Servicehefte Bolig

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

eVici AS i samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA tilbyr tjenesten Servicehefte Bolig. Med Servicehefte Bolig kan du:

- Redusere løpende utgifter og unngå verditap på boligen.
- Dokumentere alt vedlikehold du gjør på din bolig.
- Bruke våre ferdige vedlikeholdsplaner med steg-for-steg veiledning.
- Enkelt holde oversikt over dine eiendeler og verdier.
- Bli varslet før utløp av garantitiden på produkter du har kjøpt.
- Samle all informasjon, alle dokumenter og bilder på ett sted – enkelt og oversiktlig.
- Motta nyheter, tips og varsel om når du bør utføre vedlikehold.
- Oppnå full effekt av prisveksten i boligmarkedet

Løpende vedlikehold og dokumentasjon av utført arbeid skaper trygghet, reduserer risiko og bidrar til reduserte bokostnader over tid. En godt vedlikeholdt bolig har en høyere verdi!

---------------------------------------------------------------------

Alle forstår verdien av å ha et servicehefte for bil. Serviceheftet er det første man sjekker ved kjøp av bil da det gir trygghet for bilens tilstand og reduserer risikoen for uønskede overraskelser. Ved kjøp av bolig har man ikke hatt samme trygghet da det ikke har eksistert tilsvarende gode løsninger for boligen. Servicehefte Bolig er en elektronisk løsning som hjelper deg til å ta vare på din bolig, alle dokumenter knyttet til boligen, samt holde oversikt over ditt inventar og dine verdier. Den vil således erstatte din tradisjonelle boligmappe / boligarkiv.


De fleste boligeiere forstår viktigheten av å utføre vedlikehold på boligen, men mange føler de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vite:
- hva man kan og bør gjøre
- når vedlikeholdet skal utføres eller
- hvordan man skal utføre vedlikeholdet

Servicehefte Bolig gir deg tips, hjelp og veiledning gjennom ferdige vedlikeholdsplaner som inneholder steg for steg instruksjoner. Du vil også motta tips, nyheter, samt varsler om når du bør gjennomføre vedlikeholdet.

Er du fortsatt usikker eller ukomfortabel med å utføre vedlikeholdet på egen hånd kan du via løsningen søke opp håndverkere i din nærhet eller selv legge inn informasjon om håndverkere du vil benytte. Disse kan kontaktes direkte via løsningen.

Har du flere boliger, hytte eller fritidsbolig kan du naturligvis registrere alle disse i løsningen. Dokumentasjon av utført vedlikehold, innbo og løsøre registreres på den enkelte enhet.
Servicehefte Bolig er integrert med værvarslingstjenester, noe som innebærer at du vil kunne motta stedsvarsler. Det kan være at det er varslet kuldegrader der du har hytta de kommende uke. Har du husket å stenge av vannet for vinteren?

Du kan naturligvis lagre all dokumentasjon om boligen, boligens inventar og løsøre, samt dokumentasjon av utført vedlikehold. Bruk av Servicehefte Bolig gir deg til enhver tid en komplett oversikt over tilstanden til boligen og verdien av ditt innbo og løsøre. Skal du en gang selge boligen vil både du som selger og en kjøper ha trygghet for at boligen er vedlikeholdt og at arbeidet er veldokumentert. Servicehefte Bolig gir trygghet til både selger og kjøper.

Servicehefte Bolig kan brukes på tvers av plattformer. Det innebærer at du kan benytte app`en både på mobil, nettbrett og PC/Mac. En oppgave kan påbegynnes på mobil, videreføres på nettbrett og avsluttes på PC/Mac om du skulle ønske det.

En løpende godt vedlikeholdt bolig gir deg som bruker lavere utgifter over tid og bidrar til at du får full effekt av prisveksten i markedet.
eVici AS og Gjensidige Forsikring ASA ønsker deg velkommen som bruker av Servicehefte Bolig!
eVici AS in cooperation with Gjensidige Forsikring ASA offers service Service Booklet Living. With full service history Housing can:

- Reducing running costs and avoid losses on property.
- Document all maintenance you do on your property.
- Using our finished maintenance plans with step-by-step guidance.
- Easily keep track of your assets and values.
- Be notified before the expiration of the warranty period on products you have purchased.
- Collect all information, documents and photos in one place - simple and straightforward.
- Receive news, tips and warning about when to perform maintenance.
- Achieving the full impact of inflation in the housing market

Ongoing maintenance and documentation of the work performed provides security, reduces risk and helps to reduce housing costs over time. A well maintained home has a higher value!

-------------------------------------------------- -------------------

Everyone understands the value of having a service booklet for the car. Service booklet is the first thing you check when purchasing a car as it provides security for vehicle condition and reduce the risk of unwanted surprises. When buying a property has not had the same confidence when it has not existed similar solutions for the home. Service Booklet Living is an online solution that helps you to take care of your property, all documents related to the property, as well as keep track of your inventory and your values. It will thus replace your traditional residential folder / housing stock.


Most homeowners understand the importance of performing maintenance on the property, but many feel they do not have sufficient expertise to know:
- What one can and should do
- When maintenance should be performed or
- How to perform maintenance

Service Booklet Living provides tips, help and guidance through completed maintenance plans which contain step by step instructions. You will also receive tips, news, and alerts when you should conduct the maintenance.

Are you still unsure or uncomfortable with performing maintenance on your own you can use the solution search for craftsmen in your vicinity or even post information about artisans you will use. These can be contacted directly via the solution.

Do you have more homes, cottage or holiday home, you can of course record all these in the solution. Documentation of performed maintenance, property and contents recorded on the individual unit.
Service Booklet Housing is integrated with meteorological services, which means that you will be able to receive location alerts. It may be that it is notified in freezing temperatures where you lodge the coming week. Did you remember to shut off the water for the winter?

Naturally you can store all documentation on the property, property inventory and property, as well as documentation of maintenance performed. Use of Service Booklet Living provides at all times a complete overview of the condition of the property and the value of your home contents. Should you once sell your home, both you as a seller and a buyer have confidence that the property is maintained and that the work is well-documented. Service Booklet Living gives confidence to both buyer and seller.

Service Booklet Property can be used across platforms. This means that you can use app`en both mobile, tablet and PC / Mac. A task can be initiated on the mobile, continued on tablets and will end on PC / Mac if you wish.

A running well maintained housing provides that use lower expenditure over time and helps you get the full effect of inflation in the market.
eVici AS and Gjensidige Forsikring ASA welcomes you as a user of Service Booklet Living!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Forbedret stabilitet og ytelse. Ny funksjonalitet for planlegging av vedlikehold.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 17, 2017
Size
18M
Installs
1,000+
Current Version
1.3.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Evici
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.