లోకానికి బైబిల్‌ సవాల్‌ (పార్ట్ – 1): అమెరికన్‌ హేతు వాదులు వ్రాసిన, '' ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌'' అను పుస్తకములోని ప్రశ్నలకు సమాధానములు.

Faith Scope
7

 ప్రభువు నందు ప్రియసోదరీ! సహోదరులారా! ఒక చిన్న విషయమును ఎక్కువ చేసి ప్రయత్నించితే, అది కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టిన సామెత అవుతుంది.  అవును, ప్రియపాఠకులారా, హేతువాదులు ఎక్కువ చేసి ప్రయత్నించి కొండంత పెద్ద పుస్తకమును తయారు చేసారు. కాని వారు ఒక గ్రంథము నుంచి మరియొక గ్రంథమును వ్రాయు లిపిగారి ఒకటి రెండు తప్పులను పట్టగలిగిరి.

బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ 1807లో మొదలై 2005 లో డా||ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి ద్వారా నాకు చేరింది.  వి. ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి 5 లేక 6 ప్రశ్నలు ప్రతి రోజు నాకు అసంబద్ధాలు అన్న భాగమునుంచి తెలుగునకు మార్చి ఇచ్చినపుడు, తెలుగు నందు నేను సమాధానాలు వ్రాసి ఇచ్చాను.  ఈ విధముగా నేను బైబిలు హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని పేజి నెం 1 నుంచి 44 వరకు ఇయ్యబడిన అసంబద్ధాలకు సమాధానాలు వ్రాయగలిగితిని. ఇది అమెరికా హేతువాదులకు నేను ఇస్తున్న మొదటి సమాధానాల పుస్తకము.

ఈ పుస్తకములోని విమర్శలకు విశ్వాసి మనకెందుకులే అని ఊరుకున్నను, దేవుడు ఊరుకోడు.  కాబట్టి ఎఫెసీ 6:11-17లో వలె ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి ద్వారా నన్ను దేవుడు ప్రేరేపించి, ఈ అసంబద్ధాలకు సమాధానాలు వ్రాయించెను.  డబ్ల్యూ. పీ. బాల్‌, జీ.డబ్ల్యూ. ప్రూట్‌, జాక్‌ బోర్డన్‌, డిచర్డ్‌ యమ్‌. స్మిత్‌ , మరియు మిగిలిన వారు ”వాసిన, ''ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ను'', వట్టిదిగా చేయుటకు దేవుడు తన వాక్యమనే ఖడ్గమును నాకు అందించెను.  బైబిలు హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని తరువాతి భాగాలైన అసంభావ్యాలు, అత్యాచారాలు, అపశృతులు, అశ్లీలాలు వంటి భాగాలకు కూడా సమాధానాలు వ్రాయుట జరిగింది.  వీటిని త్వరలో ప్రచురించుటకు సిద్ధము చేయబడుచున్నవి.

దైవ విశ్వాసులు ఈపుస్తకమును చదివి హేతువాదునికి సరియైన సమాధానమును ఇవ్వవలసినదిగా నేను కోరుచున్నాను.  ఈ విధముగా భూమిమీద ఉన్న దైవ వ్యతిరేక హేతువాదమును రూపుమాపగలము. ఆమేన్‌!

Read more
Collapse
4.1
7 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Aug 25, 2017
Read more
Collapse
Pages
174
Read more
Collapse
ISBN
9781944890254
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Religion / Atheism
Religion / Biblical Studies / Bible Study Guides
Religion / Christian Theology / Apologetics
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 ప్రియ పాఠకులారా! ఈ ‘‘అత్యాచారాలు’’ అను విభాగమును బైబిలు హ్యాండ్‌ బుక్‌ అను దానిలో చూచినపుడు ఇంత ధారుణముగా మనుష్యులు చంపబడ్డారని ఇంత అరాచకము ఇంక ఏ చరిత్రలో జరగలేదన్న విధముగా ఈ హేతువాదులు వ్రాసారు. దీనిని చదివినపుడు నాకు కూడ అలాగే అనిపించింది. కాని దేవుని ఆత్మ మనకు వచ్చినపుడు అందులోని వాస్తవాలు బహిర్గతము చేయును. కనుక నాకు వాటిలో వాస్తవముగ జరిగిన సంఘటనను గ్రహించగల్గి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానములు పొందుపర్చగలిగాను. ఈ గ్రంథములో హేతువాది ఒక బాధను వ్యక్తం చేసాడు. ఆ బాధ నీతిమంతులకొరకు కాదుగాని పాపములో మరణించువారిని గూర్చి. పాపపు స్థితిలోకి వెళ్ళి శిక్షను పొందినవారికి జరిగిన వాటిని ఎక్కువగా ఈ గ్రంథములో పొందుపరచాడు. వారు పాపము చేసినను వారిని వదిలి వేయాలని శిక్షించకూడదని వారి పక్షాన చాలా పోరాడినట్లుగా నాకు అర్థమైంది. నరహత్య చేసి, వ్యభిచరించి, పసిపిల్లను చంపినా వారిని ఏమీ చేయక వదిలి వేయాలంటూ వారు చేసిన తప్పుకు దేవుడు శిక్షిస్తే దేవుడు అరాచకము చేసాడంటూ వాపోయాడు. ఇలా వ్రాయుట ఎంతవరకు సమంజసమో పాఠకులు ఈ గ్రంథమును పూర్తిగా చదివి గ్రహించండి.

