దేవుని దూతలు - వారి పరిచర్యలు (Telugu)

Faith Scope
13

 ప్రియపాఠకులారా!  ఈ లోకరీత్యా ఒక రాజు ఉన్నాడని అనుకొందము.  అతనికి పరిచర్య చేయుటకు అన్ని విషయాలలో సేవకులు ఉంటారు.  అనగా యుద్ధ కాలాలలో తన పక్షముగా పోరాడే సైనికులు, ఖైదీలను తన ఆజ్ఞ ప్రకారము కాపలా కాయువారు, ఇలా మనము చెప్పుకుంటూపోతే రాజుకు రాజ్యములోని ప్రతి ఒక్కరు పరిచారకులే, ఎందుకంటే రాజు చెప్పినదే శాసనము.  ఉదా :- దానియేలు 3:1-6, ''రాజగు నెబుకద్నెజరు బంగారు ప్రతిమయొకటి చేయించి, బబులోనుదేశములోని దూరాయను  మైదానములో దాని నిలువబెట్టించెను.  అది అరువదిమూరల ఎత్తును ఆరుమూరల వెడల్పునై యుండెను.  రాజగు నెబుకద్నెజరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంస్థానాధిపతులను మంత్రులను ఖజానాదారులను ధర్మశాస్త్రవిధాయకులను న్యాయాధి పతులను సంస్థానములలో ఆధిక్యము వహించినవారినందరిని సమకూర్చుటకును, రాజగు నెబుకద్నెజరు నిలువబెట్టించిన ప్రతిమయొక్క ప్రతిష్ఠకు రప్పించుటకును దూతలను పంపించగా ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంస్థానాధిపతులును మంత్రులును ఖజానాదారులును ధర్మశాస్త్రవిధాయకులును న్యాయాధిపతులును సంస్థానములలో ఆధిక్యము వహించినవారందరును రాజగు నెబుకద్నెజరు నిలువబెట్టించిన ప్రతిమయొక్క ప్రతిష్ఠకు కూడివచ్చి, రాజగు నెబుకద్నెజరు నిలువబెట్టించిన ప్రతిమయెదుట నిలుచుండిరి.  ఇట్లుండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా-జనులారా, దేశస్థులారా, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారలారా, మీకాజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను.  ఏమనగా, బాకా పిల్లంగ్రోవి పెద్దవీణె సుంఫోనీయ వీణె విపంచిక సకలవిధములగు వాద్యధ్వనులు మీకు వినబడునప్పుడు రాజగు నెబుకద్నెజరు నిలువబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమయెదుట సాగిలపడి నమస్కరించుడి.  సాగిలపడి నమస్కరింపనివాడెవడో వాడు మండుచున్న అగ్నిగుండములో తక్షణమే వేయబడును.''  ఇందులో రాజు శాసించుట ఆయన రాజ్యములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు పాటించుట చేసారు.  ఇలా ఆజ్ఞలను పాటించువారు పరిచారకులు అని చెప్పవచ్చును.

అలాగే ఈ సృష్టికి మూలము దేవుడు.  ఈయన రాజ్యము పరలోకము.  ఈ రాజ్యములో అద్వితీయ మహాదేవుడు తన సింహాసనముపై అధిష్టించి తన రాజ్యమైన ఏడు లోకాలను ఏలుచున్నాడు.  1 రాజులు 22:19, ''మీకాయా ఇట్లనెను-యెహోవా సెలవిచ్చినమాట ఆలకించుము; యెహోవా సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైన్య మంతయు ఆయన కుడి పార్శ్వమునను ఎడమపార్శ్వమునను నిలిచి యుండుట నేను చూచితిని.''  ఇటువంటి దేవాదిదేవుని పరిపాలనలో వివిధ రకాల దూతలు, జీవాత్మయైన నరులు, జంతువులు, పక్షులు, చెట్లు, జలచరములు మొదలైనవన్ని నివసిస్తున్నాయి.  ఇవే కాకుండ జీవాత్మ ఈ భౌతిక శరీరమును విడిచిన తరువాత ఆత్మలు నివసించే లోకాలు కూడ ఈ దేవుని ఆధీనములో ఉన్నవే.  అంటే మృతులు ఉండే మృతుల లోకము, ఈ భూలోకము, పౌలు దర్శనములో చూచిన మూడవ ఆకాశములోని లోకము, తీర్పు జరుగు మధ్యాకాశము అనగా మూడవ లోకము, అలాగే రహస్య స్థితిలో ఉన్న నాలుగు, ఐదు, ఆరు లోకాలు, అటుతరువాత ఉన్న అనంతమైన పరలోకము, వీటన్నిటికిని పైగా మహాకాశాలు అందులో 1 తిమోతి 6:16లో చెప్పబడినట్లు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే అమరత్వము కలిగి నివసించును.  వీటన్నిటికి రాజాధిరాజు తండ్రియైన దేవుడు.  ఈయన రాజ్యములో ఉన్నవారందరు ఈయన యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారముగా జీవించవలసి యున్నది.

