Saldeo SMART

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Poznaj aplikację mobilną przeznaczoną dla Użytkowników korzystających z SaldeoSMART w wersji online.
Aby korzystać z aplikacji mobilnej konieczny jest dostęp do programu SaldeoSMART. Logowanie jest możliwe zarówno dla Użytkowników Panelu Księgowego, jak i Panelu Firmy. SaldeoSMART to innowacyjny program dla firm oraz księgowych. Zobacz funkcje dostępne w aplikacji mobilnej:
- DODAWANIE i EDYCJA DOKUMENTÓW W PDF
Proste i szybkie – wystarczy zeskanować dowolny dokument telefonem i dodać go przez aplikację mobilną zainstalowaną na Twoim telefonie. Dokument będzie natychmiast widoczny w Twoim koncie SaldeoSMART zarówno dla Ciebie, jak i Twojego księgowego. W zakładce Załączniki dodasz i edytujesz załączniki do dokumentów oraz dokumenty powiązane. Dodane dokumenty - faktury, a dla Użytkowników Obiegu Dokumentów także umowy, pisma i zamówienia, możesz edytować w aplikacji.
- ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW
Dodawany dokumentów można automatycznie odczytać przy użyciu OCR. W ten sposób faktura, po dodaniu do archiwum dokumentów, będzie od razu opisana (numer, daty, kwoty czy nazwa kontrahenta).
- WYSZUKIWANIE I WYSYŁANIE DOKUMENTÓW
Musisz sprawdzić dokument, który oddałeś do księgowości, a nie masz pod ręką komputera - wyszukaj go w aplikacji mobilnej po różnych parametrach i filtrach. Gdy znajdziesz potrzebny dokument, wyświetlisz podgląd skanu oraz będziesz mógł wysłać go mailem.
- AKCEPTACJA DOKUMENTÓW W OBIEGU
Zdalnie zatwierdzisz dokumentów i przekażesz je do kolejnego etapu w Obiegu Dokumentów z uwzględnieniem akceptacji równoległej, warunków przejścia, wskazywania osoby odpowiedzialnej i dodania komentarza. O dokumentach przypisanych do Użytkownika poinformujemy komunikatami push.
- WYSTAWIANIE I WYSZUKIWANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH
Wystaw fakturę sprzedażową, VAT Marża, czy fakturę dla nievatowców w swoim telefonie. Bazy kontrahentów i towarów są pobierane automatycznie. Możesz także dodać nowego kontrahenta lub towar. Wystawioną fakturę wyślesz od razu do swojego kontrahenta. Jeśli musisz sprawdzić wystawioną wcześniej fakturę, to dzięki wyszukiwarce błyskawicznie ją odnajdziesz i zobaczysz jej pogląd.
- PRZEGLĄDANIE ROZLICZENIA KSIĘGOWEGO
W podsumowaniu rozliczenia księgowego Firmy są informacje na temat przychodu, kosztów, zysku/straty narastająco. Użytkownik może zobaczyć także szczegóły rozliczenia, czyli rodzaje podatków/ ZUS do zapłaty oraz informacje czy są one już zapłacone. O nowych podatkach, ZUS czy terminach ich płatności informujemy na bieżąco komunikatami push.
- KONTROLA PŁATNOŚCI
Dotyczy zarówno faktur sprzedażowych, jak i dokumentów kosztowych. Można wprowadzać płatności częściowe. Masz także dostęp do listy niezapłaconych faktur sprzedażowych i dokumentów kosztowych Firmy wraz z ich podsumowaniem.
- ZADANIA
Przeglądaj, edytuj i dodawaj zadania zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. O zbliżającym się terminie realizacji zadania przypomną powiadomienia push.
- NARZĘDZIE DWUSKŁADNIKOWEGO UWIERZYTELNIENIA
Podejrzyj kod w zakładce “Autoryzacja”. Dostępny od wersji 2.59 online SaldeoSMART.
- AUTOMATYCZNA BLOKADA DOSTĘPU
Ustaw czas po jakim ma nastąpić blokada dostępu do aplikacji


