EET-POS.cz

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

EET-POS.cz je přehledná pokladní aplikace bez paušálů - bez měsíčních poplatků.

Nehraje si na žádné složitosti, používá jasně a logicky to, na co jsou pokladní zvyklí
z „tlačítkových“ pokladen, z běžného pokladního software.
Aplikace je „štíhlá“ – má nízké nároky na výkon HW a na datovou komunikaci.
Aplikace zcela odpovídá požadavkům EET a je vyvinuta pro české podmínky a české prostředí. Splňuje požadavky pro práci on-line i off-line.
Umožňuje „rychlý prodej“ jen zadáním částky k příslušnému zboží, nebo k sazbě DPH.

Plná verze - jednorázově - 950 Kč +DPH.
Licence na: www.pokladnapodnikatele.cz

Zkušenost vývojářů aplikace z dalších trhů s evidencí tržeb je zárukou bezchybného fungování. Samozřejmostí je podpora uživatelů – www.pokladnapodnikatele.cz/podpora .
Aplikace EET-POS.cz je navržena speciálně pro zařízení s malou velikost obrazovky,
ale k obyčejnému tabletu je možno připojit přes hub USB klávesnici, nebo číselnou klávesnici - prostřednictvím Mikrodocku (www.pokladnapodnikatele.cz/mikrodock).
Stejně je možno připojit USB tiskárnu, USB čtečku čárových kódů, zákaznický displej, váhy…
To vše bez nutnosti ztrácet čas s nastavováním drahých Bluetooth zařízení.
Tím se z Vašeho tabletu stává kompletní, plnohodnotné prodejní místo za dobrou cenu.
Pokud chcete kompaktní pokladnu - aplikace je optimalizována i pro pokladní hardware
„vše v jednom“ od Lynx a Wintec.
Práce s HW je důležitou, ověřenou vlastností aplikace - jednoduché je nastavení tiskárny,
bez které není možný prodej dle EET.
• Nápověda - kompletní popis - nápovědu naleznete vždy stisknutím na logo EET-POS v pravém horním rohu
• Rychlá nápověda - v prodeji ji otevřete stisknutím na logo „Správa účtenek“ v levém horním rohu. Zde je přehled všech povelů pro práci v prodeji.

Prodej - aplikace umožňuje prodeje zboží, nebo služeb:
• prostřednictvím výběru ze seznamu zboží
• prostřednictvím kódu zboží
• klávesami „rychlá volba“ - nejčastější zboží
• čtečkou čárových kódů (i USB)

Dále jsou k dispozici funkce:
• mazání položek, storno účtenky
• tisk poslední účtenky
• sleva nominální, nebo procentuální (totéž jako přirážka)
• různé způsoby úhrady (hotovost, karta, stravenky, dárkové poukázky)
• informace o hotovosti k vrácení zákazníkovi
• poznámky k prodeji (např. číslo výrobku pro záruku), poznámky ke způsobu úhrady
• přidání zbožové položky přímo při práci v prodeji
• přijetí a naskladnění zboží (v seznamu zboží, nebo v dokumentech)
• práce se zbožovými skupinami
• příjem, výdej hotovosti

V aplikaci nenajdete žádné složitosti, ani komlikovaná nastavení, jednoduchost a rychlost jsou základní charakteristikou.

Nastavení:
• EET - vložíte jméno poplatníka, číslo provozovny, pokladny a jednoduše nahrajete certifikát. Hotovo.
Pro správnost nastavení a Vaše pohodlí je možno vybrat práci v běžném, zjednodušeném, nebo v testovacím režimu.
• Uživatelé - jednotlivým pokladním přidělíte práva, k používání funkcí pokladny
• Tiskárna - výběr tiskárny v systému
V menu tiskárny si také libovolně nastavíte texty pro tisk na Vaše účtenky.
• Jiná nastavení - nastavení skladu, práce s váhami, slevové karty, množstevní slevy, zaokrouhlování, poznámky a další podrobná nastavení (nepovinné)
• Nastavení vzhledu a používaných tlačítek - základní je výběr ze dvou motivů - pro běžnou práci a pro práci v šeru ( např. bar…) K jednotlivým motivům je možno si přidat práci s klávesami rychlé volby, popisy tlačítek, zvolit si tlačítka jednobarevná, nebo barevná (dle jejich funkcí) atd.

