దానియేలుకు యెహోవా వాక్‌ దర్శనములు - పరమార్థములు (Telugu)

Faith Scope
4

1.  దానియేలు - నాలుగు జీవులు

సింహము

మొదటి జీవి - మనుష్యుని రూపము

రెండవ జీవి - ఎలుగుబంటి

మూడవ జీవి - చిరుతపులి

నాలుగవ జీవి - భయంకరమైన జంతువు


2. దానియేలు - రెండు జీవులు

3.  డెబ్బది వారములు విధింపబడిన దానిని గూర్చిన దర్శనము

తిరుగుబాటు మాన్పుట

పాపము నివారించుట

దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుట

యుగాంతము వరకు ఉండునట్టి నీతిని బయలుపరచుట

దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుట

అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుట

డెబ్బది వారములలో మొదటి ఏడు వారములు

డెబ్బది వారములలో అరువది రెండు వారములు

4. దేవుని ఆజ్ఞ తన సేవకుడైన దానియేలుకు తెలియజేయుటకు ముందు - తెలియజేసిన తరువాత ఆత్మల పోరాటము

5. మహా ఆపద, పునరుత్థానము మరియు తీర్పును గూర్చిన దర్శనము

పునరుత్థానము మరియు తీర్పు

బుద్ధిమంతులు

ముద్రణా యంత్రమును గూర్చిన ప్రవచనము దానియేలు ప్రవచనములు అంత్య కాలములో ముద్రింపబడు వరకు మరుగు చేయబడుట

6.  ప్రపంచమును తిరుగుట - నరులలో పెరుగు తెలివిని గూర్చిన ప్రవచనము

7.  ఏటి అవతలి యొడ్డున ఒకడు - ఇవతలి యొడ్డున ఒకడు నీళ్లపై ఆడుచుండగా దర్శనము

Read more
Collapse
5.0
4 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Jul 22, 2017
Read more
Collapse
Pages
68
Read more
Collapse
ISBN
9781944890155
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Religion / Biblical Studies / Bible Study Guides
Religion / Biblical Studies / Prophets
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 నేను ఈ పుస్తకము వ్రాయుటకు తలంచినది వేరు నేను వ్రాసినది వేరు.  నేను నా జీవితములో పండుగలు - ఉత్సవాలు వంటివి అన్యుల కోసం చేస్తున్నారులే అనుకొని నిజక్రైస్తవులకు వీటితో ఏమి పని లేదని భావించేవాడిని.  కాని దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ చిన్న పుస్తకమును వ్రాయించుట జరిగింది.  ఇందులో మన ఇహలోక జీవితములో శరీర సంబంధముగా ఇవి సాధనాలని, ఇవి కొంచెం మట్టుకు ప్రయోజనాలని తెలియజేయబడింది.  ఇలాంటి సాధనాలు నరులను దేవునివైపు కొంతమట్టుకు ప్రయోజనకరమై లాగగా, వారిని దైవసంబంధులమైన మనము ఆత్మలో ఎదుగునట్లుగా వారిని వాక్య పరిచర్యల యందు నిత్యము ప్రేరేపిస్తూ - వారిని అదే స్థితిలో ఉండనియ్యక దినదినము దేవునిలో అత్యున్నత స్థానమును పొందువారుగా చేయువారుగా మనము ఉండాలి.  ఇందులో కూడ స్వార్థమును వీడి నరులు దేవుని దరికి వచ్చుటకు, క్రైస్తవులమైన మనము ఎంతో ఆనందముగా ఈ పండుగలు - ఉత్సవాలు జరిగించవలసియున్నది.  ఈ స్థితి ప్రభువునకు యోగ్యమైనదియు ప్రియమైనదిగా ఉన్నది.  కనుక నేను ఈ చిన్న పుస్తకము ద్వారా పండుగలు - ఉత్సవాలు - మ్రొక్కుబడులు - విగ్రహాలు మొదలైనవన్ని వాటి గురించి క్షుణ్ణముగా పరిశుద్ధాత్మ కృపతో ప్రభువు ప్రేమ దయ కనికరము వలన వ్రాయగలిగాను.  కనుక ఈ పుస్తకము సంపూర్తిగా చదివి దేవునిలో మరింత జ్ఞానమును పొంది సిగ్గు విడిచి ప్రభువు కార్యములు కొనసాగించుదముగాక!  ప్రభువు కార్యములలో మన హస్తము కొంచెము మట్టుకు ఉన్న యెడల మనము ధన్యులమే!
 ప్రియ పాఠకులారా! మన జీవితములో విలపించు సందర్భాలు లేనివారంటూ వుండరు. ఏదో ఒక సందర్భములో భరింపరాని బాధ కలుగుట జరుగును. ఆ బాధ హృదయమును పిండగా, మన మనస్సు వికలమై పరిపరివిధాలుగా ఆలోచిస్తూ విలపించుట జరుగును. కొందరి జీవితాలలో విలపించుట కొన్ని సందర్భాలలో జరిగితే మరి కొందరి జీవితాలలో అనేక సందర్భాలలో విలపించుట జరుగును. మరికొందరి జీవితమే విలపించుటతోనే సరిపోతుంది. ఈ విలపించుటలో మన జీవితమే కోల్పోయిన బాధ వుంటుంది. ఈ బాధ వర్ణించుట అసాధ్యమే. కాని ఆయా సందర్భాలను ఊహించుట ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

