Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

1. แอพฯต้องการ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป
2. สมาชิกที่มีแอ็คเคาท์เว็บสอบถามข้อมูลอยู่แล้ว สามารถในการล็อกอินได้ทันที.
3. สมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยมีแอ็คเคาท์เว็บสอบถามข้อมูล สามารถลงทะเบียนได้จากหน้าล็อกอิน.

โปรแกรมสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถดูข้อมูลของสมาชิกดังต่อไปนี้
- แจ้งเตือน
- อัตราดอกเบี้ย
- ข้อมูลส่วนตัวทางด้านการเงิน
- บัญชีเงินฝาก
- สัญญาเงินกู้
- การค้ำประกัน
- ผู้รับผลประโยชน์
- การถือหุ้น
- ปันผลและเฉลี่ยคืน
- การส่งเรียกเก็บประจำเดือน
- ใบเสร็จประจำเดือน
- ใบเสร็จพิเศษ
Updated on
Apr 3, 2020

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

- ปรับปรุงข้อผิดพลาด