MapGO Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

MapGO Mobile to aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem Android, zintegrowana z platformą optymalizacyjną MapGO (mapgo.pl). MapGO Mobile służy do odbierania tras przez kierowcę, wyznaczonych przez Użytkownika platformy webowej MapGO, na podstawie algorytmów optymalizacyjnych VRP(Vehicle Routing Problem).
Platforma MapGO rozwiązuje problem tzw. ostatniej mili, czyli odpowiada na pytanie jak obsłużyć jak najwięcej Klientów, jak najniższym kosztem.

ZOPTYMALIZOWANE TRASY U KIEROWCY

Platforma optymalizacyjna MapGO (mapgo.pl) to usługa webowa typu SaaS służąca do planowania optymalnych tras dojazdu do Klientów dla pracowników w terenie, rozwiązująca problem tzw. ostatniej mili. Trasy planowane i optymalizowane są na wybrany dzień (24h), dla maksymalnie tylu pojazdów, na ile Użytkownik wykupi licencję dającą dostęp do platformy MapGO. Administrator platformy MapGO wykupuje licencję na taką liczbę pojazdów, ile liczy jego flota. W cenie zakupu licencji otrzymuje taką samą liczbę licencji na aplikację MapGO Mobile.
Planowanie i optymalizacja tras oraz wysyłka gotowych tras na urządzenia kierowców leży po stronie Administratora platformy webowej MapGO. Każdy z pojazdów jest połączony z konkretnym kierowcą, posiadającym unikalny adres email.

OKNA CZASOWE

Trasy planowane przez Użytkownika platformy MapGO uwzględniają godziny dostępności Klientów, których odwiedza kierowca, czyli tzw. okna czasowe. Każdy z punktów na trasie (Klientów) może mieć zdefiniowane jedno okno czasowe.

MONITORING

Aktualna pozycja zalogowanego do aplikacji MapGO Mobile kierowcy może być monitorowana na mapie przez Użytkownika platformy MapGO. Użytkownik platformy MapGO mobile widzi ostatnią pozycję kierowcy oraz jego prędkość, z którą podróżował w ostatniej zapisanej lokalizacji.

NAWIGACJA GPS

Aplikacja MapGO Mobile wyposażona jest w szczegółową mapę Polski, aktualizowaną 4 razy w roku, która podczas instalacji zapisuje się w pamięci urządzenia lub na karcie SD. Dzięki temu aplikacja MapGO Mobile w czasie wykupionej licencji działa jak standardowa nawigacja GPS. Mapa zawiera następujące warstwy:
- tysiące planów miast i miejscowości
- szczegółową mapę drogową Polski
- największą bazę adresów w Polsce
- obszerną bazę obiektów POI
- strefy płatnego parkowania
- ograniczenia prędkości
- aktualne fotoradary
- ukształtowanie terenu
- dane topograficzne
- szlaki turystyczne
- ścieżki rowerowe

A najważniejsze funkcje nawigacyjne to:
- nawigacja zakręt po zakręcie z uwzględnieniem korków
- automatyczne wyznaczanie i rekalkulacja trasy
- planowanie trasy
- ostrzeganie o przekraczaniu prędkości
- zapisywanie śladu przebytej trasy
- import/export zaplanowanej trasy
- ostrzeganie przed fotoradarami
- funkcja pikietażu dróg
- asystent pasa ruchu
- wyszukiwanie POI
- i wiele innych...

BEZPŁATNY 7-DNIOWY OKRES TESTOWY

Aplikację MapGO Mobile można testować bezpłatnie przez 7 dni, pod warunkiem założenia konta w platformie MapGO (mapgo.pl). Aplikację można przetestować na 2 sposoby:
1. Właściciel (administrator) konta w platformie MapGO pobiera aplikację MapGO Mobile na swoje urządzenie mobilne, loguje się na te same dane, których użył do zakładania konta w platformie MapGO i wysyła zoptymalizowane trasy sam sobie
2. Właściciel (administrator) konta w platformie MapGO dodaje nowego Użytkownika (kierowcę). Kierowca pobiera aplikację MapGO Mobile na swoje urządzenie mobilne, loguje się na adres email podany przez administratora i otrzymane w emailu aktywacyjnym hasło. Następnie kierowca odbiera trasy zoptymalizowane i wysłane mu przez administratora.

