Uprawnienia Budowlane 2019 (Demo)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2019 jest mobilną wersją znanego programu umożliwiającego przygotowanie do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane. Przeznaczony jest na telefony oraz tablety z systemem Android.

Umożliwia szybkie przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Od teraz z programem możesz uczyć się wszędzie, nie ogranicza Cię także konieczność stałego połączenia z internetem gdyż program działa offline.

*Program nie wymaga stałego dostępu do internetu, poza jego instalacją i aktywacją.
*Program działa lokalnie na urządzeniu co przekłada się na płynność działania.
*Tryb nauki, tryb egzaminu, statystyki odpowiedzi oraz wykresy.
*Funkcja inteligentne podpowiedzi .
*Unikatowe funkcje optymalizujące naukę: trudne pytania, pytaj do skutku, ulubione pytania.
*Możliwość dowolnego wyboru pytań wg aktów, działami oraz na podstawie wymaganego stopnia ich znajomości.

[ Uwaga! W wersji DEMO błędnie wskazywane są poprawne odpowiedzi. ]

TRYB NAUKI
W tym trybie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych, po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na „wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko .


TRYB EGZAMINU
W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu.

Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki egzaminów na bieżąco są zapisywane i jest możliwość postępów na czytelnych wykresach.


WYBÓR AKTÓW, DZIAŁÓW ORAZ FILTRY
Możesz dowolnie wybierać akty prawne, razem lub pojedynczo oraz działami wg. zestawienia PIIB.

Aplikacja oferuje tworzenie własnej listy ulubionych pytań oraz filtrowanie wg. wymaganego stopnia znajomości ustawy.

Dostępna jest również funkcja trudne pytania, która automatycznie wyłapuje pytania, z którymi użytkownik ma największe problemy. W późniejszym etapie przyspiesza to przyswajanie wiedzy ograniczając zakres pytań tylko do tych 'najtrudniejszych'.


WYNIKI
Na każdym etapie nauki jest możliwość wyświetlenia szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych odpowiedzi.

WYBÓR RODZAJU UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚCI
Program umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

PYTANIA
Program umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 85 aktów prawnych wymaganych na egzaminie przeprowadzanym przez PIIB. W bazie programu dostępne jest ponad 2500 pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

INTELIGENTNE PODPOWIEDZI DO PYTAŃ
Program wskazuję podstawę prawną dla aktualnie wybranego pytania, co ułatwia uzasadnienie odpowiedzi w obowiązujących przepisach. Dodatkowo najważniejsze artykuły/paragrafy związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.

Strona programu: https://uprawnieniabudowlane.pl/program-do-nauki-na-egzamin-testowy/
The CONSTRUCTION AUTHORITY Program 2019 is a mobile version of a well-known program enabling preparation for the test exam for building qualifications. It is designed for phones and tablets with Android system.
  
It allows you to quickly acquire and check the knowledge of legal acts, thus shortening the time spent on learning and significantly streamlining its process. From now on with the program you can learn anywhere, you also do not limit the need for a constant connection to the Internet because the program works offline.

  * The program does not require permanent internet access, apart from its installation and activation.
    * The program works locally on the device which translates into smooth operation.
    * Learning mode, exam mode, response statistics and charts.
    * Smart hints function.
    * Unique features optimizing learning: difficult questions, ask for results, favorite questions.
    * The ability to freely choose questions by acts, departments and based on the required level of their knowledge.

[ Attention! In the DEMO version, correct answers are incorrectly indicated. ]

SCIENCE
In this mode, randomly selected questions from selected legal acts are displayed, after selecting the answer it is automatically verified and the result displayed on the screen, which allows you to "visually remember the correct answer. Thanks to the display of answers and clear visual messages, knowledge is absorbed very quickly.


EXAM MODE
In this mode, the user can check his / her knowledge acquired during learning. The conditions of the exam, such as the number of questions, the choice of their scope, duration and the required level to pass the test were selected based on the Detailed exam program for building qualifications published by the Polish Chamber of Civil Engineers. It allows you to very thoroughly check and evaluate the degree of your exam preparation.

After the exam, the user receives a message about its result, duration and has the possibility of a detailed review of all questions and answers.

The results of exams are recorded on an ongoing basis and it is possible to progress on clear graphs.


SELECTION OF ACTS, DEPARTMENTS AND FILTERS
You can freely choose legal acts, together or individually, and departments by PIIB statements.

The application offers creating your own list of favorite questions and filtering by required level of knowledge of the Act.

There is also a difficult question function that automatically detects questions with which the user has the most problems. At a later stage, it accelerates the acquisition of knowledge, limiting the scope of questions only to the 'most difficult' ones.


RESULTS
At each stage of learning, it is possible to display a detailed summary showing the number of questions in a given legal act, the number of responses given, the number of correct answers.

CHOICE OF TYPE OF POWERS AND SPECIALTIES
The program allows you to choose a specific type of entitlement and specialties, which allows you to limit the number of legal acts to acquire only those required by the Chamber. The program contains questions on all types of construction and architectural competences.

QUESTIONS
The program allows you to check and acquire knowledge of 85 legal acts required for the exam carried out by PIIB. The program database has more than 2,500 questions prepared by specialists with building qualifications.

SMART TIPS FOR QUESTIONS
The program indicates the legal basis for the currently selected question, which makes it easier to justify the answer in the applicable regulations. In addition, the most important articles / paragraphs related to the question or answers are highlighted, which allows the user to both know the context of the question and visually quickly remember the correct answer.

Program's website: https://uprawnieniabudowlane.pl/program-do-nauki-na-egzamin-testowy/
Read more
Collapse
4.2
81 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Aktualizacja do stanu prawnego JESIEŃ 2019.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2019
Size
5.2M
Installs
5,000+
Current Version
Jesień 2019.25
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
BUDOSYSTEM
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.