Do 8 rokov

Thinkrolls - Logic Puzzles

Pre všetkých
247
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Set your children's mind in motion! Thinkrolls are the 26 smart characters in this award-winning app that is part physics platformer, part logic puzzle game and 100% irresistible for kids 3-8. Get it now and let your little geniuses amaze you with their reasoning and problem solving skills!
________________________________

• Parents’ Choice Award Winner
• Named one of the "10 Top Kids Apps of 2014" by USA Today!
• "Adorable physics platformer creates little problem-solvers." - Top Pick by Common Sense Media
• "Thinkrolls has actually become a family affair...I enthusiastically recommend it." - 148 Apps
• "Another smash hit by these ingenious and award winning developers." - Teachers With Apps
• Editors' Choice by Children's Technology Review & Tech With Kids
________________________________

THE MISSION

Have a blast navigating your Thinkrolls through a series of obstacles in brightly patterned mazes. The goal is to solve the puzzles and reach the end of the maze where a new Thinkroll waits to be unlocked and lead the next quest!

HOW TO PLAY

The app offers 207 clever puzzle levels. Seven fun elements with unique physical properties are gradually introduced. Kids will discover through hands-on manipulation how to use these objects to their advantage and clear a path.

• Cookies • Munch them to clear a path or resist those treats to avoid getting trapped!

• Crates • Push them to fill gaps or stack them to reach higher ground.

• Balloons • Burst them on spikes to get them out of your way.

• Rocks • Get a crash course in Newtonian physics by dropping heavy, dense boulders to break through cracked ground.

• Jelly • Bounce Thinkrolls and objects on springy jellies to launch them up.

• Fire • Use ice blocks to put out the fire and safely pass through.

• Elevators • Timing is added to the mix! Synchronize movements of two different elevators to navigate through the maze.

Little players will master the art of thinking while using to their advantage force, acceleration, buoyancy, heat, elasticity and gravity to reach the end of the maze. The puzzles gradually build upon successive lessons to strengthen observation, creative thinking, logic, problem solving, spatial cognition and memory.

There's no failure here. There are unlimited tries and no penalties. As kids try different combinations to achieve their goal, they intuitively learn through trial and error what works. They must think ahead, use precise timing and rely on their memory to reunite their Thinkroll buddies.
________________________________

MAIN FEATURES

• 207 challenging levels with mind-sharpening puzzles
• Easy mode for ages 3-5, hard mode for ages 5-8
• Hands-on physics lessons
• Experiment with gravity, heat, buoyancy, speed, friction, elasticity and more
• Enhance logic, spatial cognition, problem solving, memory, perseverance
• 26 hilarious, super smart characters to play with
• Fun to play for the whole family
• Track progress for up to 9 player profiles
• Supreme design and beautiful artwork
• Original soundtrack and sound design
• Language neutral game-play
• COPPA compliant, no 3rd party ads, no in-app purchases

More info: avokiddo.com
________________________________

Available in:
English US, English GB, Español, Español (Latinoamérica), Português (Brasil), Français, Italiano, Deutsch, Svenska, Nederlands, ไทย, 한국어, 中國(繁體), 中文(简, 体), 日本語, हिंदी, русский, Melayu
________________________________

PRIVACY POLICY
We respect your privacy! We do not collect, store, or share any personal information or location data. Our apps do not contain third-party ads and are safe for young children. Read our privacy policy here: http://avokiddo.com/privacy-policy.
Nastavte si svoje detské mysli v pohybe! Thinkrolls sú 26 chytré postavy v tejto oceňovanej aplikácie, ktorá je súčasťou fyzika plošinovka, ktorá je súčasťou logické puzzle hry a 100% neodolateľné pre deti 3-8. Získať ju a nechajte svoje malí géniovia ohromí svojou uvažovania a riešenia problémov schopnosti!
________________________________

• Choice Award Winner rodičov
• menoval jeden z "10 Top deti Apps v roku 2014" podľa USA Today!
• "Rozkošný fyzika plošinovka vytvára malý problém-riešiteľov." - Top Pick podľa Common Sense Media
• "Thinkrolls skutočne stala rodinná záležitosť ... nadšene odporúčam." - 148 Aplikácia
• "Ďalšie šláger tieto dômyselné a oceňovaných vývojárov." - Učitelia s aplikáciami
• Voľba Editors 'detskými Technology Review & Tech s deťmi
________________________________

POSLANIE

Majú vysoké orientáciu na Thinkrolls radom prekážok v pestro vzorovanými bludisko. Cieľom je riešiť hádanky a dostať sa na koniec bludisko, kde nový Thinkroll čaká byť odomknutý a viesť ďalšiu úlohu!

