Uprawnienia Budowlane 2018 (Demo)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 jest mobilną wersją znanego programu umożliwiającego przygotowanie do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Przeznaczony jest na telefony oraz tablety z systemem Android.

Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Od teraz z programem możesz uczyć się wszędzie, nie ogranicza Cię także konieczność stałego połączenia z internetem gdyż program działa offline.

*Program nie wymaga stałego dostępu do internetu, poza jego instalacją i aktywacją.
*Program działa lokalnie na urządzeniu co przekłada się na płynność działania.
*Tryb nauki, tryb egzaminu, statystyki odpowiedzi oraz wykresy.
*Unikatowe funkcje optymalizujące naukę: trudne pytania, pytaj do skutku, ulubione pytania.
*Możliwość dowolnego wyboru pytań wg aktów, działami oraz na podstawie wymaganego stopnia ich znajomości.

[ Uwaga! W wersji DEMO błędnie wskazywane są poprawne odpowiedzi. ]

TRYB NAUKI
W tym trybie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych, po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na „wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko .


TRYB EGZAMINU
W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu.

Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki egzaminów na bieżąco są zapisywane i jest możliwość postępów na czytelnych wykresach.


WYBÓR AKTÓW, DZIAŁÓW ORAZ FILTRY
Możesz dowolnie wybierać akty prawne, razem lub pojedynczo oraz działami wg. zestawienia PIIB.

Aplikacja oferuje tworzenie własnej listy ulubionych pytań oraz filtrowanie wg. wymaganego stopnia znajomości ustawy.

Dostępna jest również funkcja trudne pytania, która automatycznie wyłapuje pytania, z którymi użytkownik ma największe problemy. W późniejszym etapie przyspiesza to przyswajanie wiedzy ograniczając zakres pytań tylko do tych 'najtrudniejszych'.


WYNIKI
Na każdym etapie nauki jest możliwość wyświetlenia szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych odpowiedzi.

WYBÓR RODZAJU UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI
Program umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

PYTANIA
Program umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 85 aktów prawnych wymaganych na egzaminie przeprowadzanym przez PIIB. W bazie programu dostępne jest ponad 2500 pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

PODPOWIEDZI DO PYTAŃ
Program wskazuję podstawę prawną dla aktualnie wybranego pytania, co ułatwia uzasadnienie odpowiedzi w obowiązujących przepisach.
Program POWERS OF CONSTRUCTION 2018 is a mobile version of the well-known program enabling test exam preparation for the building license. It is designed for phones and tablets running Android.
  
It enables rapid adoption and verification of knowledge of laws, thus reducing the time spent on learning and significantly improving its process. From now on the program you can learn everywhere, it does not limit you also need to have an Internet connection because the program works offline.

  * The program does not require constant access to the Internet outside of its installation and activation.
    * The program runs locally on the device, which translates into a smooth operation.
    * Learning mode, the test mode, responses and statistics charts.
    * Unique features that optimize learning: difficult questions, ask for effect, favorite questions.
    * Ability to choose any questions by acts departments and based on the required level of knowledge.

[ Warning! The DEMO version wrongly indicated are the correct answers. ]

MODE OF SCIENCE
In this mode you are displayed randomly selected questions from the legislation would automatically answer after selecting it is verified and the result is displayed on the screen, allowing you to "memorize the correct answer. With the prominence of responses and clear instructions, visual, knowledge is absorbed rapidly.


TEST MODE
In this mode, the user has the opportunity to test your knowledge gained during the study. Terms of the exam, such as the number of questions, the selection of their scope, duration and the required level to pass the test were selected based on a detailed program for the building license exams published by the Polish Chamber of Civil Engineers. It allows for highly accurate verification and assessment of their exam preparation.

After the exam, you will receive a message about the outcome, duration and has the ability to a detailed review of all of those questions and answers.

Exam results to date are stored and an opportunity to progress readable graphs.


SELECTION OF ACTS, DIVISIONS AND FILTERS
You can freely choose the legal acts, together or individually, and by departments. PIIB statement.

The application offers to create your own favorite list of questions and to filter. the required level of knowledge of the law.

There is also a function of difficult questions, questions that automatically captures, with whom you have the biggest problems. At a later stage it accelerates the learning process by limiting the scope of questions only to the 'most difficult'.


RESULTS
At each stage of learning is the ability to display a detailed assessment showing the number of questions in the act, the number of responses, the number of correct answers.

SELECT TYPE OF RIGHTS AND SPECIALTIES
The program allows you to select a specific type of powers and specialties to help reduce the number of legal acts to assimilate to only those required by the Chamber. The program includes questions from all types of construction and architectural powers.

QUESTIONS
The program allows you to check and acquire the knowledge of 85 legal acts required for the exam conducted by PIIB. Online program is available over 2500 questions developed by professionals with building licenses.

TIPS FOR QUESTIONS
The program refers the legal basis for the currently selected questions, which facilitates the justification for answers in the applicable regulations.
Read more
Collapse
4.0
53 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobne poprawki i usprawnienia działania aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 5, 2018
Size
7.0M
Installs
1,000+
Current Version
Jesień 2018.20
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
BUDOSYSTEM
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.