Тест на загальні здібності

DILOGICAL
Everyone
97
This app is only available in certain countries
 • United Arab Emirates
 • Antigua & Barbuda
 • Albania
 • Armenia
 • Curaçao
 • Angola
 • Argentina
 • American Samoa
 • Austria
 • Australia
 • Aruba
 • Azerbaijan
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Burkina Faso
 • Bulgaria
 • Bahrain
 • Benin
 • Bermuda
 • Bolivia
 • Brazil
 • Bahamas
 • Botswana
 • Belarus
 • Belize
 • Canada
 • Switzerland
 • Côte d’Ivoire
 • Chile
 • Cameroon
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Cape Verde
 • Cyprus
 • Czechia
 • Germany
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • Algeria
 • Ecuador
 • Estonia
 • Egypt
 • Spain
 • Finland
 • Fiji
 • France
 • Gabon
 • United Kingdom
 • Georgia
 • Ghana
 • Greece
 • Guatemala
 • Guam
 • Guinea-Bissau
 • Hong Kong
 • Honduras
 • Croatia
 • Haiti
 • Hungary
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • India
 • Iraq
 • Iceland
 • Italy
 • Jamaica
 • Jordan
 • Japan
 • Kenya
 • Kyrgyzstan
 • Cambodia
 • South Korea
 • Kuwait
 • Cayman Islands
 • Kazakhstan
 • Laos
 • Lebanon
 • Liechtenstein
 • Sri Lanka
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Latvia
 • Morocco
 • Moldova
 • Marshall Islands
 • North Macedonia
 • Mali
 • Myanmar (Burma)
 • Macao
 • Northern Mariana Islands
 • Malta
 • Mauritius
 • Mexico
 • Malaysia
 • Mozambique
 • Namibia
 • Niger
 • Nigeria
 • Nicaragua
 • Netherlands
 • Norway
 • Nepal
 • New Zealand
 • Oman
 • Panama
 • Peru
 • Papua New Guinea
 • Philippines
 • Pakistan
 • Poland
 • Puerto Rico
 • Portugal
 • Palau
 • Paraguay
 • Qatar
 • Romania
 • Serbia
 • Russia
 • Rwanda
 • Saudi Arabia
 • Solomon Islands
 • Sweden
 • Singapore
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Senegal
 • El Salvador
 • Turks & Caicos Islands
 • Togo
 • Thailand
 • Tajikistan
 • Turkmenistan
 • Tunisia
 • Turkey
 • Trinidad & Tobago
 • Taiwan
 • Tanzania
 • Ukraine
 • Uganda
 • United States
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Venezuela
 • British Virgin Islands
 • U.S. Virgin Islands
 • Vietnam
 • Yemen
 • South Africa
 • Zambia
 • Zimbabwe
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України в 2019 році передбачає проведення тестування для оцінки рівня логічного, аналітичного, абстрактного та вербального мислення кандидата, до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів.

Подібний вид тестування розумових здібностей, також, широко застосовують і в інші структури, зокрема, при відборі кандидатів на державну службу (фахівців з питань реформ), у Національне антикорупційне бюро України, прокуратуру, Службу зовнішньої розвідки України, Службу безпеки України та інші державні органи, а також у приватний сектор.

Дані тести охоплюють основні групи навичок людини, вимірюють вербально-гуманітарні, логічно-математичні, зорово-моторні здібності, а також просторову уяву, швидкість аналізу інформації та увагу. Здібності до логічних суджень, числового і знакового відображення інформації та оперування нею, аналізу та синтезу, міркування є універсально-важливими здібностями у будь-якій професії і у житті взагалі. Успішність будь-якої інтелектуальної активності залежить від розвиненості даних здібностей. Загальні здібності, що виявляються у вигляді універсальних інтелектуальних операцій (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування і т.д.), формуються у людини поступово в результаті сукупного впливу досвіду, придбаного в процесі занять у школі чи вузі, читання, взаємин з людьми, залучення до науки і культури. Іншими словами, учасник протягом багатьох років готується до даного іспиту, навчаючись та набираючись досвіду в різних сферах життя. Численні дослідження переконливо довели, що особи, які отримали високу оцінку з тесту загальних здібностей, досягають більших успіхів у навчанні, ніж ті, хто набрав низькі бали. Тому, тестування загальних здібностей можна розглядати як певний прогноз успішності в майбутньому.

За допомогою запропонованого навчального додатка, який містить наш авторський перелік тестових питань з варіантами відповідей, ви маєте можливість проходити пробне тестування необмежену кількість разів, що значно полегшує та прискорює підготовку.

