શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ગુજરાતી

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ગુજરાતી

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા એ હિંદુ ધર્મનો પ્રાચીન અને મુખ્ય પવિત્ર ગ્રંથ છે. ગીતા હિંદુ ધર્મ ગણાતો હોવા છત્તા એ ફક્ત હિંદુ પ્રત્યે સિમીત ન રહેતા પુરા માનવસમાજ માટેનો ગ્રંથ ગણાય છે અને વિશ્વચિંતકોએ તેમાંથી માર્ગદર્શન લીધુ છે. ગીતા માનવને - પૃથ્વીના પુત્રને સંબોધીને કહી છે. હિંદુ ધર્મનાં ઘણા ધર્મગ્રંથો છે પરંતુ ગીતાનું મહત્વ અલૌકિક છે. ગીતાને સ્મૃતિ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે.

ગીતામાં કુલ ૧૮ અધ્યાય અને ૭૦૦ સંસ્કૃત શ્લોકો છે. પુરી ગીતા થોડા શ્લોકોના અપવાદ સિવાય અનુષ્ટુપ છંદમાં છે.

ગીતાનો સમયકાળ આશરે ઇ.સ. પૂર્વે ૩૦૬૬ માનવામાં આવે છે.

Srimad Bhagavad Gita is knowledge of five basic truths and the relationship of each truth to the other: These five truths are Krishna, or God, the individual soul, the material world, action in this world, and time. The Gita lucidly explains the nature of consciousness, the self, and the universe. It is the essence of India's spiritual wisdom.

In this app you'll be presented transcendental knowledge of the most profound spiritual nature as revealed in the શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. It is the divine discourse spoken by the Supreme Lord Krishna Himself and the most popular and well known of all the sacred scriptures from ancient India. Always being referred as a true source of spiritual knowledge it reveals the purpose and goal of human existence.

Special Features of App

FULL SCREEN
-----------------------
Get More space for reading on Shloka Page. Just click the "Fullscreen" icon on Shloka page and get more space to read Shloka. (Applicable only in Verse Screen).

CHANGE TEXT COLOUR
--------------------------------
Shrimad Bhagvat Gita Gujrati Supports Change in text color for the Shloka Reading Page.
Options Menu > "Change Font Colour". The colour of Shloka Text will change as per your choice (Applicable only in Shloka Reading Screen).

CHANGE TEXT SIZE
-----------------------------
Bhagavad Gita Gujrati Supports Change in Text Size.
Options Menu > "Change Font Size". You can select the font size from smallest to largest. Just select and hit Save. The size of Shloka Text will change as per your choice (Applicable only in Shloka Screen).

SHARE VERSE(Shloka)
----------------------------
You can share the verse from Bhagavad Gita Gujrati with your friends using any of your favourite app like whatsapp, Facebook, Google+, etc; Just go to Verse Page and tap the send icon(See Screenshot) at the bottom panel to choose apps for sharing

BOOKMARK FEATURE
-------------------------------
You can resume reading Bhagavat Gita Gujrati from the point where you left. Press the star icon[see screenshot] on the Shloka Page and the Shloka will be bookmarked. You can resume reading by selecting "Go to Bookmark" option from the Menu

DAY/NIGHT MODE
----------------------------
Now you can toggle between Day (Normal Mode) or Night mode for better reading from Menu Options.

Please take a minute to rate and review our app
Jai Shri Krishna
Updated on
Sep 9, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Bhagavad Gita Gujrati - Initial Release