Ընկեր Բ. Փանջունի: Comrade Clueless, Enker Panjuni

5.0
2 reviews
Ebook
263
Pages
Eligible

About this ebook

Երվանդ Օտյանը Հակոբ Պարոնյանին հաջորդած մյուս մեծ երգիծաբանն է հայ գրականության մեջ, «Ընկ. Բ. Փանջունին»՝ նրա լավագույն երկը։ Երգիծավեպը սատիրական վառ գույներով ցույց է տալիս, թե ինչպիսի աղետալի հետևանքների են հանգեցնում խելացնոր արարքները մի ազգային քաղաքական գործչի, որ ասպարեզ է նետվում և ճամարտակում մեծ գաղափարների անունից՝ դրանց էությունից ոչինչ չհասկանալով։ Գիրքը հիմնվում է Բեյրույթի «Սևան» հրատարակչական տան հետևյալ հրատարակությունների վրա՝ «Ընկեր Բ. Փանջունի ի Ծապլվար» (1962), «Ընկեր Բ. Փանջունի ի Վասպուրական» (1962), «Ընկեր Բ. Փանջունի տարագրության մեջ։ Իմ աշխարհահայացքները (դասախոսություններ օրվան հարցերուն շուրջ» (1969)։
5.0
2 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.