ಕನಕಾಲುಕಾ / Kanaluka

Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
Free sample

“ಕನಕಾಲುಕಾ” ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಓದುವವರು ೬೦-೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಿದಹಾಗೆಲ್ಲ, ನೀತಿಯೂ ಸದಾಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚುವುದೆಂದು ನಂಬುವುದೇನೋ ನ್ಯಾಯವೇ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು—ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿಯನ್ನು—ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು. ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷವನ್ನು ದೂಷಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲ ದಾಂಪತ್ಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಈ ಸಣ್ಣಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶ.ಂಜಕವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಕಥೆ. ಆದಕಾರಣ ಕಥೆಯು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಲಾರದು.
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
Read more
Collapse
Published on
Oct 10, 2018
Read more
Collapse
Pages
58
Read more
Collapse
ISBN
9789388114004
Read more
Collapse
Features
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Kannada
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
‘ತಿಲೋತ್ತಮೆ’ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಭಾಗ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆಯ ೧೯೨೧ರ ಏಪ್ರಿಲ್‍ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ : ಆಗ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಪ್ರೊ ॥ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರ ಪ್ರೇರಣೆ-ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ವತಃ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಆಗ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ವೇ ॥ ತೋಗೆರೆ ನಂಜುಡಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇ ॥ ಕಡಬದ ನಂಜುಂಡಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಿತ್ರರಾದ ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಹು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ—ಇಂದಿನ ನವನಾಗರಿಕ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಸೀತೋ ಹೇಳಲಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಬಹುದೋ ಏನೋ!
ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತುಂಬ ವೀರ್ಯವತ್ತಾಗಿ ಮನಸ್ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆತನ ಸನ್ನಿವೇಶಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಆತನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ. ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷ ಅತಿಮಾನುಷ (Miracles) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಳಿದಾಡುವುದುಂಟಂತೆ. ಇದು ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಿನ ಮಾತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರಾತ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಹೊರತು ಹೊರಗಣದನ್ನಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್‍ಬೆತನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಯಕ್ಷಿಣೀ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ಮರುಳಾದ. ಇದು ಕಥೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನೂರಾರಿರುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಅಹಂತೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಯಾವು. ಧರ್ಮವಿವೇಕವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಾಹ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉದಾಸೀನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು.
ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯದು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ. ಆಗತಾನೆ ಇಂಡಿಯದ ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯನಿಬಂಧನೆಯ ಗ್ರಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಆಶೆ-ಉತ್ಸಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಜನದಲ್ಲಿ: (೧) ರಾಷ್ಟ್ರಕತತ್ತ್ವ, (೨) ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠೆ, (೩) ನೀತಿದಾರ್ಢ್ಯ, (೪) ಸೌಜನ್ಯ, ಇವು ಇದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಂಥ ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜನಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನಿಸಲಾರದು. ಜನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು: (೧) ರಾಷ್ಟ್ರಕಪ್ರಜ್ಞೆ, (೨) ರಾಜಕೀಯವಿವೇಕ. ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನವಾಗಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಸಂಬಂಧದ ಭಾವನೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸತೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂಥಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶ.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.