FamilyPlan® - Familiekalender

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Mere end bare en kalender!

FamilyPlan®. Familiekalender, Skoleskemaer, Madplan, Indkøbsliste, To-dos i én app.
Det meste du har brug for i hverdagen - gjort simpelt.

FamilyPlan® app er uden 3. parts reklamer og ekstrem nem at bruge. Alle er opdaterede hele tiden bla. med Notifikationer og Reminders.


FAMILIEKALENDER
* Viser op til 7 familiemedlemmer
* + ekstra kolonne til "ALLE" (hele familien)
* + ekstra kolonne til "Madplan"
* + ekstra kolonne til "Mærkedage/Fødselsdage"
* Alle familiemedlemmer har deres egen kolonne ved siden af hinanden, og din står altid først
* Flyt rundt på rækkefølge af personer og andre kolonner i kalenderen individuelt på hver device
* Vis eller skjul kolonnerne i kalenderen individuelt på hver device
* Aftaler vises med flotte, tydelige ikoner og/eller tilhørende tekst/titel
* Meget avanceret gentagen aftale funktion med mulighed for mange undtagelser og for flere personer ad gangen
* Månedsoversigt med smart, overskuelig farve-markering af alle familiens aftaler
* Dagsoversigt viser alle dagens aftaler for valgt familiemedlem
* Kalenderen viser ugenumre, helligdage og mærkedage
* Indtast alle familiens fødselsdage direkte i Mærkedagskolonnen og få vist flag, navn og alder
* Hente/Bringe funktion med særskilt Reminder sørger for, at du kommer afsted og henter dit barn til tiden
* Tildel "Roller" til familiemedlemmer, og bestem hvem der kan se hvad i kalenderen – praktisk til dele-familier og mindre børn
* Sikkerhedsprocedure hvis "glemt password" funktionen aktiveres
* Notifikationer informerer dig, når aftaler oprettes, ændres eller slettes
* Reminders med intelligente farvekoder, så du hurtigt kan se hvilken type aftale, Reminderen påminder dig om
* Deep linking fører dig direkte til aftaleoversigten i kalendere, når du klikker på en Notifikation eller Reminder

SKEMAER
* Viser alle børnenes skoleskemaer - se dem enkeltvis eller benyt scroll og se alle i rækkefølge
* Viser (skæve) arbejdstider og vagter
* Viser de huslige pligter fordelt på personer og dage

MADPLAN
* Separat kolonne til familiens madplan - kan vises/skjules og flyttes rundt i kalenderen efter behov
* Opret jeres egne "Livretter" med ingredienser og foto og indsæt retterne direkte i madplanen i kalenderen
* Synkroniser med "Indkøbslisten", så indkøbene klares samtidig med oprettelse af madplanen

INDKØBSLISTE
* Viser dine indkøb i smart oversigt. Ekstremt let at tilføje og fjerne varer
* Alle har adgang til listen
* Indkøbslisten kan synkronisere med Madplanen i kalenderen
* Live opdaterer, så flere kan handle ind samtidigt også i forskellige butikker (kræver internetforbindelse)

TO-DO LISTER
* Let at oprette overskuelige to-do lister fx til ”Rejsen”, ”Bilen”, ”Festen”, "Haven"
* Ekstremt let at tilføje og fjerne opgaver

ABONNEMENT
* Efter udløb af "Prøveperioden" koster et "Abonnement" 29 kr. pr. md. pr. familie op til 7 personer
* * For at købe et "Abonnement" skal der være tilknyttet et gyldigt kreditkort til dit Apple-ID
* "Abonnementet" fornyes automatisk hver måned, med mindre du de-aktiverer "automatisk fornyelse" i App Store senest 24 timer før, abonnementsperioden udløber
* Vælger du at købe et "Abonnement" inden udløbet af en gratis "Prøveperiode", gennemføres betalingen, når du accepterer købet. Dit "Abonnement" træder dermed i kraft med det samme, og en evt. resterende/ubrugt gratis "Prøveperiode" bortfalder og godtgøres ikke
* Ingen binding udover den måned, man betaler for
* Der er ingen 3. parts reklamer i appen – heller ikke i "Prøveperioden"
* Læs mere om ”Abonnementsvilkår og Personoplysninger” her: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

GRATIS PRØVEPERIODE PÅ 30 DAGE
* "Abonnementet" er gratis i op til 30 dage fra den dato, du downloadede appen - "Prøveperioden"


FamilyPlan® er det originale skole- og familiekalender koncept, som i papirudgave er brugt af ca. 1 mio. danske familier siden år 2000. Holder perfekt styr på familiens aftaler, aktiviteter og gøremål. Fås nu som app.
More than just a calendar!