ఆమెన్‌.

 ప్రియపాఠకులారా!  దీనిలో మొదటి భాగములో ఒకటి లేక రెండు వ్రాతగాని, తప్పులను పట్టగలిగాడు.  కాని ఈ విభాగములో ఎక్కడ ఏ తప్పులు కూడా హేతువాదికి దొరకలేదు.  అన్నింటికి సరియైన జవాబులు ప్రభువు కృప వలన ఇవ్వగలిగాను.

                మొదటి భాగములో వలె ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ 1807లో మొదలై 2005లో డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి గారి ద్వారా నా చేతికి, డాక్టరు తెలుగునకు అనువదించిన ప్రశ్నలను ఇయ్యగా- నేను సులభముగా తెలుగులో జవాబులు వ్రాయగలిగాను.  ఈ విభాగము నందు ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ పేజీ నెం. 45 నుండి 110 వరకు ఇయ్యబడిన అసందర్భాలు అను విభాగమునకు జవాబు సిద్ధపరచాము.  ఇది అమెరికా హేతువాదులకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇస్తున్న రెండవ సమాధానాల పుస్తకము.


                ఈ పుస్తకములోని విమర్శలకు విశ్వాసి మనకెందుకులే అని ఊరకున్నను, దేవుడు ఊరుకోక, ఎఫెసీ 6:11-17లో వలె డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డిగారి ద్వారా నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ అసందర్భాలకు సమాధానాలు వ్రాయించెను.  కనుక డబ్ల్యూ. పి. బాల్‌, జి. డబ్ల్యూ ఫ్రూట్‌, జాన్‌. బోర్డన్‌, రిచర్డ్‌ యం. స్మిత్‌ మరియు మిగిలినవారు వ్రాసిన, ''ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌''ను వట్టిదిగా చేయుటకు దేవుడు తన వాక్యమనే ఖడ్గమును నాకు అందించెను.


                ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని మొదటి భాగమును ప్రచురించుట జరిగింది.  దీనికి పాఠకులనుండి  విశేష ఆదరణ లభించుట ద్వారా త్వరగా రెండవ భాగమును ముద్రణకు తేగలిగితిమి.  మిగిలిన, అత్యాచారాలు, అపశృతులు, అశ్లీలాలు మరియు ఇంకా అనేక విషయాలకు త్వరలో సమాధానాలు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడుచున్నాము.

                దైవ విశ్వాసులు ఈ పుస్తకమును చదివి హేతువాదునికి సరియైన సమాధానము ఇయ్యవలసినదిగా కోరుచున్నాను.  ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరి కృషి వలన ఈ భూమి మీద ఉన్న దైవ వ్యతిరేకత మరియు హేతువాదమును రూపుమాపగలము. ఆమేన్‌!


 యేసుక్రీస్తు దేవుడా? అవునా కాదా?


ఇది ఒక సాధారణ మనిషికి  క్రైస్తవ తత్వానికి మధ్య జరుగుతున్న స్నేహపూర్వక చర్చ.


యేసు ఎవరు?

అంటే యేసు సృష్టికర్తయైన దేవుడా? నేను నమ్మను గాని, ఇంతకీ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినట్లు?

అంటే, పాపములో పడి చెడిపోయిన వారిని రక్షించుటకు మాత్రమే యేసు వచ్చారు అంటారు? ఇక్కడ అంతటి పాపులు ఎవరూ లేరండి. మాకు మీ యేసు అక్కరలేదు.

