Phần mềm V4
Lý Thành Nhơn
Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này về cách ứng dụng này thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu của bạn

An toàn dữ liệu

Nhà phát triển cho biết ứng dụng này không thu thập hay chia sẻ dữ liệu nào của người dùng. Tìm hiểu thêm về sự an toàn dữ liệu

Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Nhà phát triển cho biết ứng dụng này không chia sẻ dữ liệu người dùng với công ty/tổ chức khác. Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu.

Không thu thập dữ liệu nào

Nhà phát triển nói rằng ứng dụng này không thu thập dữ liệu người dùng