FamilyPlan®. Family Calendar, Timetables, Meal Plans, Shopping List, To-dos in one app.
Most you need in everyday life - made simple.

FamilyPlan® app is free of third party advertisements and extremely easy to use. All are updated all the time blah. the Notifications and Reminders.


FAMILY CALENDAR
* Displays up to seven family members
* + Column for "ALL" (the whole family)
* + Column for "Meal Plans"
* + Column for "Anniversaries / Birthdays"
* All family members have their own column next to each other, and your are always first
* Rearrange the order of persons and other columns in the calendar individually on each device
* Show or hide columns in the calendar individually on each device
* Appointments are displayed with beautiful, clear icons and / or associated text / title
* Highly advanced appointment recurring function with numerous exemptions and for more people at a time
* Monthly Bulletin smart, clear color-marking of all family agreements
* Day view shows all of today's agreements for selected family
* The calendar displays the week number, holidays and anniversaries
* Enter all family birthdays directly in Anniversary column and display the flag, name and age
* Collect / Bring function with separate Reminder ensures that you can get out and pick up your child on time
* Assign "Roller" to family members and decide who can see what on your calendar - handy for parts families and small children
* Security Procedure if the "forgot password" feature is activated
* Notifications will inform you when agreements are created, modified or deleted
* Reminders with intelligent color-coded, so you can quickly see what type of agreement, the reminder reminds you of
* Deep linking leads you directly to the agreement overview of calendars when you click a Notification or Reminder

SCHEDULES
* Displays all children's school schedules - see them individually or use the scroll and see all in sequence
* Displays (crooked) working hours and shifts
* Displays the household chores distributed to people and days

Meal plans
* Separate column for the family meal plan - can be shown / hidden and moved around the calendar as needed
* Create your own "Favorite Dish" with ingredients and photo and paste the dishes directly in the meal plan calendar
* Sync with "Shopping List", so purchases handled while establishing meal plan

SHOPPING LIST
* Showing your shopping in the smart list. Extremely easy to add and remove items
* Everyone has access to the list
* Shopping List can sync with meal plan calendar
* Live updates, so more people can act simultaneously also in various shops (requires internet connection)

To-do lists
* Easy to create manageable to-do lists, for example, to "Journey", "car", "Celebration", "garden"
* Extremely easy to add and remove tasks

SUBSCRIPTION
* After the expiration of the "trial period" does a "Subscription" 29 kr. Per. md. per. family up to 7 people
* * To buy a "subscription" must be assigned a valid credit card to your Apple ID
* "Subscription" automatically renewed every month, unless you de-activate "automatic renewal" in the App Store within 24 hours before the subscription period expires
* If you choose to buy a "Subscription" before the expiry of a free "Trial Period", carried out the payment when you accept the purchase. Your "Subscription" therefore enters into force immediately, and any. remaining / unused free "Trial Period" void and will not be reimbursed
* No binding beyond the month you pay for
* There are no third-party advertising in the app - not even in the "trial period"
* Read more about "Subscription terms and personal data" here: https://familyplan-app.com/abonnementsvilkar/

FREE TRIAL IN 30 DAYS
* "Subscription" is free for up to 30 days from the date you downloaded the app - "trial period"


FamilyPlan® is the original school and family calendar concept on paper is used by about 1 million. Danish families since 2000. Holder perfect track of family appointments, activities and chores. Now available as app.
Read more
3.3
68 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Tak fordi du bruger FamilyPlan. Vi udvikler løbende og vil fortsat gerne høre fra jer med forslag til forbedringer, så vi kan gøre appen endnu bedre. Kontakt os direkte på support@familyplan-app.com.

Nyt i version 1.28:
- Forbedret stabilitet
Read more

Additional Information

Updated
March 28, 2018
Size
12M
Installs
10,000+
Current Version
1.28
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Fortuna Digital Int. ApS
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.