ఐతరేయోపనిషత్తు: Aitareya Upanishattu

· Ramakrishna Math, Hyderabad
5.0
1 review
Ebook
48
Pages

About this ebook

వింతల్లో వింత!

ఋగ్వేదానికి చెందిన ఐతరేయ ఆరణ్యకం రెండవ విభాగంలో 4, 6 అధ్యాయాలుగా ఈ ఉపనిషత్ పొందుపరచబడింది. ఈ ఉపనిషత్ను లోకానికి అందించినవారు ఐతరేయ మహర్షి. సంసారమనేది మహాసాగరమని, ప్రాపంచిక సుఖాలను అనుభవించాలనే తపన అలలవలె ఉద్ధృతమయ్యే వైనాన్ని, ఆ మహాసాగరాన్ని దాటే పయనంలో సాధుసాంగత్యం యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ శంకరులు అద్భుతమైన వివరణను ఇచ్చారు. సృష్టిలో మనిషి ఉత్కృష్టుడనే భావనను తెలియజేస్తూ, దేవతలను, ఆహారాన్ని సృజించినవైనం ఈ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తుంది. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉండే నాడులు హృదయం నుండి బయలుదేరి ఆదేశాలు ఇవ్వబడి, అనుభవాలు పొందే వైనం తెలుపుతూ ప్రార్థన, భగవన్మయ జీవనము వంటి మూలముగా పవిత్రము, శక్తివంతము అయిన మనస్సుకు మాత్రమే అవి గోచరమవుతాయని ఈ ఉపనిషత్తు తెలియజేస్తుంది.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

5.0
1 review

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.