โสดาบัน สกิทาคามี กามฉันทะ และอนาคามีผล

Free sample

สำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้ในแบบรูปเล่ม สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้จาก http://agaaligo.blogspot.com หรือที่หมายเลข 085-406-9444

สารบัญ

1 วิริยะ, อิทธิบาท 4, บารมี                                  
2 คำว่า "บารมี"                                                 
3 โสดาบันกับการหาเลี้ยงชีพ                                  
4 จากโสดาบัน ถึงอนาคามี                                    
5 ศีล ไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยปาก                                  

6 คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ                                        
7 ดูลมหายใจ หรือใช้อารมณ์คิด                               
8 ใช้กำลังจากสมาธิ ตัดกิเลสเสีย                              
9 อย่าคิดว่าตัวเองนั้นตายไม่ได้....  ตายแน่อยู่แล้ว  
10 แกก็สัตว์โลก ฉันก็สัตว์โลก                                 

11 ใช้ความเป็นทิพย์ของจิต เพื่อพิสูจน์เรื่องภพภูมิ         
12 กามราคะ                                                      
13 ตัดขั้วกามราคะให้ขาด                                   
     13.1 ภาระ อย่างนี้มันคุ้มมั้                              
     13.2 มันเป็นเรื่องของการดำรงพันธุ์               
     13.3 หมดรัก หมดใคร่                                   
     13.4 เป็นอย่างนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้ว                
     13.5 พิจารณาตัดขันธ์ ๕                               
     13.6 สรุปแนวทางการปฏิบัติ                       

14 พิจารณาอากาศเพื่อละกำหนัด                         
15 สกิทาคา พรหมวิหาร อภัยทาน                       

16 อนาคามี เกลียดกาม                                      
17 การละกามที่อุกอาจของโยคีท่านหนึ่ง            

     17.0 ข้อแม้ในการอ่านเรื่องนี้

     17.1 เห็นสาวสวยแล้วหมดใคร่                     

     17.2 อาการรักพี่เสียดายน้อง                       
     17.3 บทพิจารณาเพื่อละกาม                       
     17.4 คนไฟลุกกับสัญญาณก่อนวันพระ             
     17.5 สมาบัติแปดกับวิธีหลุดพ้นแบบลัด          
     17.6 ชาวบ้านที่ทรงอนาคามี กับอสุจิที่เหือดแห้ง 
     17.7 เอาความตายมาล่อ                          
     17.8 ละปฏิฆะ... สักกายทิฏฐิ                    

Read more

About the author

 "เจริญสุขสวัสดี บรรดาผู้ปฏิบัติ ผู้แสวงหาทางหลุดพ้น โยคี โยคาวจรทั้งหลาย 

ขอท่านทั้งหลายจงทราบเอาไว้ก่อนว่า ขอจงอย่าได้ถามหาว่าเรา--ผู้เขียน--คือใคร อยู่ที่ไหน อยู่วัดไหน จังหวัดไหน

ผู้เขียนมีความประสงค์แน่วแน่ที่จะไม่ขอเปิดเผยตนเองแก่สังคมตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ ดังนั้นขอจงอย่าได้ถามหาตัวผู้เขียนเลย ผู้เขียนเป็นแค่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าคนหนึ่ง

เราขอให้ท่านผู้อ่านจงเพ่งความสนใจไปที่การปฏิบัติทางจิตเพื่อละสังโยชน์และเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์เถิด" 

--ภิกขุโย

Read more
4.7
37 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Niruth
Read more
Pages
198
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Thai
Read more
Genres
Religion / Buddhism / Rituals & Practice
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
"บางคนเกิดบนโลกมนุษย์ ต้องการจะใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น ก็ต้องใส่กางเกงรัดเป้าตึงเปรี๊ยะ ถามว่าฟิตมั้ยน่ะ ฟิตสิ แต่ก็ต้องทนใส่ แต่การทนนั้น เจ้าตัวผู้ใส่น่ะเขาไม่ได้เรียกว่าทน ผู้ใส่เขาพอใจกับมัน นี่แหละ ไอ้ความคิดเห็นแบบนี้แหละมันทำให้นิพพานไม่ได้"