AKO HRAŤ

Aplikácia ponúka 207 chytré úrovní puzzle. Sedem zábavné prvky s unikátnymi fyzikálnymi vlastnosťami sú postupne zavádzané. Deti budú objavovať prostredníctvom hands-o manipulácii, ako používať tieto objekty k svojmu prospechu a uvoľniť cestu.

• Sušienky • Munch im uvoľniť cestu alebo odolať tie maškrty, aby sa predišlo pasce!

• Skrinky • Zatlačte je o vyplnenie medzery alebo vyskladať dosiahnuť vyššiu zem.

• Balóny • Sekvenčné snímanie je na hroty dostať von z cesty.

• Skaly • Získať rýchlokurz v newtonovskej fyziky tým, že upustí ťažký, hustý balvany preraziť popraskané pôdy.

• Jelly • Bounce Thinkrolls a objekty na pružným želé vypustiť je hore.

• Požiar • Použite bloky ľadu uhasiť oheň a bezpečne prejsť.

• Výťahy • Načasovanie sa pridáva do zmesi! Synchronizovať pohyby dvoch rôznych výťahov prechádzať bludiskom.

Malí hráči budú ovládať umenie myslenie pri použití vo svoj prospech sily, zrýchlenie, vztlak, tepla, pružnosti a gravitácie dostať sa na koniec bludiska. Hádanky postupne vychádzať po sebe idúcich lekcií pre posilnenie pozorovanie, kreatívne myslenie, logiku, riešenie problémov, priestorové poznania a pamäť.

Neexistuje žiadna porucha tady. Tam sú neobmedzené pokusov a žiadne sankcie. Ako deti vyskúšať rôzne kombinácie na dosiahnutie svojho cieľa, ale intuitívne učiť metódou pokusu a omylu, čo funguje. Musí myslieť dopredu, používať presné načasovanie a spoľahnúť sa na ich pamiatku sa zmieriť ich Thinkroll kamarátmi.
________________________________

HLAVNÉ RYSY

• 207 náročné úrovne s myseľ-ostrenie hádanky
• Jednoduchý režim pre deti od 3-5, tvrdý režim pre deti od 5-8
• Hands-on hodine fyziky
• Experimentujte s gravitáciou, teplo, vztlak, rýchlosť, trenie, pružnosť a ďalšie
• Zvýšiť logiky, priestorové poznania, riešenie problémov, pamäť, vytrvalosť
• 26 veselý, super inteligentný postavy hrať s
• zábava hrať pre celú rodinu
• Monitorovanie pokroku až 9 profilov hráčov
• konštrukcia Supreme a krásna umelecké diela
• Pôvodný soundtrack a zvukový dizajn
• Jazyk neutrálny hrateľnosťou
• COPPA vyhovujúce, žiadne reklamy 3. strán, žiadne nákupy v aplikácii

Viac info: avokiddo.com
________________________________

K dispozícii v:
Anglický USA, anglicky GB, Español, Español (Latinoamérica), Português (Brasil), Français, Italiano, Deutsch, Svenska, Nederlands, ไทย, 한국어, 中國 (繁體) 中文 (简, 体), 日本語, हिंदी, русский , Melayu
________________________________

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme vaše súkromie! Nechceme zhromažďovať, ukladať alebo zdieľať žiadne osobné údaje alebo údaje o polohe. Naša aplikácia neobsahujú reklamy tretích strán a sú bezpečné pre malé deti. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov tu: http://avokiddo.com/privacy-policy.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,8
Celkove 247
5
4
3
2
1
Načítava sa…

Novinky

Minor improvements
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Môže sa zdieľať. Ďalšie informácie
Aktualizované
21. mája 2018
Veľkosť
53M
Inštalácie
10 000+
Aktuálna verzia
1.4.0
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Avokiddo
©2021 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.