ఈనాడు మనము రకరకాల నరులు ఈ లోకములో జీవిస్తూ వివిధ రకాల వృత్తులు చేస్తూ ఉన్నారు.  వీరిలో వారి వారి ఆకారము వృత్తులు, జీవన విధానమును బట్టి వారు కొన్ని ప్రాంతములను ఎన్నుకొని జీవిస్తున్నారు.  వారి వారి ప్రాంతములను వారి సంబంధమైన రాజులు పరిపాలించుచున్నారు.  ఇలా ఈ లోకములో కొన్ని వందలమంది రాజులు ఏకకాలము పరిపాలించుచున్నారు.  వీరిలో సామంత రాజులు కూడ అనగా ఇంకో రాజు క్రింద పని చేయువారు ఉన్నారు.  ఈనాడు రాజుల స్థానములో పేరు మార్పు చెంది మంత్రులుగా చలామణీ అగుచున్నారు.  అలాగే పరలోక రాజ్యములో రాజు తండ్రియైన దేవుడు.  అయితే ఆయన దూతలు రకరకాల స్థితులలో అధికారులుగా ఉన్నారు.  ఈ దూతలలో వెట్టిచాకిరి చేయువారు ఉన్నారు, ఖైదీలు ఉన్నారు, తిరుగుబాటు దారులు ఉన్నారు.  అయితే వీరి జీవిత విధానము నరులపై ఎక్కువ ప్రభావము చూపునని మనము గ్రహించాలి.  నరుల ఉన్నత స్థితి, పతనమునకు రెండింటికిని కారకులు వీరు.  మనకు తెలియకుండానే మన చుట్టూ అనేక విధములైన కార్యములు జరిగిస్తూ మనకన్నా ముందుగా ఆ కార్యములు నెరవేర్పు జరిగిస్తున్నారు.  ఏడు లోకాలకు అధిపతియైన పరలోక రాజ్యాధిపతి తండ్రియైన దేవుడు యెహోవా అను నామధారి పరిపాలనలో అనేక రకములైనవారు నివసిస్తుండగా ఈ పుస్తకము ద్వారా మనము దేవుని దూతలను వారు చేయు కార్యములను గూర్చి సంపూర్ణముగా తెలుసుకొందము.

Read more
Collapse
4.2
13 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Jul 17, 2017
Read more
Collapse
Pages
560
Read more
Collapse
ISBN
9781944890117
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Bibles / The Message / General
Religion / Biblical Studies / Bible Study Guides
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 జెకర్యా ఒక ప్రవక్త :-  జెకర్యా 1:1, ''దర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము ఎనిమిదవ నెలలో యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయు ఇద్దోకు పుట్టిన బెరక్యా కుమారుడునైన జెకర్యాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా''  ఈ విధముగా జెకర్యాకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షము కాగా జెకర్యాకు ప్రవక్తగా ఒక స్థానము లభించింది.  దేవుని ప్రత్యక్షత లేనివారు ప్రవక్తగా ఎన్నిక కాలేరు.  కనుక జెకర్యా ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా దేవునిచే ఎన్నిక కాబడి బైబిలు గ్రంథములో అతని పేరు మీద ఒక పుస్తకము లిఖించబడియున్నది.  కాని ఈ జెకర్యా ఎవరు?  ఎందుకు దేవుడు ఆయనను ఎన్నిక చేసాడు?  ఎందు నిమిత్తము ఈ ప్రత్యక్షతలు అనుగ్రహించబడినవి?  ఈనాటికి మనకు అర్థము కానటువంటి విషయమే.  నేను క్రైస్తవునిగా మారినప్పటినుండి అనేకులైన దైవజనులు బోధలు విన్నాను కాని వారి బోధలో జెకర్యాను గూర్చిన బోధను నేను వినలేదనే చెప్పవచ్చును.  నా ఈ క్రైస్తవ జీవితములో జెకర్యా ప్రవచనములోని వాక్యము అను దైవసేవకుల బోధలో అత్యంత తక్కువ సార్లు వినుట జరిగింది.

