چهار مقاله یونگی: شناخت نفس، رویاروئی با شخصیت مهتر، فرآیند تفرد، انسان کیهانی

Free sample

ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻮل رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﮕﯽ را از ﻗﻠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ هﺎی ﯾﻮﻧﮓ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎری-ﻟﻮﺋﯿﺰ ﻓﻦ ﻓﺮاﻧﺘﺲ، از هﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻮﻧﮓ، در دو ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻔﺮد« و »اﻧﺴﺎن ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را در ﺳﻄﺢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ادوارد ادﯾﻨﺠﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ« ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدن  ﻣﺆﻟﻔﻪ هﺎی اﺻﻠﯽ روان ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در ﻣﻘﺎﻟﮥ »روﯾﺎروﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﺘﺮ« ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ آﮔﺎهﯽ در روان، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﮕﻮ و ﺧﻮﯾﺶ، را   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ  اﯾﻦ مقالات را تسهیل کند
Read more
Collapse

About the author

 در این کتاب مفاهیم بنیادی روانشناسی یونگی به قلم دو تن از معروفت ترین مفرسان اندیشه یونگ معرفی شده است. خانم ماری لوئیز فن فرانتس که همکار یونگ نیز بود، در دو مقاله «فرآیند تفرد» و «انسان کیهانی» به چگونگی وزیر و بم های جریان خودیابی انسان و رسیدن به تمامیت می‌پردازد و چنان که رسم این گونه بررسی‌هاست، به اسطوره‌ها و داستان‌های پریان کشورهای دیگر هم اشاره می‌کند. دو مقاله «شناخت نفس» و «رویاروئی با شخصیت مهتر» را ادوارد اف ادینجر، که او نیز از بزرگترین شارحان و مفسران اندیشه‌های یونگ به شمار می‌رود، نوشته است. ادینجر به ساختمان روان آدمی، وجود دو مرز آگاهی در آن و چگونگی برخورد، ملاقات و رویاروئی این دو مرکز با یکدیگر می‌پردازد و ما را برای وقع چنین رویدادی آماده می‌کند.


Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Mehrandish
Read more
Collapse
Published on
Dec 27, 2018
Read more
Collapse
Pages
174
Read more
Collapse
ISBN
9789646799783
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Persian
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.