Klimaklar - Odense Under Vand

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Bemærk: Fordi Klimaklar bygger på geodata, virker appen kun når brugeren befinder sig i Odense.

Fremtidens Odense

Du har måske hørt om de forskellige udfordringer, der følger med klimaforandringerne. Men hvad betyder det for Odense? Det betyder bl.a., at vi må forberede os på kraftigere regnskyl og perioder med meget vådt vejr. Derfor må vi ruste byen og tilpasse os fremtidens klima. Det kalder vi klimatilpasning. I denne app kan du se, hvor vandet samler sig, når det for alvor står ned i stænger. Du kan også prøve at være mini-byplanlægger og tage hånd om regnen på din vej.

Du vil blive introduceret for termen ”regnhændelse”, når du bruger appen. Her skal du vælge mellem en 10-års-regn, 50-års-regn og 100-års-regn og simulere hvor meget regn, der skal falde over Odense.

Ved en 100-års-regn forstås en regnhændelse, der er så kraftig, at den statistisk set kun finder sted én gang hvert 100. år. Tilsvarende er en 10-års-regn en regnhændelse, der statistisk set forekommer hvert tiende år osv. Det betyder ikke nødvendigvis, at der kun kommer én 100-års-hændelse på 100 år. En sådan hændelse kan i princippet forekomme med få dages mellemrum. Omvendt er der også mulighed for, at der går 200 år mellem disse kraftige regnhændelser.

Tre virtuelle muligheder

I appen præsenteres du for tre forskellige tiltag:

1) Et virtuelt blik på Odenses midtby. Her vælger du mellem tre forskellige niveauer af nedbør: 10-års-regn, 50-års-regn og 100-årsregn. Nu kan du se med, når vandet rammer Odense og udforske, hvor nedbøren samler sig. Der vil tilmed være fingerpeg om, hvilken vej vandet vil strømme, når himlens sluser for alvor åbnes.

2) En GPS-baseret vandstandsberegner. Her kan du se, om din lokalitet vil blive ramt at forhøjet vandstand i tilfælde af kraftig regn. Igen kan du vælge mellem tre forskellige regnhændelser.

3) Placér virtuelle regnbede.I denne del af appen kan du på din egen vej placere såkaldte LAR-elementer, der kan tage hånd om regnvandet og aflaste kloaksystemet. Du kan anlægge forskellige vejbede, der kan gøre din gade både grønnere og mere trafiksikker samtidig med at regnvandet håndteres mere bæredygtigt.

Hvorfor har vi udviklet denne app?

Appen er udviklet som et samarbejde mellem Odense Kommune og VandCenter Syd som en del Projekt ”Odense-modellen – Klimatilpasning i Odense”, der delvist er støttet af EU’s Regionalfondsmidler. Et af projektets hjørnesten er udviklingen af et kommunikationsværktøj, der kan formidle viden om fremtidens kraftige regnskyl og bæredygtige løsninger. Vejrpronoser og FN’s klimarapporter peger på, at vi de næste mange år frem vil opleve kraftige regnskyl og generelt vil få øgede nedbørsmængder. Hidtil har vi gemt regnvandet under jorden, hvor regnen sammen med spildevand ledes i kloaksystemet. De stadigt stigende mænger presser dog kloakken, der har svært ved at rumme vandmasserne i takt med at byen vokser.

Gårsdagens løsninger kan derfor hurtigt vise sig at komme til kort, hvis de ikke kombineres med nye og innovative metoder. Ved at bruge regnvand som en ressource på overfladen, kan vi både aflaste kloaksystemet og på samme tid skabe grønne, trafiksikre og rekreative byrum.

Dette kan vi gøre ved hjælp af såkaldte LAR-løsninger, hvor regnen siver ned i jorden, optages af planter, fordamper, forsinkes, magasineres eller transporteres til Odense Havn.

På projektet ”Odense-modellen” bliver vi klogere på disse klimaløsninger, hvor vi også strategisk undersøger, hvordan Odense rustes til fremtidens kraftige regnvejr samtidig med, at vi får en både grønnere og skønnere by at leve i.
Note: Because Klimaklar is based on geodata, the app only works when the user is in Odense.

Odense of the future

You may have heard about the different challenges that come with climate change. But what does that mean for Odense? This means, among other things, that we must prepare for heavier rain showers and periods of very wet weather. Therefore, we must equip the city and adapt to the climate of the future. We call this climate adaptation. In this app you can see where the water collects when it is really standing down in rods. You can also try being a mini-city planner and take care of the rain on your way.

You will be introduced to the term “rain event” when using the app. Here you have to choose between a 10-year rain, 50-year rain and 100-year rain and simulate how much rain is to fall over Odense.

A 100-year rainfall is a rain event that is so severe that it statistically only occurs once every 100 years. Similarly, a 10-year rainfall is a rain event that statistically occurs every ten years, etc. This does not necessarily mean that there will be only one 100-year event in 100 years. Such an incident can, in principle, occur every few days. Conversely, there is also the possibility that 200 years will pass between these heavy rain events.

Three virtual options

In the app, you are presented with three different initiatives:

1) A virtual look at Odense's city center. Here you choose between three different levels of rainfall: 10-year rain, 50-year rain and 100-year rain. Now you can watch when the water hits Odense and explore where the precipitation gathers. There will even be clues as to which way the water will flow when the floodgates of heaven are seriously opened.

2) A GPS-based water level calculator. Here you can see if your locality will be affected by elevated water levels in case of heavy rain. Again, you can choose from three different rain events.

3) Place virtual rain beds. In this part of the app, you can place so-called LAR elements on your own path that can take care of the rainwater and relieve the sewer system. You can build different roadbeds that can make your street both greener and safer while the rainwater is handled more sustainably.

Why did we develop this app?

The app has been developed as a collaboration between Odense Municipality and VandCenter Syd as part of the project "Odense model - Climate adaptation in Odense", which is partly supported by EU Regional Fund resources. One of the cornerstones of the project is the development of a communication tool that can disseminate knowledge about the heavy rainfall of the future and sustainable solutions. Weather forecasts and UN climate reports indicate that we will experience heavy rainfall for the next many years and generally have increased rainfall. So far, we have hidden the rainwater underground, where the rain together with wastewater is led into the sewer system. However, the ever-increasing volumes are pushing the sewer, which is having a hard time accommodating the water masses as the city grows.

Yesterday's solutions can therefore quickly prove to fall short if they are not combined with new and innovative methods. By using rainwater as a resource on the surface, we can both relieve the sewer system and at the same time create green, traffic-safe and recreational urban spaces.

We can do this with the help of so-called LAR solutions, where the rain seeps into the ground, is absorbed by plants, evaporates, is delayed, stored or transported to the Port of Odense.

On the project "Odense model", we become wiser about these climate solutions, where we also strategically investigate how Odense is equipped for the heavy rain of the future while we get both a greener and more beautiful city to live in.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 2, 2020
Size
149M
Installs
100+
Current Version
0.8
Requires Android
8.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Virsabi Aps
Developer
Kuglegaardsvej 17 1434 Copenhagen K Denmark
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.