ఈ పుస్తకము వ్రాయుట మొదలు పెట్టినప్పుడు నాలో జెకర్యా ఒక గొప్ప దైవ ప్రత్యక్షత కలిగిన ప్రవక్త అని నేను గుర్తించితిని.  ఇలాంటి ప్రవక్త 14 అధ్యాయములు కలిగిన ఒక గ్రంథమును రచించుట జరిగింది.

జెకర్యాయొక్క కాలము :-  జెకర్యా దర్యావేషు రాజుయొక్క కాలము నాటివాడు.  బైబిలు చరిత్ర ఆధారముగా ఈ జెకర్యా సుమారు క్రీస్తు పూర్వము 500 - 510 సంవత్సరముల క్రితమువాడు.

జెకర్యాయొక్క వంశావళి :-  జెకర్యా 1:1 ప్రకారము ఈ జెకర్యా బెరక్యాయొక్క కుమారుడు.  ఈ బెరక్యా ఇద్దోకునకు పుట్టినవాడు.  అనగా జెకర్యాయొక్క తాత ఇద్దోకు అని మనము చెప్పవచ్చును.

జెకర్యాయొక్క దర్శనములు :-  ఈ పుస్తకములో ఈ దర్శనములు సంపూర్ణముగా వివరించుట జరిగింది.  ఈ దర్శనములు కొన్ని మాత్రమే అయినను దీనిలో చాలా ఆత్మీయ అర్థములు కలిగియున్నట్లుగా మీరును ఈ పుస్తకము చదివి గ్రహించగలరు.

జెకర్యా ఒక హతసాక్షి :-  జెకర్యా ప్రవక్తలలో అగ్రగణ్యుడైన లేక హతసాక్షులలో అగ్రగణ్యుడైన క్రీస్తుకు ముందు చంపబడి మరణించినవాడు.

క్రీస్తు ప్రభువు ప్రవక్తలలో చివరివాడు కనుక ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా ఈ లోకములో నూతన నిబంధనను ఏర్పరచుట జరిగింది.  జరగబోవు ప్రత్యక్షతలు ఎన్నో ముందుగా ప్రవచించుట జరిగింది.  ప్రవక్త ఎన్ని విధములుగా యోగ్యతను  కలిగియుండునో అందరికన్నా ఎక్కువ యోగ్యతను క్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకరీత్యా  కలిగియుండెను.  అలాగే క్రీస్తు ప్రభువు సాధారణ మరణమును పొందినవాడు కాదు.  తన 33 1/2 సంవత్సర కాలము తరువాత యూదులు సిలువపై దారుణముగా క్రీస్తు ప్రభువుని చంపుట జరిగింది.  సీలలు చేతులకు కాళ్ళకు కొట్టి ముళ్ళ కిరీటము ద్వారా రక్తమును నేలపై చిందింపజేసి చంపుట జరిగింది.  అంతేకాకుండా యూదులు క్రీస్తు ప్రక్కలో బల్లెముతో పొడిచి చనిపోయినట్లుగా నిర్థారించుకొన్నారు.  ఇది హత్యయే కదా!  

కనుక హతసాక్షులో అగ్రగణ్యుడు క్రీస్తు ప్రభువే, ఎందుకంటే ఏ తప్పు చేయని వాడుగా తన శరీరమును బలిగా సిలువపై అర్పించుట జరిగింది.  

కనుక హేబెలుతో మొదలై క్రీస్తుతో పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తల బలి సంపూర్తియైనట్లుగా మనము గ్రహించాలి.  అయితే జెకర్యా కూడా హతసాక్షుల వలె చంపబడినవాడు.  కాని క్రీస్తుకు కొంచెము ముందు చంపబడినవాడు. అనగా జెకర్యా తరువాత క్రీస్తు ప్రభువే హతసాక్షి అవుట జరిగింది.  ఇదే విషయమును క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పుట జరిగింది.  