మనకు దీనిని అర్థం చేసుకొనవలసిన అవసరత వుందా? అన్న సంశయము కలుగును. విలపించువారు ఎందుకు విలపిస్తున్నారు, దానికి గల కారణము ఏమైయుండునని పరిశీలిస్తే అలాంటి కారణమునకు మనము గురికాకుండా తప్పించుకొను అవకాశము వుంటుంది. ఈ పుస్తకములో బైబిలు గ్రంథములోని బాబిలోని దాస్యము అను కాడి క్రింద ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన పాపము నిమిత్తము వారు పొందిన శ్రమ దానికి కారణమైన దేవుని ఉగ్రత, వారు అనుభవించిన వినాశనము దానివలన వారికి కలిగిన విలాపమును ఈ విలాపవాక్యములు అను గ్రంథముగా వ్రాయుట జరిగింది. దానిని బైబిలు గ్రంథములో ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి రచించారు అంటే దేవుని ఉద్దేశ్యములో దీనిని గూర్చి అందరు తెలుసుకొనవలెననేకదా! ఇలా వుంచుటలో దేవుని ఉద్దేశ్యము ఆయన మనకు ఈ గ్రంథకర్త రచన ద్వారా మనకు ఏమి చెప్పాలనుకొన్నారో చదివి గ్రహించి తదనుగుణముగా జీవించువారు ధన్యులే.


