಾವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಥಾಟ್ಸ್

ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಫಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ’ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಮಾಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ’. ವಿಚಾರದ ಈ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ಜೀವನವು ಮಹಾಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಿವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಕಾಸದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ – ’ವಿಚಾರ ನಿಯಮ- ದ ಪಾವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ಥಾಟ್ಸ್’. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೃದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾದ ಜೀವನದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಅನೇಕ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಒಂದು ಮಹಾರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗು ನೀವು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಬಯಸುವಿರೋ ಅದೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ನಿಯಮದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಜ್ಞಾನದ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ – ಆಸನಾಯಾಮ (ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾವಲುಗಾರ), ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ), ವಿಚಾರಾಯಾಮ (ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ) ಮತ್ತು ಮೌನಾಯಾಮ (ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ).

ಮೂರನೆಯ ಹಾಗು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ’ವಿಚಾರಸೂತ್ರ’ ಹಾಗು ’ಮೌನಮಂತ್ರ’ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಖಂಡ ’ವಿಚಾರ ಸೂತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಹಾಗು ಸಹಜ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ೭ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಗು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ, ಶುಭಚಿಂತಕರು, ಸೌಹಾರ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಿ, ಕರಿಯರ್, ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆನಂದ, ಸಫಲತೆ ಹಾಗು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉಚ್ಚತಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡ ’ಮೌನಮಂತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ೭ ಮೌನಮಂತ್ರಗಳ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶರೀರ, ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗು ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಆಚೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ’ಮೌನ’ದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಅವಸ್ಥೆ(ಮೌನ)ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದರೆ ’ಸ್ವಬೋಧ’ದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸಬಹುದು.
ವಿಚಾರ ನಿಯಮ ಹಾಗು ಕ್ಷಮೆಯ ಜಾದು

ಎರಡು ಜಾದೂಭರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಜೀವನವಿಡೀ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಇಚ್ಛೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂಪನ್ನತೆ, ಮಧುರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ಹಾಗು ಎರಡನೆಯ ಇಚ್ಛೆಯೆಂದರೆ ತನ್ನ ಭೂತಕಾಲದ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ(ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ), ಕಹಿನೆನಪುಗಳು ಹಾಗು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಎರಡೂ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಎರಡು ಜಾದೂಭರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ’ವಿಚಾರ ನಿಯಮ’ ಹಾಗು ’ಕ್ಷಮಾಸಾಧನೆ’ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ:
– ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂಪನ್ನತೆ, ಸ್ವಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತರುವುದು.
– ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಧುರ ಹಾಗು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು.
– ಸಫಲತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪುವುದು.
– ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃದಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರವಿರಿಸುವುದು.
– ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ನೋವು ಹಾಗು ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ (ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ)ಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು.
– ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಬಂಧನವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ, ಅರಳಿದ, ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾದ ಆನಂದಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು.

ಸಫಲ ಹಾಗು ಆನಂದಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಜಾದೂಭರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ವಿಚಾರ ನಿಯಮಕ್ರಾಂತಿಹಾಗು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈ:

ಪ್ರೇಮ, ಆನಂದ ಹಾಗು ಶಾಂತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ:

– ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಪ್ರೇಮ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
– ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವಿರಾ?
– ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತನುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನವೂ ಕೂಡ ನಿರೋಗಿ ಹಾಗು ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವಿರಾ?
– ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಲು ಸಹಜತೆ ಹಾಗು ಸರಳತೆಯಿಂದ ತಲುಪಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಪಯಣ ಸುಲಭ, ಸುಖಮಯ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?
– ಕೇವಲ ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆನಂದ ಹಾಗು ಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವಿರದೇ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ತರಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಾ?!

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ದಿಶೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆನಂದಮಯಗೊಳಿಸಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ನಿಯಮ

ಮಾನಸಿಕ ಸಂತುಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ:

ಅನಾರೂಗ್ಯದ ಕಾರಣವು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೇ ಉಪಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿಯಮದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಚಾರ ನಿಯಮವು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ-ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವು ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಗೊಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಯಮವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಈಶ್ವರನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಸ್ಥ್ಯ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ, ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರೇಮ, ಕಲೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಸಫಲತೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಕಾಸ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆನಂದಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಇತರರ ಒಳಿತು ಸಾಧ್ಯ.

ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಸೂತ್ರ, ಸ್ವಸಂವಾದ, ಮಹಾಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಷ್ಕವನ್ನು ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳಿಂದ, ಆಶಾವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕ ವಿಚಾರಗಳ ಭಂಡಾರ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.

इंसान का मन विचार निर्माण करने की फैक्टरी है जिससे बिना रुके विचार प्रकट हो रहे रहे हैं। अनचाहे, जमा हो चुके विचारों की वजह से तनाव और दुःख का निर्माण होता है। क्या इन विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है... कोई दिशा दी जा सकती है... या इन्हें रोका जा सकता है... क्या इन विचारों का निर्माण लाभ देनेवाले, सकारात्मक रूप से हो सकता है। इस पुस्तक में सरश्रीजी विचारों के नियमों को समझाते हैं। विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए तथा दिशाहीन विचारों को कैसे उपयुक्त दिशा देकर उनसे कार्य करवाया जाए।विचार नियम क्या है?क्या यह संभाव है विचार नियम के इस्तेमाल से इंसान के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है?क्या यह संभव है कि दो परस्पर विरोधी विचारों के परिणाम वास्तविक जीवन में देखने को मिलते हैं?हमारे जीवन को विचार नियम कब, क्यों और कैसे प्रभावित करते हैं?मन को पुराने नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे मिले?यह कैसे पता चले कि कोई घटना दिव्य योजना के अनुसार हो रही है या नहीं?हमारे अवचेतन मन की प्रोगामिंग कब और कैसे होती है तथा क्या उस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है?विचारों के ध्यान के लिए कौनसी मूल बातें हैं?
जीवन में लक्ष्य का निर्धारण अति आवश्यक है। बिना नियोजित लक्ष्य के अपेक्षित परिणाम की आशा ही व्यर्थ है। संपूर्ण विकास इंसान का लक्ष्य होता है किंतु जागरूकता के अभाव में लक्ष्य आधा-अधूरा रह जाता है।

यह पुस्तक इसी विषय पर केंद्रित है, जो इंसान को संपूर्ण, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन कराती है। जिससे वह स्वत: संपूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। पुस्तक में तेजगुरू सरश्री तेजपारखी के प्रेरक प्रवचनों एवं लेखों का संकलन किया गया है। पुस्तक मुख्यत: 6 खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड विद्यार्थियों तथा सफलता चाहनेवाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। शेष खण्डों में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आदि विकास के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में भय, क्रोध, चिंता, अहंकार, ईर्ष्या आदि को संपूर्ण विकास की राह का रोड़ा बताया गया है और सरल शब्दों में इन विकारों से मुक्ति पाने की युक्ति का वर्णन किया गया है। लक्ष्य त्रिकोण द्वारा जीवन को दिशा देकर कैसे संपूर्ण विकास का मार्ग तय किया जा सकता है, यह पुस्तक द्वारा विधिपूर्वक बताया गया है।

पुस्तक में वर्णित सरश्री के विचार लोक जीवन पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालनेवाले हैं। वैचारिक द्वंद्व में फॅंसे पाठक जिन समस्याओं से हताश हो गए हों, पुस्तक उन्हें उबारने में संजीवनी का काम कर सकती है। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा सरल, गंभीर और बोधगम्य है, जिसे पाठक रुचिपूर्वक ग्रहण कर सकता है।

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.