మత్తయి 23:35, ''నీతిమంతుడైన హేబెలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠము నకును, దేవాలయమునకును మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకర్యా రక్తమువరకు భూమిమీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల రక్తమంతయు మీ మీదికి వచ్చును.''  

ఈ విధముగా క్రీస్తు ప్రభువే స్వయముగా హేబెలు రక్తమును ప్రస్తావిస్తూనే జెకర్యా చంపబడిన తీరును ప్రస్తావించుట జరిగింది.  ఆనాటి ఇశ్రాయేలీయులు ఈ జెకర్యాను బలిపీఠమునకు దేవాలయమునకు మధ్యన చంపుట జరిగింది.  అంటే ఈ ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ప్రవక్తలను చంపుటకు ఎంత దారుణమైన చేయ సంసిద్ధులై యున్నట్లుగా మనకు తెలియుచున్నది.  

ఈ విధముగా క్రీస్తునకు కొంచెము ముందు అనగా 500 సంవత్సరములకు ముందు తన ప్రాణమును బలిగా అర్పించి హతసాక్షిగా మారినవాడు జెకర్యా.  జెకర్యాకు క్రీస్తుకు మధ్య హతసాక్షులు లేరు.  బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తల నరకబడి చంపబడినను, ఆయనను చంపుటకు ఉద్దేశ్యము వేరు.  దేవుని రాజ్య విస్తరణ కోసరము ఆయన చంపబడలేదు అనగా దైవరాజ్య సువార్త వ్యాప్తి జరువీగట ఇష్టము లేనివారు ఆయనను చంపలేదు.  

రాజకుమార్తెయొక్క తల్లి చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకొనుటకును, పగ తీర్చుకొనుటకును బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను హత్య జరిగింది.  ఈ విధముగా జెకర్యా దేవుని రాజ్య సువార్త కార్యక్రమములో ప్రవక్తగా ప్రత్యక్షత కలిగియుండి చివరకు హతసాక్షిగా గతించుట జరిగింది.

ఈ విధముగా ఇంత గొప్ప యోగ్యతను పొందిన జెకర్యా ఒక ప్రవక్తగా ఉండగా అనగా తాను హతసాక్షి కాక మునుపు దైవవాక్కు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై ఆయనచే వ్రాయించి ఈ చిన్న గ్రంథము నా యీ ఆత్మీయ జీవితములో కొన్ని రహస్యములు నాకు తెలియజేసినది అనుటకు సందేహము లేదు.  ఏనాడు ఎప్పుడు వినని రహస్యములు నాకు ఈ గ్రంథము ద్వారా దేవుడు తెలియజేయుట జరిగింది.  ఈ రహస్యములను ఇప్పుడు మీ ముందు పుస్తక రూపములో ఉంచుచున్నాను.  

కనుక పాఠకులు ఈ చిన్న పుస్తకమును చదివి ఆత్మీయ ఉన్నతిని పొందమని ప్రభువు నామములో మిమ్మును అడుగుచున్నాను.

తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మీకు తోడై యుండునుగాక!