***
Rozliczenia księgowe, faktury sprzedażowe i funkcje z nimi związane są dostępne wyłącznie w Pakiecie Komunikacja z Klientem, a Zadania w Zarządzaniu Biurem.
Dbamy o bezpieczeństwo i dostęp do informacji zgodnie z nadanymi uprawnieniami – widoczność poszczególnych elementów oraz dostęp do funkcjonalności zależy od uprawnień przypisanych do danego użytkownika. Uprawnienia użytkowników może zmienić Administrator Konta.
Funkcjonalność SaldeoSMART jest dostosowana do potrzeb zarówno księgowych, jak i firm. Z programu korzysta już 120 000 firm w całej Polsce. Miesięcznie przetwarzane jest 2,5 mln stron dokumentów i wystawiane 120 tys. faktur sprzedażowych. Teraz do dokumentów kosztowych i faktur swoich (firma) lub swoich Klientów (księgowy) masz dostęp z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej w Twoim telefonie.
Meet the mobile application intended for Users of SaldeoSMART in the online version.
To use the mobile application, you must have access to the SaldeoSMART program. Logging in is possible both for users of the Accounting Panel and the Company Panel. SaldeoSMART is an innovative program for companies and accountants. See the features available in the mobile application:
- ADDING AND EDITING DOCUMENTS IN PDF
Simple and fast - just scan any document with your phone and add it via the mobile application installed on your phone. The document will be immediately visible in your SaldeoSMART account for both you and your accountant. In the Attachments tab, you can add and edit document attachments and related documents. Added documents - invoices, and for Document Circulation Users also contracts, letters and orders, you can edit in the application.
- READING DOCUMENTS
The added documents can be automatically read using OCR. This way, the invoice, after adding it to the document archive, will be immediately described (number, dates, amounts or contractor's name).
- SEARCH AND SEND DOCUMENTS
You need to check the document you have given to accounting, and you do not have a computer at hand - search for it in the mobile application by various parameters and filters. When you find the document you need, you will preview the scan and be able to send it by e-mail.
- ACCEPTANCE OF DOCUMENTS IN THE CIRCULATION
You will remotely approve documents and forward them to the next stage in the Document Circulation, taking into account parallel approval, transition conditions, indicating a responsible person and adding a comment. We will inform you about the documents assigned to the User via push messages.
- ISSUING AND SEARCHING OF SALES INVOICES
Issue a sales invoice, VAT margin or invoice for non-VAT in your phone. The databases of contractors and items are downloaded automatically. You can also add a new contractor or item. You will send the invoice immediately to your contractor. If you need to check the invoice issued earlier, thanks to the search engine you will find it quickly and see its overview.
- VIEWING THE ACCOUNTING BILLING
The summary of the company's accounting settlement contains information on revenue, costs, profit / loss cumulatively. The user can also see the details of the settlement, i.e. types of taxes / ZUS payable and information whether they are already paid. We inform you about new taxes, ZUS or their payment dates on a regular basis with push messages.
- PAYMENT CONTROL
It applies to both sales invoices and cost documents. Partial payments can be entered. You also have access to a list of unpaid Company sales invoices and cost documents along with their summary.
- TASKS
View, edit and add tasks whenever you need them. Push notifications will remind you of the upcoming task completion date.
- TWO-FACTOR AUTHENTICATION TOOL
View the code in the "Authorization" tab. Available from version 2.59 online SaldeoSMART.
- AUTOMATIC ACCESS LOCK
Set the time after which the access to the application is to be blocked


***
Accounting settlements, sales invoices and functions related to them are available only in the Customer Communication Package, and the Tasks in Office Management.
We take care of security and access to information in accordance with the rights granted - the visibility of individual elements and access to functionality depends on the rights assigned to a given user. User permissions may be changed by the Account Administrator.
The functionality of SaldeoSMART is tailored to the needs of both accountants and companies. The program is already used by 120,000 companies all over Poland. Monthly, 2.5 million pages of documents are processed and 120,000 are issued. sales invoices. Now you can access your (company) or your clients (accountant) cost documents and invoices from the level of the mobile application installed on your phone.
Read more
Collapse
3.5
76 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

W nowej wersji aplikacji dodaliśmy możliwość pobierania pliku z dokumentem lub fakturą do pamięci telefonu. Rozbudowaliśmy widok “Podsumowania” poprzez podział podsumowania księgowego na odrębne miesiące. W przypadku Panelu Firmy zakładkę tą uzupełniliśmy o “Podsumowania bieżące”. W celu ułatwienia logowania w aplikacji dodaliśmy możliwość zmiany i ustawienia kodu logowania z poziomu aplikacji. Dla wzrostu bezpieczeństwa dodaliśmy możliwość ustawienia automatycznego wylogowania z aplikacji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 5, 2021
Size
35M
Installs
5,000+
Current Version
1.17.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
BrainSHARE IT sp.z o.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.