Минеј - за сваки дан у години

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Минеј месечни (од μηναιον - месец) садржи променљиве молитве за сваки дан у години, по датумима сваког месеца, за непокретне празнике (то јест такве који долазе увек одређеног дана у одређеном месецу). Стога се месечни минеј, у складу са бројем месеци у години, састоји од дванаест књига. На крају сваке књиге штампају се посебне богородичне васкрсне песме, или тзв. догматици, богородичне васкрсне које се пјевају после стихира на стиховње, богородичне које се певају "када има 'Слава' светоме у Минеју"; затим отпуститељни богородични које се пјевају после тропара у недељне и празничне дане, и богородични отпуститељни које се пјевају обичним данима после тропара.
Осим месечног Минеја постоји још и такозвани Минеј празнични, или "Антологион", или "Трефологион", "Цветослов", који садржи службе изабране из месечног Минеја за Господње, Богородичине и нарочито поштоване празнике у част неких светих.
Општи Минеј садржи променљиве молитве не за сваког светог посебно, као месечни Минеј, него за сваки збор светих одвојено, на пример, општа служба за апостоле, мученике, светитеље итд. Осим служби светима он такође садржи општи поредак празника Господњих, Богородичиних, крсту, анђелима, претечи и саборима.
Општи Минеј има двојаку употребу; као прво, он је неопходан уз месечни Минеј, када треба да се обави служба оним светима за које није написана посебна служба у месечном Минеју; као друго, у сиромашним црквама, где нема читавог комплета богослужбених књига, општи Минеј служи као замена за дванаест томова месечног Минеја.
Постоји још и допунски Минеј, са службама недавно прослављеним светитељима, које из тог разлога нису ушле у месечни Минеј.

Програм Минеј садржи још:

- Молитвеник, који укључује разне молитве, псалтир, акатисте, каноне, тропаре (за целу годину (по месецима), васкршњи, општи, свакодневни тропари итд.).
- Програм такође садржи православни црквени календар са датумима постова у току целе године.
- Православни црквени календар аутоматски прилагођава покретне празнике и постове за сваку годину према Васкрсу.
- На календару такође постоји распоред читања апостола и јеванђеља за сваки дан у години. Корисници на врло лак начин могу да прочитају зачало од апостола и јеванђеља кликом на линк за текући дан.
- У делу разне књиге ту су Свето Писмо, триоди посни и цветни, октоих, тумачења Светог Писма, књиге о посту и исповести ....
- У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног Васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица
- Поред наведеног програм садржи и widget - 4x2.


Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.


Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
The monthly pass (from μηναιον - month) contains variable prayers for each day of the year, according to the dates of each month, for fixed holidays (that is, those that always come on a certain day in a certain month). Therefore, the monthly pass, in accordance with the number of months in the year, consists of twelve books. At the end of each book, special Easter songs of the Mother of God are printed, or the so-called dogmatists, the Virgin Easter which is sung after the verses on the verses, the Virgin who is sung "when there is 'Glory' to the saint in Minneapolis"; then the Forgiveness of the Mother of God which is sung after the troparion on Sundays and holidays, and the Forgiveness of the Mother of God which is sung on ordinary days after the troparion.
In addition to the monthly Minay, there is also the so-called holiday Minay, or "Anthology", or "Trefologion", "Flower Book", which contains services selected from the monthly Minay for the Lord's, the Mother of God's and especially revered holidays as part of some saints.
The General Minay contains variable prayers not for each saint separately, as a monthly Minay, but for each word of the saints separately, for example, a general service for apostles, martyrs, saints, etc. In addition to the services to the saints, it also contains the general order of the feasts of the Lord, the Mother of God, the cross, angels, forerunners and councils.
General Minay has a dual use; first, it is necessary in addition to the monthly Minay, when a service is to be performed to those saints for whom no special service has been written in the monthly Minay; secondly, in poor churches, where there is no complete set of liturgical books, the general Minay serves as a substitute for the twelve volumes of the monthly Minay.
There is also an additional Minay, with services to recently celebrated saints, which for that reason did not enter the monthly Minay.

The Minej program also contains:

- Prayer book, which includes various prayers, psalter, akathists, canons, troparions (for the whole year (by months), Easter, general, daily troparions, etc.).
- The program also contains an Orthodox church calendar with fasting dates throughout the year.
- The Orthodox Church calendar automatically adjusts moving holidays and fasts for each year according to Easter.
- On the calendar there is also a schedule of reading the apostles and the gospel for each day of the year. Users can read the beginning of the apostles and the gospel in a very easy way by clicking on the link for the current day.
- In the part of various books there are the Holy Scriptures, triods of fasting and flowers, octoich, interpretations of the Holy Scriptures, books on fasting and confession ....
- The following programs are in various supplements:
calculating the date of Orthodox Easter
date converter
 calculating orthodox fasts and clumsy weeks
- In addition to the above, the program also contains a widget - 4x2.


As for the rules of fasting, I leave it to you to agree with your priest or pastor about the rules of fasting.

I would kindly ask you to evaluate all the total effort, interface - appearance, usefulness of the application and then evaluate it, and not to evaluate it immediately with a unit due to a small mistake, because that lowers the rating of the application. There are and always will be small programming errors. It is your free and moral right to evaluate as you want and I will not interfere in that.


All mistakes, irregularities, remarks and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!


GLORY TO GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, for the prayers of Your Most Pure Mother, our venerable and God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy and save us sinners. Amen.
Read more
Collapse
4.8
173 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле. Хвала Вам на разумевању!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 21, 2021
Size
45M
Installs
5,000+
Current Version
1.61
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Хаџи Срђан Ћирковић
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.