భగవాన్​ శ్రీరామకృష్ణ (జీవితం, ఉపదేశాలు): Bhagavan Sri Ramakrishna (Jeevitam, Upadeshalu)

· Sri Ramakrishna Paramahamsa - Life Stories Book 4 · Ramakrishna Math, Hyderabad
5.0
1 review
Ebook
160
Pages

About this ebook

శ్రీరామకృష్ణుల సంక్షిప్త జీవిత పరిచయం, ఉపదేశాలు

శ్రీరామకృష్ణుల జీవిత చరిత్రను సంక్షిప్తంగా పాఠకులకు పరిచయం చేసే ఉద్దేశ్యంతో ఈ పుస్తకం ప్రచురించబడింది. శ్రీరామకృష్ణుల జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలను, ఒనరించిన ఆధ్యాత్మిక సాధనలను, గురువుల మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన చేసిన సాధనలను పేర్కొనడం జరిగింది. శ్రీరామకృష్ణుల ప్రముఖ గృహస్థ శిష్యులు మరియు సన్న్యాస శిష్యుల గురించి సంక్షిప్తంగా పేర్కొనడం జరిగింది. చివరగా శ్రీరామకృష్ణుల ఉపదేశాలనుంచి 64 ముఖ్యమైన ఉపదేశాలను ఉటంకించడం జరిగింది.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

5.0
1 review
Praveen Kumar
September 5, 2020
No words to Tell about this book. One must read and practice the way to see God
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.

Continue the series

More by Swami Tapasyananda

Similar ebooks