తెలియక చేస్తున్న తప్పు!: ఎవరు చేస్తున్నారు? ఏమిటా నేరము? ఎందుకు చేస్తున్నారు?

Faith Scope
55

 ఎవరు చేస్తున్నారు?


ఏమిటా నేరము?


ఎందుకు చేస్తున్నారు?


ఎలా నిజమైన దేవుని తెలుసుకొనవలెను?


దేవాది దేవుడు కాని ఈ ఇతర దేవుళ్ళు మరియు దేవతలు


ఈ దేవుళ్ళను పూజిస్తే వచ్చే సమస్య ఏమిటి?


సృష్టి కర్త గాని ఈ ఇతర దేవుళ్ళ పేర్ల గురించి భగవద్గీతలో చెప్పబడినదా?


ఇంత మంది దేవుళ్లలో ఎలా మనము ఆ దేవాది దేవుడిని తెలుసు కోవాలి?


దేవుడే మన హృదయములో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆయన మనలను వేరే దేవుళ్ళకు చోటు ఇచ్చేలా చేస్తున్నారు?


ఏ దేవుడైతే నాకేంటి నేను మంచిగా జీవిస్తే చాలు నాకు ముక్తి లభిస్తుంది! దీనిలో ఎంత నిజము ఉంది?


అందరు దేవుళ్ళు మంచినే బోధిస్తున్నాయని మన పెద్ద వారు మనకి చేస్తున్న బోధ!


తెలివైన మనిషి చేయవలసినది ఏది?


నిజమైన దేవుడు ఎక్కడ? ఏ గుడికి వెళ్ళాలి? ఏ కొండను ఎక్కాలి? ఎవరిని అడగాలి? ఎలా ఆయనను కనుగొనాలి?

Read more
Collapse
4.1
55 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Sep 29, 2017
Read more
Collapse
Pages
13
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Philosophy / Buddhist
Religion / Christian Theology / General
Religion / Hinduism / Theology
Religion / Islam / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక మార్గాన్ని ఆచరిస్తుంటారు, ఎందుకు? ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం మరియు చివరకు చనిపోయిన తరువాత స్వర్గ ప్రాప్తి కోసరమే కదా! వీటి కోసం మంచిగా జీవిస్తూ వారి ధర్మాన్ని పాటిస్తుంటారు. ఈ ప్రపంచములో అనేకమైనటువంటి మార్గములు వున్నాయి. వాటిలో మంచిది ఏది అనేది తెలుసుకోవాలంటే చాలా కష్టము, దానిని ఆచరిస్తున్న వారికి మాత్రమే దాని విలువ తెలుస్తుంది లేదా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన ఆ దేవుడినే నాకు సరైన మార్గమును చూపమని ప్రార్ధించిన వారికి ఆ నిజమైన మార్గము గురించి తెలుస్తుంది. ఇలా ఆ మంచి మార్గాన్ని కనుగొని ఆనందముగా జీవిస్తున్న వారు తమ మిత్రులకు దానిని గురించి తెలియ చెప్పక పోతే వారిని ఏమంటారు? వారిని మిత్ర ద్రోహులనరా? ఇటువంటి మిత్ర ద్రోహిగా ఎవ్వరూ కాకూడదనే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నము.

