Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie. Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken, eylanden, havenen, revieren [sic], stroomen, rheeden, winden, diepten en ondiepten [...] met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen verciert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers, in twee delen verdeelt: waer van 'teerste begrijpt, veerthien voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest [...].

· J. Janssonius
Ebook
1042
Pages

About this ebook

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.