DANE MAPOWE

Producentem aplikacji MapGO Mobile, dostawcą technologii nawigacyjnej oraz mapy Polski jest polska Spółka Emapa (emapa.pl). Dane mapowe są na bieżąco aktualizowane na podstawie zgłoszeń użytkowników rozwiązań Emapy, informacji zbieranych w terenie, danych uzyskiwanych z GDDKiA czy zdjęć lotniczych i satelitarnych. Nowa mapa jest dostępna dla Użytkowników aplikacji co kwartał.
MapGO Mobile is an application for mobile devices with Android system, integrated with the MapGO optimization platform (mapgo.pl). MapGO Mobile is used to receive routes by the driver, designated by the User of the MapGO web platform, based on VRP (Vehicle Routing Problem) optimization algorithms.
The MapGO platform solves the problem of so-called last mile, which is the question of how to handle as many customers as possible at the lowest cost.

OPTIMIZED ROUTES AT THE DRIVER

The MapGO optimization platform (mapgo.pl) is a SaaS type web service used for planning optimal routes to customers for employees in the field, solving the problem of so-called last mile. Routes are planned and optimized for the selected day (24h), for a maximum of as many vehicles as the User purchases a license giving access to the MapGO platform. The MapGO platform administrator purchases a license for the number of vehicles that his fleet counts. In the price of purchasing a license, he receives the same number of licenses for the MapGO Mobile application.
Planning and optimizing routes and sending ready routes for drivers' devices lies on the side of the MapGO Platform's webmaster. Each vehicle is connected to a specific driver with a unique email address.

TIME WINDOWS

Routes planned by the MapGO Platform user take into account the hours of availability of customers, which the driver visits, i.e. time windows. Each of the points on the route (Customers) can have one time window defined.

MONITORING

The current position of the driver logged in to the MapGO Mobile application can be monitored on the map by the MapGO User. The user of the MapGO mobile platform sees the last position of the driver and his speed with which he traveled in the last saved location.

GPS NAVIGATION

The MapGO Mobile application is equipped with a detailed map of Poland, updated 4 times a year, which during installation is saved in the device's memory or on the SD card. Thanks to this, the MapGO Mobile application operates as a standard GPS navigation during the purchased license. The map contains the following layers:
- thousands of plans for cities and towns
- detailed road map of Poland
- the largest address base in Poland
- an extensive database of POI facilities
- paid parking zone
- speed limits
- current speed cameras
- landform
- topographic data
- tourist routes
- cycle paths

And the most important navigation functions are:
- turn-by-turn navigation with regard to traffic jams
- automatic determination and recalculation of the route
- route planning
- speeding warning
- saving the trace of the traveled route
- import / export of the planned route
- warning about speed cameras
- road chainage function
- lane assistant
- POI search
- and many others...

FREE 7-DAY TEST PERIOD

You can test the MapGO Mobile application free of charge for 7 days, provided you create an account on the MapGO platform (mapgo.pl). The application can be tested in 2 ways:
1. The owner (administrator) of the account in the MapGO platform downloads the MapGO Mobile application to his mobile device, logs in to the same data that he used to create an account in the MapGO platform and sends optimized routes himself
2. The owner (administrator) of the account on the MapGO platform adds a new User (driver). The driver downloads the MapGO Mobile application to his mobile device, logs in to the email address provided by the administrator and the password received in the activation email. Then the driver receives routes optimized and sent to him by the administrator.

MAP DATA

The Polish Emapa Company (emapa.pl) is the developer of the MapGO Mobile application, the provider of navigation technology and the map of Poland. Map data is updated on an ongoing basis based on applications from users of Emapy solutions, information collected in the field, data obtained from GDDKiA, as well as aerial and satellite images. The new map is available to Application users on a quarterly basis.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Usprawnienia aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 15, 2021
Size
50M
Installs
100+
Current Version
10.18.4
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Emapa S.A.
Developer
ul. Złota 59 00-120 Warszawa Polska
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.