అది బైబిల్ ప్రకారము కాబట్టి, మాకు అనుకరించదు. వేరే ఏదైనా పవిత్ర గ్రంధములో వుంటే చెప్పండి.

కర్మ సిద్ధాంతము ప్రకారము ఎవరి పాపములకు వాళ్ళే బాధ్యులు, కృష్ణ భగవానుడే కర్మ ప్రభావాన్ని అనుభవించాడు. తన పూర్వ జన్మలో రాముడుగా, వాలిని వెనుకనుంచి చంపిన పాపానికి తిరిగి కృష్ణుడుగా జన్మించినప్పుడు వేటగాడుగా పుట్టిన వాలి చేతిలో చనిపోయాడు. అలాంటప్పుడు ఏసుక్రీస్తు అన్ని పాపములను కడుగ గలడా? నాకు ఏ మాత్రము నిజమనిపించుట లేదు.

ఇంత మంది దేవుళ్ళు వుండగా ఏసుక్రీస్తును మాత్రమే ఎందుకు నమ్మాలి?

సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుట న్యాయమే, కానీ నేను ఏసుక్రీస్తు మంచి మనిషి అంటే నమ్ముతా గాని దేవుడంటే నమ్మను!

యేసు దేవుడు అని చెప్పిన గొప్ప జ్ఞానులు ఎవరైనా వున్నారా?

స్వామి వివేకానంద

యేసుక్రీస్తును తిరస్కరించిన వారికి మోక్షము లేదని చాలా మంది క్రైస్తవులు చెపుతారు? దేవుడు అంతటి కఠినాత్ముడా?

ఏసుక్రీస్తు నిజమో కాదో, దేవుడో కాదో అని తెలియకపోయినా ఆయనను నమ్మి అనుసరించాలా? నేనంత మూర్ఖుడిని కాను.

ఆయన నిజమైన దేవుడా కాదా అనే విషయము తెలియక ఆయనను నేను ఒప్పుకోవడం లేదు! యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, అని తెలిస్తే నేను ఎందుకు తిరస్కరిస్తాను?

ఇంతకీ బైబిల్ నిజమని ఎవరు చెప్పారు? 

మీరింత చెప్పినా ఏసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అనే నమ్మకము కుదరటము లేదు.

మీరే పరిశోధించి యేసుక్రీస్తు దేవుడో కాదో తెలుసుకోండి. 

Email for questions and feedback: FaithScope@gmail.com

 నేను ఈ పుస్తకము వ్రాయుటకు తలంచినది వేరు నేను వ్రాసినది వేరు.  నేను నా జీవితములో పండుగలు - ఉత్సవాలు వంటివి అన్యుల కోసం చేస్తున్నారులే అనుకొని నిజక్రైస్తవులకు వీటితో ఏమి పని లేదని భావించేవాడిని.  కాని దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ చిన్న పుస్తకమును వ్రాయించుట జరిగింది.  ఇందులో మన ఇహలోక జీవితములో శరీర సంబంధముగా ఇవి సాధనాలని, ఇవి కొంచెం మట్టుకు ప్రయోజనాలని తెలియజేయబడింది.  ఇలాంటి సాధనాలు నరులను దేవునివైపు కొంతమట్టుకు ప్రయోజనకరమై లాగగా, వారిని దైవసంబంధులమైన మనము ఆత్మలో ఎదుగునట్లుగా వారిని వాక్య పరిచర్యల యందు నిత్యము ప్రేరేపిస్తూ - వారిని అదే స్థితిలో ఉండనియ్యక దినదినము దేవునిలో అత్యున్నత స్థానమును పొందువారుగా చేయువారుగా మనము ఉండాలి.  ఇందులో కూడ స్వార్థమును వీడి నరులు దేవుని దరికి వచ్చుటకు, క్రైస్తవులమైన మనము ఎంతో ఆనందముగా ఈ పండుగలు - ఉత్సవాలు జరిగించవలసియున్నది.  ఈ స్థితి ప్రభువునకు యోగ్యమైనదియు ప్రియమైనదిగా ఉన్నది.  కనుక నేను ఈ చిన్న పుస్తకము ద్వారా పండుగలు - ఉత్సవాలు - మ్రొక్కుబడులు - విగ్రహాలు మొదలైనవన్ని వాటి గురించి క్షుణ్ణముగా పరిశుద్ధాత్మ కృపతో ప్రభువు ప్రేమ దయ కనికరము వలన వ్రాయగలిగాను.  కనుక ఈ పుస్తకము సంపూర్తిగా చదివి దేవునిలో మరింత జ్ఞానమును పొంది సిగ్గు విడిచి ప్రభువు కార్యములు కొనసాగించుదముగాక!  ప్రభువు కార్యములలో మన హస్తము కొంచెము మట్టుకు ఉన్న యెడల మనము ధన్యులమే!
 జెకర్యా ఒక ప్రవక్త :-  జెకర్యా 1:1, ''దర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము ఎనిమిదవ నెలలో యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయు ఇద్దోకు పుట్టిన బెరక్యా కుమారుడునైన జెకర్యాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా''  ఈ విధముగా జెకర్యాకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షము కాగా జెకర్యాకు ప్రవక్తగా ఒక స్థానము లభించింది.  దేవుని ప్రత్యక్షత లేనివారు ప్రవక్తగా ఎన్నిక కాలేరు.  కనుక జెకర్యా ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా దేవునిచే ఎన్నిక కాబడి బైబిలు గ్రంథములో అతని పేరు మీద ఒక పుస్తకము లిఖించబడియున్నది.  కాని ఈ జెకర్యా ఎవరు?  ఎందుకు దేవుడు ఆయనను ఎన్నిక చేసాడు?  ఎందు నిమిత్తము ఈ ప్రత్యక్షతలు అనుగ్రహించబడినవి?  ఈనాటికి మనకు అర్థము కానటువంటి విషయమే.  నేను క్రైస్తవునిగా మారినప్పటినుండి అనేకులైన దైవజనులు బోధలు విన్నాను కాని వారి బోధలో జెకర్యాను గూర్చిన బోధను నేను వినలేదనే చెప్పవచ్చును.  నా ఈ క్రైస్తవ జీవితములో జెకర్యా ప్రవచనములోని వాక్యము అను దైవసేవకుల బోధలో అత్యంత తక్కువ సార్లు వినుట జరిగింది.