 నేను ఈ పుస్తకము వ్రాయుటకు తలంచినది వేరు నేను వ్రాసినది వేరు.  నేను నా జీవితములో పండుగలు - ఉత్సవాలు వంటివి అన్యుల కోసం చేస్తున్నారులే అనుకొని నిజక్రైస్తవులకు వీటితో ఏమి పని లేదని భావించేవాడిని.  కాని దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ చిన్న పుస్తకమును వ్రాయించుట జరిగింది.  ఇందులో మన ఇహలోక జీవితములో శరీర సంబంధముగా ఇవి సాధనాలని, ఇవి కొంచెం మట్టుకు ప్రయోజనాలని తెలియజేయబడింది.  ఇలాంటి సాధనాలు నరులను దేవునివైపు కొంతమట్టుకు ప్రయోజనకరమై లాగగా, వారిని దైవసంబంధులమైన మనము ఆత్మలో ఎదుగునట్లుగా వారిని వాక్య పరిచర్యల యందు నిత్యము ప్రేరేపిస్తూ - వారిని అదే స్థితిలో ఉండనియ్యక దినదినము దేవునిలో అత్యున్నత స్థానమును పొందువారుగా చేయువారుగా మనము ఉండాలి.  ఇందులో కూడ స్వార్థమును వీడి నరులు దేవుని దరికి వచ్చుటకు, క్రైస్తవులమైన మనము ఎంతో ఆనందముగా ఈ పండుగలు - ఉత్సవాలు జరిగించవలసియున్నది.  ఈ స్థితి ప్రభువునకు యోగ్యమైనదియు ప్రియమైనదిగా ఉన్నది.  కనుక నేను ఈ చిన్న పుస్తకము ద్వారా పండుగలు - ఉత్సవాలు - మ్రొక్కుబడులు - విగ్రహాలు మొదలైనవన్ని వాటి గురించి క్షుణ్ణముగా పరిశుద్ధాత్మ కృపతో ప్రభువు ప్రేమ దయ కనికరము వలన వ్రాయగలిగాను.  కనుక ఈ పుస్తకము సంపూర్తిగా చదివి దేవునిలో మరింత జ్ఞానమును పొంది సిగ్గు విడిచి ప్రభువు కార్యములు కొనసాగించుదముగాక!  ప్రభువు కార్యములలో మన హస్తము కొంచెము మట్టుకు ఉన్న యెడల మనము ధన్యులమే!
 ప్రియపాఠకులారా!  పాతనిబంధన కాలములోని ప్రవక్తలు అనేక గ్రంథములు వ్రాయుట జరిగింది.  ఇందులో ప్రత్యేక గుర్తింపు గలిగిన గ్రంథము ప్రతి ఒక్కరు మరల మరల చదివే గ్రంథము యెషయా వ్రాసిన గ్రంథము.  ఈ గ్రంథము చాలా సులభ రీతిగా వ్రాయబడినను అక్కడక్కడ ప్రత్యేక మర్మములను పెంపొందింప చేసాడు.  ఉదాహరణకు బాలకులు బాల చేష్టలు చేసి జనులను ఏలడమేమిటో?  సర్పబీజము విషనాగు ఎగురు సర్పము ఇవియేగాక మకరము అను పేరుతో తీవ్రసర్పము వంకర సర్పము సముద్ర మార్గమందున్న సర్పము మరియు తూర్పున నుండి రప్పించు క్రూరపక్షి ఇవి ఏమిటో మానవ జ్ఞానమునకు వాని ఊహలకు అందనట్టి జ్ఞానము ఈ పుస్తకములో అనేకములున్నవి.  ఈ మర్మములను ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకొనుట మంచిది అన్న ఉద్ధేశ్యముతో ఈ పుస్తకమును వ్రాయుట జరిగినది.  కనుక యెషయా గ్రంథమును ఆమూలాగ్రముగ చదివి అర్థము చేసుకోవాలనుకొన్నవారికి ఈ పుస్తకము ఒక గొప్ప అవకాశము.  ఇందులో వివరించబడిన అంశములతోబాటు యెషయా గ్రంథమును వరుసగా చదువుచూ - ఆ భాగమునకు వచ్చుసరికి ఈ అంశములను జోడించి చదివిన మరింత ఎక్కువగా నేర్చుకొను అవకాశమున్నది.  అంటే మొదట బైబిలు గ్రంథమును తీసుకొని యెషయా గ్రంథములో వాక్యములను చదవాలి.  ఈ గ్రంథములో వ్రాసిన అంశము యొక్క రెఫరెన్స్‌ వచ్చుసరికి ఆ రెఫరెన్స్‌ చదివి, వెంటనే ఈ పుస్తకములోని అంశము చదివిన యెషయా వ్రాసిన ఉద్ధేశ్యములను బహు ఖచ్చితమైన రీతిలో మనకు సులభముగా అర్ధము అగునని గుర్తించాలి.

ఈ అంశములు వ్రాస్తూ నేను ఎంతగానో ఆనందించాను.  మీరు కూడా చదివి తమ జీవితాలను సరిజేసుకొని మీ పొరుగువారికి కూడా అందించి ఆనందించాలని ఈ పుస్తక రూపములో వెలువరించుట జరిగింది.

