سخنی چند در باره زبان میانگان فارسی و شاهنامه: A Few Words about Persian as a Lingua Franca and Shahnameh

Ebook
288
Pages
Eligible

About this ebook

پدید آورندگان: دکتر کتایون مزداپور، دکتر فیروزه دیانت، مهران افشاری

چاپ نخست شرکت کتاب: 1400 هجری خورشیدی - 2022 میلادی- 2580 ایرانی خورشیدی

موضوع: زبان فارسی - شاهنامه

About the author

...یادداشت

کتابی را که در دست دارید، گفتگویی است خودمانی، که در آن، نکته‌هایی پراکنده آمده است. در نگارش آن، نه استدلال با استناد به مآخذ کتبی و «دانشی»، و شیوه علمی در میان است و نه کوشش برای تنظیم آنچه در متن می‌آید بر مبنای تقسیم‌بندی مرسوم و اصول مَدرسی. در این گفت و شنود بلند و طولانی، دوستانی سخن می‌گویند که کمر بر میان بسته‌اند تا شاهنامه را بخوانند و از زبان همگانی و عمومی و «میانگانِ فارسی» در پیوند با شاهنامه و «رستم داستان» باری دیگر بگویند و بشنوند. هر چند که از یادگارهایی دیرینه چون قصة رستم به زبان سُغدی و دانسته‌هایی از این دست چندان نمی‌گویند، اما تا هنگامی که «رستم از شاهنامه نرفته باشد»، می‌کوشند تا داستانهای قهرمانان را در یاد زنده نگه دارند و دربارۀ آنها بگویند و بشنوند. در این جا است که «رستم‌وار» کمر بسته‌اند که شاهنامه بخوانند و می‌کوشند تا این آرزو را عرضه دارند که لطفاً شما هم بیایید تا همه با هم، باری دیگر، شاهنامه بخوانیم!


Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.