Hravé učení

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Obsáhlá interaktivní sada pro nácvik základních znalostí pro děti ve věku od 0 do 5 let. Hravá a zábavná forma, s průvodními ilustracemi Venduly Hegerové. Aplikace má hlasovou navigaci pro děti, ozvučená je v naprosté většině dětskými hlasy.


NAUČ SE ZVÍŘÁTKA
Více než 40 zvířátek ze statku, z lesa, z louky, z džungle. Obsahuje základní informace: zvuk, který vydávají, název samce, samice a mláděte, čím jsou užiteční lidem, co mají ráda, charakteristické vlastnosti a zábavné video.


NAUČ SE PRVNÍ SLOVA
Aneb nauč mě mluvit. Obsahuje 10 sad obrázků s více než stovkou prvních slov. Vše ozvučeno. Motivační nástroj pro dítě, prohlíží si obrázky, může vyhledávat podle vašich pokynů a opakuje správně výslovnost. Témata: rodina, tělo, oblečení, u stolu, hračky, domov, hřiště, dopravní prostředky, hygiena, počasí.


NAUČ SE BARVY
Dítě poznává a chápe pojem barvy na různých příkladech. V testovací části zkouší, zda rozpozná správnou barvu podle vyřčeného názvu.


NAUČ SE ČÍSLA
Dítěti předkládáme v různých variantách počet prvků a přiřazujeme k představě počtu konkrétní číslovku. Sekce má 2 části, výukovou a testovací, kde dítě samo počítá a přiřazuje správnou číslovku. Dělení čísel na 1-10, 11-20, 10-100 a zábavnou testovací část.


NAUČ SE PÍSMENKA
Sekce nabízí základní sadu písmen, výukový set ke každému písmenu obsahující příklady slov začínající písmenem, třídění malých a velkých písmen, básničku pro konkrétní písmeno. Zvláštní sekcí jsou písmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivní test na ověření, zda dítě rozpoznává první písmeno konkrétního slova.


NAUČ SE POHÁDKY A PÍSNIČKY
Říkadla v několika sekcích, zábavná, abecední, pohybová, jazykolamy, obrázkové říkanky a velikonoční. Jsou ozvučená, s hudebním podkladem. Pohádky obsahují několik jednoduchých pohádek pro nejmenší. Pracují s principem minimalizované informace spojené s obrázkem tak, aby nedošlo k přehlcení dítěte. Jsou ozvučené a obsahují jednoduché animace, případně statické obrázky. Písničky nabízejí základ nejznámějších písniček pro nejmenší, opět propojení obrázku, jednoduché animace a hudby.


HRAJ SI
Jednoduché hry pro nejmenší, přesouvej zvířátka na správné stíny, rozhýbej se zpožděním stavební stroje, vpusť do moře nové živočichy.


NAUČ SE PEČOVAT O ZDRAVÍ
Nejprve dítě zjišťuje, jak pečovat o části svého těla - vlasy, nos, uši, zuby, tělo, ruce, bříško. V další zase jak by mělo správně pečovat o druhé, o nemocnou maminku. I péči je potřeba dítě naučit, právě péčí dítě projevuje správně lásku. Na příkladech má dítě posoudit co je správné a co ne, co mamince pomůže a čím jí přitíží. V poslední sekci se dítě seznamuje s lékařskou ordinací a poznává jednotlivé nástroje.
Comprehensive interactive kit for basic knowledge training for children aged 0 to 5 years. Playful and fun with accompanying illustrations by Vendula Heger. The application has voice guidance for children, and it is mostly children's voices.


LEARN ANIMALS
More than 40 farm animals, forest, meadow, jungle. It contains basic information: the sound they make, the name of the male, the female and the young, which makes them useful to people who like, characteristics and fun video.


LEARN FIRST WORDS
Or teach me to speak. Includes 10 sets of images with over one hundred first words. All sounded. A motivational tool for the child, looking at the images, searching for your instructions and repeating the pronunciation correctly. Topics: family, body, clothes, at the table, toys, home, playground, means of transport, hygiene, weather.


LEARN COLORS
The child recognizes and understands the concept of color on various examples. In the test section, she tries to see if she recognizes the correct color by the name she says.


LEARN NUMBERS
We present the number of elements in different variants to a child and assign them to the number of a particular numeral. The section has 2 parts, a tutorial and a test, where the child counts and assigns the correct numeral. Divide numbers into 1-10, 11-20, 10-100 and entertaining test section.


LEARN LETTERS
The section offers a basic set of letters, a tutorial set for each letter containing examples of words starting with a letter, sorting uppercase letters, a poem for a particular letter. Special sections are accented letters. It also includes an interactive test to verify that the child recognizes the first letter of a particular word.


LEARN TOGGLES AND SONGS
Nursery rhymes in several sections, fun, alphabetical, movement, tongue twisters, nursery rhymes and Easter. They are sounded, with a musical background. The fairy tales contain some simple fairy tales for the little ones. They work with the principle of minimized information associated with the image so that the child is not overloaded. They are sounded and contain simple animations or static images. Songs offer the basis of the most famous songs for the little ones, again linking the picture, simple animation and music.


PLAY
Simple games for the little ones, move the animals to the right shadows, move the construction machinery late, let the new animals enter the sea.


LEARN HEALTH
First, the child discovers how to take care of part of your body - hair, nose, ears, teeth, body, hands, belly. In another, how should he properly care for others, for a sick mother. Even care needs to be taught to the child; By way of example, a child should judge what is right and what is not, what will help her mother and what makes her worse. In the last section, the child gets acquainted with the medical office and gets to know the individual instruments.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Aktualizovaná verze aplikace Hravé učení - novější API pro kompatibilitu na ještě více zařízení.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
June 14, 2019
Size
18M
Installs
100+
Current Version
1.3.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Alík.cz
Developer
Vondroušova 1171/22, 163 00 Praha 6
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.