ఈ పుస్తకము వ్రాయుట మొదలు పెట్టినప్పుడు నాలో జెకర్యా ఒక గొప్ప దైవ ప్రత్యక్షత కలిగిన ప్రవక్త అని నేను గుర్తించితిని.  ఇలాంటి ప్రవక్త 14 అధ్యాయములు కలిగిన ఒక గ్రంథమును రచించుట జరిగింది.

జెకర్యాయొక్క కాలము :-  జెకర్యా దర్యావేషు రాజుయొక్క కాలము నాటివాడు.  బైబిలు చరిత్ర ఆధారముగా ఈ జెకర్యా సుమారు క్రీస్తు పూర్వము 500 - 510 సంవత్సరముల క్రితమువాడు.

జెకర్యాయొక్క వంశావళి :-  జెకర్యా 1:1 ప్రకారము ఈ జెకర్యా బెరక్యాయొక్క కుమారుడు.  ఈ బెరక్యా ఇద్దోకునకు పుట్టినవాడు.  అనగా జెకర్యాయొక్క తాత ఇద్దోకు అని మనము చెప్పవచ్చును.

జెకర్యాయొక్క దర్శనములు :-  ఈ పుస్తకములో ఈ దర్శనములు సంపూర్ణముగా వివరించుట జరిగింది.  ఈ దర్శనములు కొన్ని మాత్రమే అయినను దీనిలో చాలా ఆత్మీయ అర్థములు కలిగియున్నట్లుగా మీరును ఈ పుస్తకము చదివి గ్రహించగలరు.

జెకర్యా ఒక హతసాక్షి :-  జెకర్యా ప్రవక్తలలో అగ్రగణ్యుడైన లేక హతసాక్షులలో అగ్రగణ్యుడైన క్రీస్తుకు ముందు చంపబడి మరణించినవాడు.

క్రీస్తు ప్రభువు ప్రవక్తలలో చివరివాడు కనుక ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా ఈ లోకములో నూతన నిబంధనను ఏర్పరచుట జరిగింది.  జరగబోవు ప్రత్యక్షతలు ఎన్నో ముందుగా ప్రవచించుట జరిగింది.  ప్రవక్త ఎన్ని విధములుగా యోగ్యతను  కలిగియుండునో అందరికన్నా ఎక్కువ యోగ్యతను క్రీస్తు ప్రభువు ఈ లోకరీత్యా  కలిగియుండెను.  అలాగే క్రీస్తు ప్రభువు సాధారణ మరణమును పొందినవాడు కాదు.  తన 33 1/2 సంవత్సర కాలము తరువాత యూదులు సిలువపై దారుణముగా క్రీస్తు ప్రభువుని చంపుట జరిగింది.  సీలలు చేతులకు కాళ్ళకు కొట్టి ముళ్ళ కిరీటము ద్వారా రక్తమును నేలపై చిందింపజేసి చంపుట జరిగింది.  అంతేకాకుండా యూదులు క్రీస్తు ప్రక్కలో బల్లెముతో పొడిచి చనిపోయినట్లుగా నిర్థారించుకొన్నారు.  ఇది హత్యయే కదా!  

