Portali i Klientëve SHUK.al

500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Portali qëndror i shërbimeve ndaj klientëve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, shërben si një kanal i ri komunikimi. Çdo Shoqëri Ujësjellës Kanalizimi ka uebfaqen e vet individuale brenda portalit qendror. Ky aplikacion është lidhje direkte me portalin e shërbimeve ndaj konsumatorëve. Informacionet aktuale si projektet, lajmet, tarifat, orët e furnizimit me ujë, si dhe të dhënat e kontaktit dhe orari i hapjes së qendrave të shërbimit janë të publikuara në portal. Klientët mund të bëjnë ankesa, kërkesa dhe raportime përmes aplikacionit, të cilat do të përcillen dhe do te administrohen drejtpërdrejt nga Shoqërite Ujësjellës Kanalizime.

Portali i Konsumatorëve është një instrument ndërveprues që bashkon klientët dhe Shoqërite Ujësjellës Kanalizime. Në kontekstin e bashkëjetesës në komunitet, ai synon jo vetëm të edukojë konsumatorët që të bëhen më të përgjegjshëm për të drejtat dhe detyrimet e tyre, por gjithashtu shërben për të lehtësuar kërkesat që ata kanë në jetën e përditshme, në lidhje me këto shërbime. Portali ndihmon Shoqërite Ujësjellës Kanalizime, jo vetëm për të kuptuar nevojat e klientëve, por edhe për t'i adresuar ato në mënyrë sa më efektive, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime përfshirë shërbimet e trajtimit të ujrave të ndotura urbane, duke siguruar një mjedis më të pastër, duke kontribuar kështu në përmirësimin e cilësisë së jetës.
Updated on
Mar 29, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Release