3.9
7 reviews
1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

“KÖK” - dükanlar zynjyry we dizaýn ulgamy. Size öýi abadanlaşdyrmak üçin harytlaryň we hyzmatlaryň giň görnüşini, çagalar üçin kitaplaryň we oýunlaryň görnüşlerini şeýle-de sowgatlyk harytlary hödürleýäris.

-Dünýäniň iň belli brendleriniň, ýüzlerçe haryt görnüşleri şeýle-de ýokary hilli hyzmatlarymyz indi siziň bir düwme ýakynyňyzda! Haryt görnüşlerimizi sizden gelýän isleg we teklipleriň esasynda artdyrmaga dowam edýäris. Harytlaryň hiline doly ynam bildirýäris.
-Tölegleri nagt we nagt däl görnüşde kabul edýäris.
-Platformamyzy türkmen ýa-da rus dilinde ulanyp bilersiňiz.
-Sargytlaryňyzy gapyňyza çenli mugt eltip berýäris şeýle-de eltip bermek hyzmatyny Türkmenistanyň ähli künjegine amala aşyrýarys.
-Eger haýsydyr bir haryt göwnüňize ýaramasa, tölegiňizi geçirmezden öň ony yzyna gaýtaryp bilersiňiz.
-“KÖK” platformamyzda yzygiderli arzanladyşlar we aksiýalar geçirilip durýar. Täzeliklerimizden habardar bolmak üçin bizi sosial sahypalarymyzdan hem yzarlap bilersiňiz.
-Harytlary gözläniňizde kategoriýalary, brendler bölümini ýa-da “Gözleg” ulgamyny ulanyp bilersiňiz. Soň aňsatlyk bilen tapmak isleýän harytlaryňyzy bolsa “Saýlananlaryň” sanawyna goşup bilersiňiz. Şeýle hem sargydyňyzyň soňky ýagdaýyny we nirededigini “Sargytlarym” bölüminden yzarlap bilersiňiz.
Size ýokary hilli hyzmat berip bilmegimiz, siziň hem bu hyzmatdan iň gowy şekilde peýdalanyp bilmegiňiz üçin pikir we teklipleriňiz ýa-da nägilelikleriňiz bar bolsa bize elektron poçtamyz arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Sizden geljek her bir teswir biziň üçin uly ähmiýete eýedir!
Updated on
Feb 8, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
This app may collect these data types
Personal info
Data isn’t encrypted
You can request that data be deleted

Ratings and reviews

3.9
7 reviews
Merjen Yazlieva
April 23, 2023
Very useful well done!!
Did you find this helpful?
sirhana a
May 26, 2023
Harytlaryn kacestvasy gowy
Did you find this helpful?

What's new

Kiçi düzeltmeler girizildi (Внесены мелкие исправления)