MOOML

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Vaše stádo vždy hned po ruce!

To je použití systému MOOML v práci se stádem. Kombinace desktopové aplikace a PDA aplikace ve vašem Android telefonu je jedinečná. Vše co zapíšete do jedné nebo druhé aplikace je okamžitě – online pro uživatele, který má oprávnění pracovat s konkrétními daty. Žádné čekání, přepisování poznámek, načítání z jiných programů. Vše funguje automaticky a online.

Program MOOML – PDA verze pomáhá v práci přímo v terénu. Máte k dispozici všechny potřebné údaje o každém jednotlivém zvířeti, které je v evidenci systému MOOML. Data vidíte okamžitě tam kde stojíte – ve stáji, na pastvině, na dojírně – prostě všude.

Vyhledávání
Vyhledávat je možné podle ušního čísla, nebo čísla opasku na krku. Unikátní možností je práce s celým stádem, případně s celou skupinou ve stádě.

Základní obrazovka
V základní obrazovce zvířete jsou zobrazeny všechny aktuální údaje. Data jsou přehledně rozděleny do 4 částí: Základní údaje, Mléko, Reprodukce, Zdraví. Pomocí názorných ikon se přepnete k detailním informacím jednotlivých sekcí.

Sekce Základní
Zde jsou všechny dostupné základní informace zvířete – jméno, plemeno, otec, matka, stáj a aktuální skupina ve stáji. Po stisku tlačítka Historie přesunů si velmi jednoduše zobrazíte celou historii přesunů zvířete ve stáji, vždy s datumem přesunu do další skupiny.

Sekce Hodnocení
Velmi důležitá interakce mezi uživatelem a vlastní prací se zvířaty ve stáji. Zde se ukazuje intenzita práce, všechna důležitá data, podle kterých je možné velmi přesně zjistit co se se zvířaty dělo nebo děje.

Hodnocení kondice – podle stupnice s pomocí průvodce se hodnotí kondice zvířete, velmi důležité pro práci se stádem, případně pro úpravu krmných dávek

Hodnocení čistoty zvířete – podle stupnice a názorné obrazové pomůcky hodnotíte čistotu zvířete

Hodnocení nažranosti zvířete – podle stupnice a obrázkového průvodce nastavíte stupeň naplnění hladové jámy – důležité pro následné hodnocení celé skupiny případně stáda v souvislosti v příjmem krmiva a krmnou dávkou

Hodnocení kulhání – pomocí schématického znázornění konkrétní končetiny hodnotíte stupeň kulhání zvířete – hodnocení je možné ihned propojit do anamnézy onemocnění a v sekci zdraví s ním dále pracovat

Sekce Nádoj
Sekce je rozdělena do dvou částí
• data z pravidelné kontroly užitkovosti (KU), kde lze nastavit sloupce, které chcete vidět na displeji
• data z denních nádojů – zde je k dispozici datum nádoje a nádoj

Sekce Reprodukce
Všechny záznamy reprodukce v přehledném uspořádání jsou ihned zobrazeny. Můžete listovat zpět do historie, kam až data sahají.

Sekce Zdraví
Pokud máte definovány v desktopové aplikace rychlé diagnózy, můžete přímo v PDA zadat konkrétní zdravotní zásah. Pomocí tlačítka Zdraví se dostanete do historie zdravotních záznamů.

Ovládání
Ovládání je intuitivní, pomocí ikon nebo standardních gest (návrat zpět, dlouhý stisk atd.), stejně jako používáte svůj Android telefon.
Your herd is always right at hand!

It is using the system MOOML to work with the herd. The combination of desktop applications and PDA applications on your Android phone is unique. Everything you write to one or the other application immediately - online user who has permission to work with specific dates. No waiting, rewriting notes, reading from other programs. Everything is automated and online.

Program MOOML - PDA version helps to work in the field. Do you have all the necessary information about each individual animal, which is MOOML System records. Data can see immediately where our current situation - in the barn, pasture, parlor - everywhere.

Vyhledávání
Searching is possible under the ear numbers, or numbers belt around his neck. Unique opportunity is to work with a whole bunch, or with the whole group in the herd.

Main screen
In the basic screen of the animal are displays all current data. Data are divided into 4 parts: Basic data, Milk, reproduction, health. By means of icons to switch to detailed information for each section.

Section Base
Here are all the basic information animal - a name breed, father, mother, stable and current group in the stable. After pressing history is shifting to easily view the entire history of the movement of animals in the barn, always with the date of transfer to other groups.

Ratings section
Very important interaction between the user and by working with the animals in the stable. Here shows the intensity of work, all important data, in which you can very accurately determine what animals are happening or is being.

Hodnocení condition - the scale using the wizard is evaluated condition of the animals, very relevant to the work of the herd, or to adjust feed rations

Of cleanliness animal - a per scale and vivid visual aids assess the purity zvířete

Hodnocení nažranosti animal - a per scale and pictorial guide are filling ratio hungry pit - important for subsequent evaluation of the whole group případně stáda in relation to feed intake and ration

Hodnocení limp - Using schematic representation konkrétní limbs assess the degree of lameness animal - a assessment can be immediately linked into disease history and look for health in him to work

Sekce milk yield
The section is divided into two parts
• data from the regular performance monitoring (KU) where you can set the columns you want to see on the screen
• data from daily milk yield - available here as a date milk yield milk yield

Sekce Reprodukce
All entries reproduction in a clear arrangements are immediately displayed. You can scroll back in history as far as data goes back.

Sekce Zdraví
If you have defined in the desktop application to quickly diagnosis, directly at the PDA to enter a specific medical intervention. Use health is get into the history of medical records.

Ovládání
The controls are intuitive, use icons or standard gestures (return back, long press, etc.), as well as using your Android phone.
Read more
Collapse
4.6
16 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- small improvements
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 16, 2018
Size
16M
Installs
1,000+
Current Version
1.8.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
SCHAUMANN
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.