หนังสือเล่มนี้ เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความรู้และปัญญาที่จะพาให้บุคคลเข้าสู่ความเป็นโสดาบัน สกิทาคามี และอนาคามี ว่าจะต้องทรงอะไร จะต้องอาศัยปัญญาระดับใด จะถึงโสดาบันได้ จะต้องเข้าใจโลกและชีวิตอย่างไร จะถึงสกิทาคา อนาคาได้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร และละอะไร

แต่ก่อนที่จะเข้าถึงโสดาบัน สกิกทาคา อนาคา บุคคลจะต้องเริ่มหันมามองกันเสียก่อนว่า ตกลงแล้ว จะเอายังไงกันแน่กับการปฏิบัติของตนเอง อันนี้เป็นการทำลายสีลัพตปรามาสให้สิ้น ซึ่งเป็นอันดับแรกของการเข้าสู่มรรคผล 

ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยเร็ววัน สวัสดี

====

สารบัญ

จงเลือกที่จะพ้นจากวัฏสงสาร         

ต้นเหตุที่ยังพาให้มีการเกิดอยู่        

อย่าเอาแต่นั่งนับศีล                     

อย่าเอาแต่สวดอ้อนวอน              

โสดาบัน อย่าเพิ่งพูดถึงนิพพาน   

ปัญญาสกิทาคามี                        

ปัญญาอนาคามี                          

ละกามให้ขาด ต้องมองให้เห็นจริง 

อรหัตมรรค
 หนังสือสวดมนต์ วัดบ้านขาม

ทำวัตรเช้า
ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
ปัตติทานะคาถา
คำแผ่เมตตา แบบ ๑. ไม่แปล
คำแผ่เมตตา  แบบ ๒. แปล
ทำวัตรเย็น
อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี  
กรวดน้ำอิมินา  
คำแผ่เมตตา
อะนุโมทนาพิธี  
นะมัสสะการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
คำถวายพรพระ
บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา
ชะยะปะริตตังคาถา
คำกรวดน้ำแบบสั้น
บทปลงสังขาร ๑.
บทปลงสังขาร ๒.
บทปลงสังขาร ๓.
ปลงสังขาร ๔.
คำขอขะมาโทษ ผู้เฒ่าผู้แก่
อะนุโมทนาวิธี
ผู้ขอขมากราบ
คำอาราธนาศีล 8
ไตรสรณคมณ์
คำแปลอาราธนาศีล ๘
คำลากลับบ้าน
กราบลาพระ
คำจบขันข้าวใส่บาตร
คำจบเงินทำบุญ
คำแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา
คำโครงสิบห้ามือ ดี บ่ดี
วันที่ไม่เป็นมงคล  
๑๐ ข้อ ที่ ควร ทำ (ต้องจำจด)
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำกรวดน้ำแบบย่อ..
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายทานสามัญ
คำถวายผ้าป่า
คำถวาย ผ้ากฐิน
คำขอ อาหาร ที่ถวายทานแล้ว
คำถวายน้ำสรง พระภิกษุสงฆ์
คำเชิญพระอุปคุต
คำถวายข้าวพันก้อนบุญมหาชาติ
คำภาวนา ทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
ลูกของแม่
คำภาวนาเวลาเผาศพ
บ้านกับวัด
บวชแทนค่าน้ำนม
การกราบ  ๓  อย่าง
ปุจฉา-วิสัชนา
พระประจำวัน
ผู้ที่เกิด  วันอาทิตย์  
ผู้ที่เกิด วันจันทร์
ผู้ที่เกิด วันอังคาร
ผู้ที่เกิด วันพุธ
ผู้ที่เกิด วันพุธกลางคืน
ผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี
ผู้ที่เกิด วันศุกร์
ผู้ที่เกิด วันเสาร์  
ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
เกิดปีชวด  
เกิดปีฉลู  
เกิดปีขาล
เกิดปีเถาะ  
เกิดปีมะโรง  
เกิดปีมะเส็ง  
เกิดปีมะเมีย
เกิดปีมะแม  
เกิดปีวอก
เกิดปีระกา  
เกิดปีจอ
เกิดปีกุน
บอกกล่าว
เอาความท้อแท้...
ผีทั้ง ๖
ค่าน้ำนม

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.