• Možnost importu seznamu zboží
• Backup / restore dat v aplikaci

Přehledy, reporty
• Přehledy operací
• Přehledy dokumentů, účtenek, zboží, pokladních …
• Denní přehled – uzávěrka (vynulování)
• Aktuální přehled
• Export Z-reportu
EET-POS.cz is clear cash register without a fee - no monthly fees.

He does not play on any complexity, using clearly and logically to what they are accustomed to cash
the "push-button" Treasuries, from the current POS software.
The application is "slim" - has low demands on the hardware and data communications.
Applications fully meets the requirements of EET, and is developed for Czech conditions and Czech environment. Meets requirements for work on-line and off-line.
Allows "quick sale" just by entering the amount for the goods, or the rate of VAT.

Full version - once - CZK 950 + VAT.
Licenses for: www.pokladnapodnikatele.cz

Experience application developers from other markets, with records sales guarantee flawless operation. The support of users - www.pokladnapodnikatele.cz/podpora.
EET-POS.cz application is designed specifically for the small screen size,
But to the ordinary tablet can be connected via a USB hub keyboard or numeric keypad - via Mikrodocku (www.pokladnapodnikatele.cz/mikrodock).
Similarly, it is possible to connect a USB printer, USB barcode reader, customer display, weight ...
All without having to spend time setting up expensive Bluetooth device.
By turning your tablet becomes a complete, full-featured point of sale for a good price.
If you want a compact cash - the application is optimized for POS hardware
"All in One" from Lynx and Wintec.
Working with the hardware is important, proven application properties - simple printer setup,
without which it is not possible sale under EET.
• Help - Complete description - help can always be found by pressing on the logo EET-POS in the upper right corner
• QH - to sell it, press on the logo "Managing receipts" in the upper left corner. Here is a list of all the commands for working in sales.

Sale - application allows the sale of goods or services:
• by selecting from a list of goods
• using the product code
• The "Speed ​​Dial" - the most common goods
• barcode reader (or USB)

Further functions are available:
• deleting items, canceled receipts
• print the last bill
• nominal discount or a percentage (same as premium)
• Different methods of payment (cash, cards, vouchers, gift vouchers)
• Information on returning cash to customer
• Notes for sale (eg. Product number for warranty), remarks on the method of payment
• Addition of commodity items directly while working in sales
• Stock receipt and goods (the list of goods or documents)
• Work with the Commodity groups
• receiving, dispensing cash
 
The application will not find any complexity or a complicated setup, simplicity and speed are essential characteristics.

Settings:
• EET - insert the name of the taxpayer, the number of establishments, cash and simply upload the certificate. Done.
For the settings are correct and your convenience, you can choose to work in normal, simplified, or in test mode.
• Users - individual cashier assign the rights to use the cash register functions
• Printer - printer selection system
The printer menus can also freely set the text to print on your receipt.
• Other adjustments - warehouse, working with weights, discount cards, discounts, rounding notes and other detailed settings (optional)
• Appearance settings and used buttons - Basic is a choice of two designs - for normal work and for work in dim light (eg. Bar ...) The individual motifs is possible to add work with hotkeys, tooltips, select the button solid color, or color (according to their functions) etc.

• The ability to import a list of goods
• Backup / restore data in the application

Reports, reports
• Overview of Operations
• Lists of documents, receipts, merchandise, cash ...
• Daily Report - Deadline (reset)
• Current overview
• Export Z-report
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
December 8, 2021
Size
3.4M
Installs
1,000+
Current Version
1.11.03
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TFPK Ltd
Developer
TFPK Ltd Glushkova 44 Kiyv 03187 Ukraine
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.