Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Минеј месечни (од μηναιον - месец) садржи променљиве молитве за сваки дан у години, по датумима сваког месеца, за непокретне празнике (то јест такве који долазе увек одређеног дана у одређеном месецу). Стога се месечни минеј, у складу са бројем месеци у години, састоји од дванаест књига. На крају сваке књиге штампају се посебне богородичне васкрсне песме, или тзв. догматици, богородичне васкрсне које се пјевају после стихира на стиховње, богородичне које се певају "када има 'Слава' светоме у Минеју"; затим отпуститељни богородични које се пјевају после тропара у недељне и празничне дане, и богородични отпуститељни које се пјевају обичним данима после тропара.
Осим месечног Минеја постоји још и такозвани Минеј празнични, или "Антологион", или "Трефологион", "Цветослов", који садржи службе изабране из месечног Минеја за Господње, Богородичине и нарочито поштоване празнике у част неких светих.
Општи Минеј садржи променљиве молитве не за сваког светог посебно, као месечни Минеј, него за сваки збор светих одвојено, на пример, општа служба за апостоле, мученике, светитеље итд. Осим служби светима он такође садржи општи поредак празника Господњих, Богородичиних, крсту, анђелима, претечи и саборима.
Општи Минеј има двојаку употребу; као прво, он је неопходан уз месечни Минеј, када треба да се обави служба оним светима за које није написана посебна служба у месечном Минеју; као друго, у сиромашним црквама, где нема читавог комплета богослужбених књига, општи Минеј служи као замена за дванаест томова месечног Минеја.
Постоји још и допунски Минеј, са службама недавно прослављеним светитељима, које из тог разлога нису ушле у месечни Минеј.

Програм Минеј садржи још:

- Молитвеник, који укључује разне молитве, псалтир, акатисте, каноне, тропаре (за целу годину (по месецима), васкршњи, општи, свакодневни тропари итд.).
- Програм такође садржи православни црквени календар са датумима постова у току целе године.
- Православни црквени календар аутоматски прилагођава покретне празнике и постове за сваку годину према Васкрсу.
- На календару такође постоји распоред читања апостола и јеванђеља за сваки дан у години. Корисници на врло лак начин могу да прочитају зачало од апостола и јеванђеља кликом на линк за текући дан.
- У делу разне књиге ту су Свето Писмо, тумачења Светог Писма, књиге о посту и исповести ....
- У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног Васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица
- Поред наведеног програм садржи и widget - 4x2.

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).
Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com/

Ако неко жели да подржи даљи рад и труд око израде православних андроид апп можете учинити донацијом преко PayPal-a на овом линку:

https://www.paypal.me/hadzisrdjan

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
The monthly (from μηναιον - month) contains varied prayers for every day of the year, by dates of each month, for fixed holidays (that is, those that come on a particular day in a particular month). Therefore, the monthly mine, according to the number of months of the year, consists of twelve books. At the end of each book, special Buddhist epistles are printed, or so called. dogmatics, the Blessed Resurrections which are sung after the verse of the verse, the patriarchs who sang "when they have" the Glory "to the holy in Minea"; then the forgiving blasphemers who sang after the tropars on Sunday and holidays, and the Blasphemy slaughterers who sang in the ordinary days after the tropars.
In addition to the monthly Minea, there are also the so-called Minej praznični, or "Antologion", or "Trefologion", "Flower", which contains services selected from the monthly Mine for the Lord, the Mother of God, and especially celebrated holidays in honor of some saints.
The General Mine contains varied prayers not for every sacred special, as a monthly Mine, but for each assembly of saints separately, for example, a general service for apostles, martyrs, saints, etc. In addition to services to the saints, he also contains the general arrangement of the holidays of the Lord, the Virgin, the Cross, the angels, and the Sabbaths.
General Miney has two uses; firstly, it is necessary with the monthly Minei, when the service should be performed for those saints for which no special service was written in the monthly mine; Secondly, in poor churches, where there is no whole set of liturgical books, General Miney serves as a replacement for the twelve volumes of the monthly Mines.
There is also an additional Minei, with the services of the recently celebrated saints, who for this reason did not enter the monthly Minei.

The Minej program also contains:

- Prayer, which includes various prayers, psalteries, akathists, canons, tropars (for the whole year (by month), resurrection, general, daily troopers, etc.).
- The program also contains an Orthodox church calendar with post dates throughout the year.
- The Orthodox Church Calendar automatically adjusts the mobile holidays and posts for each year according to the Easter.
- The calendar also contains a schedule for reading the apostles and gospels every day of the year. Users can easily read the auspices of the apostles and gospels by clicking on the link for the day.
- In the part of various books there are the Scriptures, the interpretations of the Holy Scriptures, the book of fasting and confession ....
- Various additions include the following programs:
calculating the date of the Orthodox Easter
date converter
 calculating Orthodox posts and dreary weeks
- In addition to the above, the program also includes a widget - 4x2.

NOTE (If some radio stations will not open or the url is changed or the radio station is not currently available, for example, in the program scheme).
Regarding the rule of the post, I leave you to agree with your priest or parish about the rules of the post.

I would ask you kindly that when evaluating the app to see all the overall effort, interface-look, utility of the application, and then evaluate it, not because of one small mistake you can evaluate immediately with the unit as it decelerates the rating of the application. Minor errors in programming have and will always be. It's your free and moral right to judge how you want and I will not interfere with that.

For more information, visit the official Facebook Website and the official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroideplikacije

https://hodocasnik.com/
  
If someone wants to support further work and effort to create Orthodox android app you can make a donation through PayPal on this link:

https://www.paypal.me/hadzisrdjan

Any errors, irregularities, remarks and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!


SLAVA GOD IN THE WITNESS! AMIN.

Lord Jesus Christ, the Son of God, for the prayers of the Precepts of Your Mothers, the passing and the faithful of our Father and of all the Saints, pray and save us sinful. Amin.
Read more
Collapse
5.0
21 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Исправљене уочене грешке на календару - испис текста
свака грешка и сугестија је добро дошла
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 14, 2019
Size
31M
Installs
500+
Current Version
1.12
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Хаџи Срђан Ћирковић
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.