 


ప్రభువునందు ప్రియక్రైస్తవ విశ్వాసులకు క్రైస్తవ సాహిత్యాలను గూర్చి అనేకులు అనేక విధములుగ గ్రంథ రచనలు చేసియున్నారు.  అయితే సముద్రము కంటెను లోతైనదియు భూమి, ఆకాశమునకంటే ఎత్తయినదియు, బహులోతైన మర్మములు కల్గిన పరిశుద్ధ గ్రంథములోని ప్రవచనము మన కంటికి ఒక చిన్న వేదరూపముగా అనగా పాతనిబంధన క్రొత్త నిబంధన అను రెండు వేదభాగాలుగ వుండి, మనము చేత పట్టుకొన్నంత సులభముగా కనపడినను, అందులో దాగియున్న దైవనిగూఢ ప్రణాళికలు, భూమ్యాకాశములు పట్టజాలనంత మర్మాలున్నాయి.  వాస్తవమునకు పరిశుద్దగ్రంథములో బయల్పరచబడి యున్నటువంటి మర్మములు వాటిలో గుప్తమైయున్న దైవరహస్యాలు మరి ఏ గ్రంథములోను మరి ఏ సాహిత్యములోను మనము తెలిసికోలేము.  అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బైబిలన్నది మహాసాగరము కంటే గొప్పది.  

ప్రియపాఠకులారా!  దేవుడు తన ప్రవక్తల చేత రచింపజేసిన వేదభాగాలన్నియు ఒక విధానమైతే ప్రత్యేకించి మొదటి ఐదు కాండములు- ఆది నిర్గమ లేవీయ సంఖ్యా ద్వితీయోపదేశ - మోషే వ్రాసిన పంచకాండముల యొక్క రచన మహా ఆశ్చర్యకరమైనది.  ప్రియపాఠకులారా!   మోషే నిరక్షరాస్యుడు, నాలుక మాంద్యము కలవాడు, పూర్తిగా దైవత్వమన్నదేమిటో తెలియనివాడు, దేవుడు ఎవరో కూడా తెలియని స్థితిలో జీవించిన మోషేకు వేదజ్ఞానము కలిగి ఐదు కాండములకు గ్రంథకర్త అయ్యాడంటే కేవలము దైవసంకల్పము, దైవచిత్తము, దైవాత్మ ప్రేరేపణ, ఆయన జ్ఞానము, దైవాత్మ ఆవేశము, దైవ నడుపుదల, దైవ ఎన్నిక ఇన్ని అంశాలు మోషే  పక్షముగా దైవత్వము ద్వారా క్రియ జరిగించాయి.  

ఇందును బట్టి మోషే పంచకాండాలకు గ్రంథకర్తయై లోకసృష్టికి పూర్వము భూమియొక్క స్థితి, జలరాశులయొక్క స్థితి, సృష్టియొక్క నిరాకారస్థితి, శూన్యమైయున్న అనంత విశ్వముయొక్క స్థితి, దేవుని ఆత్మ చీకటి అగాధ జలముల మీద అల్లలాడిన స్థితి, దైవాత్మ వాక్కు చేత వెలువడిన వెలుగు-ఆ వెలుగు ద్వారాను వాక్కు ద్వారాను రూపించబడిన సృష్టి-సృష్టములు, జరిగిన సృష్టికార్యములు, అటు తర్వాత ఏదెను తోట నిర్మాణము, సకల ప్రాణులయొక్క పుట్టుక , ఆ తర్వాత నరునియొక్క దేహ నిర్మాణము, నారీ నిర్మాణము, తోటలోని జీవవృక్షము, మంచిచెడు వివేకమిచ్చు వృక్షము, జిత్తులమారి సర్పమును గూర్చిన వివరములు, సర్పము ద్వారా స్త్రీ మోసపోవుట, నరజంట పాపప్రవేశము, తద్వారా సృష్టిలోని వైపరీత్యము, వాతావరణ కలుషితము, పంచభూతములలో వైరుధ్యము. 

దేవుని చేత నరజంట పరిశుద్ధ వనము నుండి వెలివేయబడుట, ఆ విధముగా వెలివేయబడిన నరజంట నుండి విస్తరించిన జనాంగము, వారితోబాటు విస్తరించిన పాపము, తత్ఫలితముగా నిర్మించిన ఓడ ద్వారా నోవహు కుటుంబమునకు కల్గిన రక్షణ.

ప్రియపాఠకులారా!  ఇవన్నియు మోషేకు పూర్వము, మోషే పుట్టుక మునుపు కొన్ని వేల సంవత్సరములకు పూర్వము జరిగిన సంఘటనలను మోషేకు దేవుడు బయల్పరచి, కలము కాగితము, అక్షర జ్ఞానము లేని దినములలో పేనాలు, పెన్సిళ్ళు లేని దినములలో టైప్‌మిషన్లు లేని దినాలలో వ్రాయించిన గ్రంథమే మొదటి పుస్తకము.