 ప్రియపాఠకులారా!  పాతనిబంధన కాలములోని ప్రవక్తలు అనేక గ్రంథములు వ్రాయుట జరిగింది.  ఇందులో ప్రత్యేక గుర్తింపు గలిగిన గ్రంథము ప్రతి ఒక్కరు మరల మరల చదివే గ్రంథము యెషయా వ్రాసిన గ్రంథము.  ఈ గ్రంథము చాలా సులభ రీతిగా వ్రాయబడినను అక్కడక్కడ ప్రత్యేక మర్మములను పెంపొందింప చేసాడు.  ఉదాహరణకు బాలకులు బాల చేష్టలు చేసి జనులను ఏలడమేమిటో?  సర్పబీజము విషనాగు ఎగురు సర్పము ఇవియేగాక మకరము అను పేరుతో తీవ్రసర్పము వంకర సర్పము సముద్ర మార్గమందున్న సర్పము మరియు తూర్పున నుండి రప్పించు క్రూరపక్షి ఇవి ఏమిటో మానవ జ్ఞానమునకు వాని ఊహలకు అందనట్టి జ్ఞానము ఈ పుస్తకములో అనేకములున్నవి.  ఈ మర్మములను ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొనుట మంచిది అన్న ఉద్ధేశ్యముతో ఈ పుస్తకమును వ్రాయుట జరిగినది.  కనుక యెషయా గ్రంథమును ఆమూలాగ్రముగ చదివి అర్థము చేసుకోవాలనుకొన్నవారికి ఈ పుస్తకము ఒక గొప్ప అవకాశము.  ఇందులో వివరించబడిన అంశములతోబాటు యెషయా గ్రంథమును వరుసగా చదువుచూ - ఆ భాగమునకు వచ్చుసరికి ఈ అంశములను జోడించి చదివిన మరింత ఎక్కువగా నేర్చుకొను అవకాశమున్నది.  అంటే మొదట బైబిలు గ్రంథమును తీసుకొని యెషయా గ్రంథములో వాక్యములను చదవాలి.  ఈ గ్రంథములో వ్రాసిన అంశము యొక్క రెఫరెన్స్‌ వచ్చుసరికి ఆ రెఫరెన్స్‌ చదివి, వెంటనే ఈ పుస్తకములోని అంశము చదివిన యెషయా వ్రాసిన ఉద్ధేశ్యములను బహు ఖచ్చితమైన రీతిలో మనకు సులభముగా అర్ధము అగునని గుర్తించాలి.

ఈ అంశములు వ్రాస్తూ నేను ఎంతగానో ఆనందించాను.  మీరు కూడా చదివి తమ జీవితాలను సరిజేసుకొని మీ పొరుగువారికి కూడా అందించి ఆనందించాలని ఈ పుస్తక రూపములో వెలువరించుట జరిగింది.

 


ప్రభువునందు ప్రియక్రైస్తవ విశ్వాసులకు క్రైస్తవ సాహిత్యాలను గూర్చి అనేకులు అనేక విధములుగ గ్రంథ రచనలు చేసియున్నారు.  అయితే సముద్రము కంటెను లోతైనదియు భూమి, ఆకాశమునకంటే ఎత్తయినదియు, బహులోతైన మర్మములు కల్గిన పరిశుద్ధ గ్రంథములోని ప్రవచనము మన కంటికి ఒక చిన్న వేదరూపముగా అనగా పాతనిబంధన క్రొత్త నిబంధన అను రెండు వేదభాగాలుగ వుండి, మనము చేత పట్టుకొన్నంత సులభముగా కనపడినను, అందులో దాగియున్న దైవనిగూఢ ప్రణాళికలు, భూమ్యాకాశములు పట్టజాలనంత మర్మాలున్నాయి.  వాస్తవమునకు పరిశుద్దగ్రంథములో బయల్పరచబడి యున్నటువంటి మర్మములు వాటిలో గుప్తమైయున్న దైవరహస్యాలు మరి ఏ గ్రంథములోను మరి ఏ సాహిత్యములోను మనము తెలిసికోలేము.  అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బైబిలన్నది మహాసాగరము కంటే గొప్పది.  

ప్రియపాఠకులారా!  దేవుడు తన ప్రవక్తల చేత రచింపజేసిన వేదభాగాలన్నియు ఒక విధానమైతే ప్రత్యేకించి మొదటి ఐదు కాండములు- ఆది నిర్గమ లేవీయ సంఖ్యా ద్వితీయోపదేశ - మోషే వ్రాసిన పంచకాండముల యొక్క రచన మహా ఆశ్చర్యకరమైనది.  ప్రియపాఠకులారా!   మోషే నిరక్షరాస్యుడు, నాలుక మాంద్యము కలవాడు, పూర్తిగా దైవత్వమన్నదేమిటో తెలియనివాడు, దేవుడు ఎవరో కూడా తెలియని స్థితిలో జీవించిన మోషేకు వేదజ్ఞానము కలిగి ఐదు కాండములకు గ్రంథకర్త అయ్యాడంటే కేవలము దైవసంకల్పము, దైవచిత్తము, దైవాత్మ ప్రేరేపణ, ఆయన జ్ఞానము, దైవాత్మ ఆవేశము, దైవ నడుపుదల, దైవ ఎన్నిక ఇన్ని అంశాలు మోషే  పక్షముగా దైవత్వము ద్వారా క్రియ జరిగించాయి.  