Під час пробного тестування додаток автоматично підбирає 60 випадкових питань із 446, які стосуються асоціації, логіки, математики, загальноосвітнього та мовного блоків. На відповіді дається 1 година і 30 хвилин.

Тестові питання поділені на три розділи:
І. Логічне мислення (54 питання);
ІІ. Аналітичне мислення (73 питання);
III. Абстрактне мислення (70 питань);
IV. Вербальне мислення (249 питань).
Загалом 446 питань.

Характеристики та можливості додатка:
- Випадкове і пропорційне формування пробного тесту з 60 питань;
- Тестування по питанняx будь-яких обраних розділів: підряд, випадково або за важкістю;
- Робота над помилками (тестування по питанням, в яких вами були допущені помилки);
- Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
- Детальне обґрунтування правильних відповідей;
- Додаток не потребує підключення до Інтернет - працює в режимі офф-лайн.

Готуючись до конкурсу, варто взяти до уваги, що на справжньому тестуванні (іспиті) кандидатів просять заздалегідь відключити телефони і покласти їх на видне місце поруч з собою. Адміністрація підкреслює, що не тільки вібрація телефону, але і сам факт того, що він включений, може стати приводом для відсторонення від участі в тестуванні. Учасникам під час проходження тесту не можна користуватися нічим, крім власної голови. З допоміжних засобів - тільки ручка і листочок, на якому можна робити розрахунки, і який, по закінченню, не можна забирати з собою. Також кандидатам не можна спілкуватися один з одним під час виконання завдань.

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження чи побажання, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту. Ми постійно працюємо над удосконаленням додатка і випускаємо оновлення, які автоматично завантажуються на ваш пристрій.
The procedure for conducting the competition with the National Police of Ukraine in 2019 provides for testing to assess the level of logical, analytical, abstract and verbal thinking of the candidate, to the next stages of the competition candidates who have received 25 or more points are allowed.

This type of testing of mental abilities is also widely used in other structures, in particular, when selecting candidates for civil service (reform specialists), the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Prosecutor's Office, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine and other state bodies as well as the private sector.

These tests cover major groups of human skills, measuring verbal-humanitarian, logical-mathematical, visual-motor abilities, as well as spatial imagination, speed of information analysis and attention. The ability to make logical judgments, numerically and signally display information and operate it, analyze and synthesize, reasoning are universally important abilities in any profession and in life in general. The success of any intellectual activity depends on the development of these abilities. General abilities, manifested in the form of universal intellectual operations (analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc.), are formed in a person gradually as a result of the combined influence of the experience acquired during school or college, reading, relationships with people, involvement in science and culture. In other words, the participant has been preparing for this exam for many years, studying and gaining experience in various areas of life. Numerous studies have convincingly shown that individuals who have received high marks in the general ability test achieve greater learning success than those who have scored low. Therefore, general ability testing can be considered as a prediction of future performance.

With the help of our training app, which contains our author list of test questions with answer options, you are able to take test trials an unlimited number of times, which greatly facilitates and speeds up preparation.

During the trial testing, the application automatically picks up 60 random questions out of 446 related to associations, logic, math, general education and language blocks. The answer is given 1 hour and 30 minutes.

The test questions are divided into three sections:
I. Logical thinking (54 questions);
II. Analytical Thinking (73 questions);
III. Abstract Thinking (70 questions);
IV. Verbal Thinking (249 questions).
A total of 446 questions.

Features and features of the application:
- Random and proportional formation of a test test on 60 questions;
- Testing on any of the selected sections: in a row, by accident or by gravity;
- Work on mistakes (testing on issues in which you have made mistakes);
- Convenient search and viewing of answers without testing;
- Detailed justification of correct answers;
- The application does not need Internet connection - works offline.

When preparing for the competition, it should be borne in mind that in the current testing (candidates) candidates are asked to turn off their phones in advance and put them in a prominent position next to them. The administration stresses that not only the vibration of the phone, but also the fact that it is turned on, can be a reason to exclude testing. Participants cannot use anything other than their own head during the test. Of the auxiliaries - only a pen and a leaf on which to make calculations, and which, by the end, can not be taken with you. Candidates also cannot communicate with each other while completing assignments.

If you notice an error, have comments or suggestions, please email us. We're constantly working on improving the app and releasing updates that automatically download to your device.
Read more
Collapse
4.3
97 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Видалено дублюючі питання з розділу "IV. Вербальне мислення" і додано нові.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 5, 2019
Size
5.1M
Installs
1,000+
Current Version
1.5.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DILOGICAL
Developer
P.O. Box 446 Ternopil, 46018 Ukraine
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.