ప్రియపాఠకులారా!  ఆదినములలో మోషేకు చదువుచెప్పిన ఉపాధ్యాయులుగాని, ప్రైవేటు మాస్టర్లు గాని, ఎవరును లేరు.  మోషేకు అన్ని విధాలుగ అక్షరజ్ఞానము, వేదజ్ఞానము, వేదరచనా జ్ఞానము, సమస్తము నేర్పినవాడు దేవుడే.  దేవుడే ఆనాడు తన సృష్టియొక్క మర్మములను మోషేకు దర్శనముల ద్వారా కండ్లకు కట్టినట్లుగ బయల్పరచి-దేవుడు తాను చేసిన ప్రతి సృష్టి కార్యమును మోషేకు ప్రత్యక్షముగా, ప్రయోగాత్మకముగా మనోదృష్టితో దర్శింపజేసి, కాగితము, కలము, అక్షరజ్ఞానము లేని ఆ దినములలో, పక్షి ఈకలు సిరాతో లిఖింపజేసి, నేటి నిజవాసులమైన మనకు పంచకాండముల రహస్యాలు బయల్పరచి యున్నాడు.

వాటిలో ఒకటి ఏదెను చరిత్ర.  ఈ పుస్తకము ఏదెను వనములో దాగియున్న గొప్ప రహస్యములపైన ఆధారపడియున్నది.  ఇక చదవండి . . .

 Contents:

యేసుయొక్క సహోదరులు మరియు అక్కచెల్లెండ్రు

''వారు ఇరువురును కాపురము చేయక ముందే,'' అను ఈ వాక్యము యేసు పుట్టిన తరువాత మరికొందరి పిల్లలకు మరియమ్మ జన్మనిచ్చింది అని అర్థము చెప్పుచున్నారు.ఇది నిజమా?

ముందు మరియమ్మ పవిత్రురాలే కానీ అటు తరువాత...

ప్రభువుయొక్క సహోదరుడైన యాకోబు . . . అని పౌలు చెప్పుచున్నారు

తొలిచూలు కుమారుడు

యేసు పుట్టిన తరువాత, మరియమ్మ మరలా పిల్లలకు జన్మ నివ్వకపోతే, యేసు సహోదరులు అని ఎందుకు వ్రాయబడి యున్నది?

క్రీస్తు సహోదరులు

ప్రభువు ప్రవేశించిన ద్వారములలో నరులకు ప్రవేశము లేదు. . .  అని యెహెజ్కేలు ప్రవక్తకు దేవుడు తెలియజేసెను

మొట్టమొదటి పూజ

పౌలు యొక్క కనిన కుమారుడు – నిజమైన కుమారుడు

క్రీస్తు ఎన్నుకొన్నవి

విడ్డూరమైన విమర్శ  -  పదిమంది సాక్ష్యము

యేసు మరియమ్మను కాదని అన్నప్పుడు మనము ఎందుకు ఆమెకు ప్రాముఖ్యత ఇయ్యాలి?

మరియమ్మ పాపాత్మురాలు కాకపోతే, ఆమె ఆత్మ రక్షకుడైన దేవుని యందు ఎందుకు ఆనందించుచున్నది?

భూమిపై పవిత్ర జీవితము జీవించి మరణించిన పునీతులు (Saints) భూమి మీద నివసించు వారికి సహాయము చేయుదురా?

ఆది కాండములో తల్లి మరియను గూర్చిన ప్రవచనము

క్రొత్తబండి

''కన్యమరియ మరియు పవిత్ర ఆత్మ ఒకరికొరకు ముద్దు పెట్టుకొనిరి,''         . . . కోరహు కుమారులు ప్రవచించిరి.

పరిశుద్ధాత్మ- మరియమ్మ ఇద్దరు ఒక్కటైరి మరియమ్మ నిష్కళంకురాలు,  మరియు ఆమెను ధన్యురాలు అందురని. . . . పరమ గీతములో ప్రవచనములు చెప్పుచున్నవి

మోషేయొక్క  మూడవ ఆజ్ఞ

సిలువపై మూడవ మాట

ఖురాన్‌- ఈ - షరీఫ్‌ మరియమ్మను గూర్చి ఏమి చెప్పుచున్నది?

మరియమ్మను ఆరాధించ వచ్చునా?

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.