ఇందును బట్టి మోషే పంచకాండాలకు గ్రంథకర్తయై లోకసృష్టికి పూర్వము భూమియొక్క స్థితి, జలరాశులయొక్క స్థితి, సృష్టియొక్క నిరాకారస్థితి, శూన్యమైయున్న అనంత విశ్వముయొక్క స్థితి, దేవుని ఆత్మ చీకటి అగాధ జలముల మీద అల్లలాడిన స్థితి, దైవాత్మ వాక్కు చేత వెలువడిన వెలుగు-ఆ వెలుగు ద్వారాను వాక్కు ద్వారాను రూపించబడిన సృష్టి-సృష్టములు, జరిగిన సృష్టికార్యములు, అటు తర్వాత ఏదెను తోట నిర్మాణము, సకల ప్రాణులయొక్క పుట్టుక , ఆ తర్వాత నరునియొక్క దేహ నిర్మాణము, నారీ నిర్మాణము, తోటలోని జీవవృక్షము, మంచిచెడు వివేకమిచ్చు వృక్షము, జిత్తులమారి సర్పమును గూర్చిన వివరములు, సర్పము ద్వారా స్త్రీ మోసపోవుట, నరజంట పాపప్రవేశము, తద్వారా సృష్టిలోని వైపరీత్యము, వాతావరణ కలుషితము, పంచభూతములలో వైరుధ్యము. 

దేవుని చేత నరజంట పరిశుద్ధ వనము నుండి వెలివేయబడుట, ఆ విధముగా వెలివేయబడిన నరజంట నుండి విస్తరించిన జనాంగము, వారితోబాటు విస్తరించిన పాపము, తత్ఫలితముగా నిర్మించిన ఓడ ద్వారా నోవహు కుటుంబమునకు కల్గిన రక్షణ.

ప్రియపాఠకులారా!  ఇవన్నియు మోషేకు పూర్వము, మోషే పుట్టుక మునుపు కొన్ని వేల సంవత్సరములకు పూర్వము జరిగిన సంఘటనలను మోషేకు దేవుడు బయల్పరచి, కలము కాగితము, అక్షర జ్ఞానము లేని దినములలో పేనాలు, పెన్సిళ్ళు లేని దినములలో టైప్‌మిషన్లు లేని దినాలలో వ్రాయించిన గ్రంథమే మొదటి పుస్తకము.

ప్రియపాఠకులారా!  ఆదినములలో మోషేకు చదువుచెప్పిన ఉపాధ్యాయులుగాని, ప్రైవేటు మాస్టర్లు గాని, ఎవరును లేరు.  మోషేకు అన్ని విధాలుగ అక్షరజ్ఞానము, వేదజ్ఞానము, వేదరచనా జ్ఞానము, సమస్తము నేర్పినవాడు దేవుడే.  దేవుడే ఆనాడు తన సృష్టియొక్క మర్మములను మోషేకు దర్శనముల ద్వారా కండ్లకు కట్టినట్లుగ బయల్పరచి-దేవుడు తాను చేసిన ప్రతి సృష్టి కార్యమును మోషేకు ప్రత్యక్షముగా, ప్రయోగాత్మకముగా మనోదృష్టితో దర్శింపజేసి, కాగితము, కలము, అక్షరజ్ఞానము లేని ఆ దినములలో, పక్షి ఈకలు సిరాతో లిఖింపజేసి, నేటి నిజవాసులమైన మనకు పంచకాండముల రహస్యాలు బయల్పరచి యున్నాడు.

వాటిలో ఒకటి ఏదెను చరిత్ర.  ఈ పుస్తకము ఏదెను వనములో దాగియున్న గొప్ప రహస్యములపైన ఆధారపడియున్నది.  ఇక చదవండి . . .

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.