آنچه انبیا گفته اند: انبیا چه گفتند؟ آیا می دانی؟ آیا مهم است؟

· GoodSeed International
4.9
14 reviews
Ebook
272
Pages
Eligible

About this ebook

 «این داستانی است بسیار جالب، داستانی که واقعاً باید آن را بدانی»


انبیا سخن گفته اند.

حکیمانه است که بدانیم آنها چه گفتند.


کتاب منحصر به فردی است که نسل اندر نسل دست به دست شده و محفوظ مانده و تا حد زیادی تاریخ را شکل داده است. کتابی است که توسط انبیای قدیم نگارش شده و نمی توان به سادگی از آن گذشت، چرا که ادعا می کند که کلام خود خداست – کتاب مقدس.

کتاب مقدس در طول قرنها هم ستوده شده و هم محکوم شده است. اما چرا؟ چرا این نوشتجات موجب این همه بحثها و مرکز این همه مباحثات بوده است؟ پیامش درباره چیست که این کتاب را اینقدر مهم کرده است؟

اکنون فرصت توست که برای خودت تصمیم بگیری. همانطور که به دنبال جوابها می گردی، آنچه که انبیا گفته اند، تو را به گونه ای که ساده، شفاف و عینی است، هدایت خواهد کرد.

4.9
14 reviews
Ali Taheri
September 30, 2021
Perfect book in understanding the Christian faith with an easy and understandable style of writing. Thanks to John Cross
Did you find this helpful?

About the author

 جان.ر.کراس از اندوخته هایی که در یک عمر مطالعه از کتاب مقدس بدست آورده، می نویسد. او تجربیات زیادی از سفر و زندگی در خارج از کشور را دارد.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.