                                                మిత్ర  ద్రోహిగా ముద్ర పడుట ఇష్టములేని మీ మిత్రుడు,

 నేను ఈ పుస్తకము వ్రాయుటకు తలంచినది వేరు నేను వ్రాసినది వేరు.  నేను నా జీవితములో పండుగలు - ఉత్సవాలు వంటివి అన్యుల కోసం చేస్తున్నారులే అనుకొని నిజక్రైస్తవులకు వీటితో ఏమి పని లేదని భావించేవాడిని.  కాని దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ చిన్న పుస్తకమును వ్రాయించుట జరిగింది.  ఇందులో మన ఇహలోక జీవితములో శరీర సంబంధముగా ఇవి సాధనాలని, ఇవి కొంచెం మట్టుకు ప్రయోజనాలని తెలియజేయబడింది.  ఇలాంటి సాధనాలు నరులను దేవునివైపు కొంతమట్టుకు ప్రయోజనకరమై లాగగా, వారిని దైవసంబంధులమైన మనము ఆత్మలో ఎదుగునట్లుగా వారిని వాక్య పరిచర్యల యందు నిత్యము ప్రేరేపిస్తూ - వారిని అదే స్థితిలో ఉండనియ్యక దినదినము దేవునిలో అత్యున్నత స్థానమును పొందువారుగా చేయువారుగా మనము ఉండాలి.  ఇందులో కూడ స్వార్థమును వీడి నరులు దేవుని దరికి వచ్చుటకు, క్రైస్తవులమైన మనము ఎంతో ఆనందముగా ఈ పండుగలు - ఉత్సవాలు జరిగించవలసియున్నది.  ఈ స్థితి ప్రభువునకు యోగ్యమైనదియు ప్రియమైనదిగా ఉన్నది.  కనుక నేను ఈ చిన్న పుస్తకము ద్వారా పండుగలు - ఉత్సవాలు - మ్రొక్కుబడులు - విగ్రహాలు మొదలైనవన్ని వాటి గురించి క్షుణ్ణముగా పరిశుద్ధాత్మ కృపతో ప్రభువు ప్రేమ దయ కనికరము వలన వ్రాయగలిగాను.  కనుక ఈ పుస్తకము సంపూర్తిగా చదివి దేవునిలో మరింత జ్ఞానమును పొంది సిగ్గు విడిచి ప్రభువు కార్యములు కొనసాగించుదముగాక!  ప్రభువు కార్యములలో మన హస్తము కొంచెము మట్టుకు ఉన్న యెడల మనము ధన్యులమే!
 యేసుక్రీస్తు దేవుడా? అవునా కాదా?


ఇది ఒక సాధారణ మనిషికి  క్రైస్తవ తత్వానికి మధ్య జరుగుతున్న స్నేహపూర్వక చర్చ.


యేసు ఎవరు?

అంటే యేసు సృష్టికర్తయైన దేవుడా? నేను నమ్మను గాని, ఇంతకీ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినట్లు?

అంటే, పాపములో పడి చెడిపోయిన వారిని రక్షించుటకు మాత్రమే యేసు వచ్చారు అంటారు? ఇక్కడ అంతటి పాపులు ఎవరూ లేరండి. మాకు మీ యేసు అక్కరలేదు.

అది బైబిల్ ప్రకారము కాబట్టి, మాకు అనుకరించదు. వేరే ఏదైనా పవిత్ర గ్రంధములో వుంటే చెప్పండి.

కర్మ సిద్ధాంతము ప్రకారము ఎవరి పాపములకు వాళ్ళే బాధ్యులు, కృష్ణ భగవానుడే కర్మ ప్రభావాన్ని అనుభవించాడు. తన పూర్వ జన్మలో రాముడుగా, వాలిని వెనుకనుంచి చంపిన పాపానికి తిరిగి కృష్ణుడుగా జన్మించినప్పుడు వేటగాడుగా పుట్టిన వాలి చేతిలో చనిపోయాడు. అలాంటప్పుడు ఏసుక్రీస్తు అన్ని పాపములను కడుగ గలడా? నాకు ఏ మాత్రము నిజమనిపించుట లేదు.

ఇంత మంది దేవుళ్ళు వుండగా ఏసుక్రీస్తును మాత్రమే ఎందుకు నమ్మాలి?

సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుట న్యాయమే, కానీ నేను ఏసుక్రీస్తు మంచి మనిషి అంటే నమ్ముతా గాని దేవుడంటే నమ్మను!

యేసు దేవుడు అని చెప్పిన గొప్ప జ్ఞానులు ఎవరైనా వున్నారా?

స్వామి వివేకానంద

యేసుక్రీస్తును తిరస్కరించిన వారికి మోక్షము లేదని చాలా మంది క్రైస్తవులు చెపుతారు? దేవుడు అంతటి కఠినాత్ముడా?

ఏసుక్రీస్తు నిజమో కాదో, దేవుడో కాదో అని తెలియకపోయినా ఆయనను నమ్మి అనుసరించాలా? నేనంత మూర్ఖుడిని కాను.

ఆయన నిజమైన దేవుడా కాదా అనే విషయము తెలియక ఆయనను నేను ఒప్పుకోవడం లేదు! యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, అని తెలిస్తే నేను ఎందుకు తిరస్కరిస్తాను?

ఇంతకీ బైబిల్ నిజమని ఎవరు చెప్పారు? 

మీరింత చెప్పినా ఏసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అనే నమ్మకము కుదరటము లేదు.

మీరే పరిశోధించి యేసుక్రీస్తు దేవుడో కాదో తెలుసుకోండి. 

Email for questions and feedback: FaithScope@gmail.com

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.