కనుక హతసాక్షులో అగ్రగణ్యుడు క్రీస్తు ప్రభువే, ఎందుకంటే ఏ తప్పు చేయని వాడుగా తన శరీరమును బలిగా సిలువపై అర్పించుట జరిగింది.  

కనుక హేబెలుతో మొదలై క్రీస్తుతో పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తల బలి సంపూర్తియైనట్లుగా మనము గ్రహించాలి.  అయితే జెకర్యా కూడా హతసాక్షుల వలె చంపబడినవాడు.  కాని క్రీస్తుకు కొంచెము ముందు చంపబడినవాడు. అనగా జెకర్యా తరువాత క్రీస్తు ప్రభువే హతసాక్షి అవుట జరిగింది.  ఇదే విషయమును క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పుట జరిగింది.  

మత్తయి 23:35, ''నీతిమంతుడైన హేబెలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠము నకును, దేవాలయమునకును మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకర్యా రక్తమువరకు భూమిమీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల రక్తమంతయు మీ మీదికి వచ్చును.''  

ఈ విధముగా క్రీస్తు ప్రభువే స్వయముగా హేబెలు రక్తమును ప్రస్తావిస్తూనే జెకర్యా చంపబడిన తీరును ప్రస్తావించుట జరిగింది.  ఆనాటి ఇశ్రాయేలీయులు ఈ జెకర్యాను బలిపీఠమునకు దేవాలయమునకు మధ్యన చంపుట జరిగింది.  అంటే ఈ ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ప్రవక్తలను చంపుటకు ఎంత దారుణమైన చేయ సంసిద్ధులై యున్నట్లుగా మనకు తెలియుచున్నది.  

ఈ విధముగా క్రీస్తునకు కొంచెము ముందు అనగా 500 సంవత్సరములకు ముందు తన ప్రాణమును బలిగా అర్పించి హతసాక్షిగా మారినవాడు జెకర్యా.  జెకర్యాకు క్రీస్తుకు మధ్య హతసాక్షులు లేరు.  బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను తల నరకబడి చంపబడినను, ఆయనను చంపుటకు ఉద్దేశ్యము వేరు.  దేవుని రాజ్య విస్తరణ కోసరము ఆయన చంపబడలేదు అనగా దైవరాజ్య సువార్త వ్యాప్తి జరువీగట ఇష్టము లేనివారు ఆయనను చంపలేదు.  

రాజకుమార్తెయొక్క తల్లి చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకొనుటకును, పగ తీర్చుకొనుటకును బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను హత్య జరిగింది.  ఈ విధముగా జెకర్యా దేవుని రాజ్య సువార్త కార్యక్రమములో ప్రవక్తగా ప్రత్యక్షత కలిగియుండి చివరకు హతసాక్షిగా గతించుట జరిగింది.

ఈ విధముగా ఇంత గొప్ప యోగ్యతను పొందిన జెకర్యా ఒక ప్రవక్తగా ఉండగా అనగా తాను హతసాక్షి కాక మునుపు దైవవాక్కు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై ఆయనచే వ్రాయించి ఈ చిన్న గ్రంథము నా యీ ఆత్మీయ జీవితములో కొన్ని రహస్యములు నాకు తెలియజేసినది అనుటకు సందేహము లేదు.  ఏనాడు ఎప్పుడు వినని రహస్యములు నాకు ఈ గ్రంథము ద్వారా దేవుడు తెలియజేయుట జరిగింది.  ఈ రహస్యములను ఇప్పుడు మీ ముందు పుస్తక రూపములో ఉంచుచున్నాను.  

కనుక పాఠకులు ఈ చిన్న పుస్తకమును చదివి ఆత్మీయ ఉన్నతిని పొందమని ప్రభువు నామములో మిమ్మును అడుగుచున్నాను.

తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మీకు తోడై యుండునుగాక!

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.