Matflix

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Rewolucja w pomocy przy zadaniach matematycznych.

DLA UCZNIÓW, DLA RODZICÓW, DLA NAUCZYCIELI

Zrób zdjęcie i zobacz jak poprawnie je rozwiązać, wraz z komentarzem nauczyciela

Bez czekania, pytania, licytacji i szukania.

Wszytko rozpisane jak w zeszycie i wyjaśnione niczym na korepetycjach.

Dodaj swój podręcznik i sprawdź czy dobrze kombinujesz. Nasza aplikacja nie tylko pokaże wynik zadania, ale również wyjaśni w jaki sposób poprawnie je rozwiązać. Zupełnie jak na korepetycjach lub w klasie na lekcji matematyki. Wszystkie nasze rozwiązania są sprawdzane przez wykształconych dydaktyków i doświadczonych nauczycieli. Proces dojścia do właściwego wyniku opracowany jest w sposób powtarzalny, przedstawiony zawsze w taki sam jasny i czytelny sposób.

Myślisz, że to tylko ściąga? Nie!

To co nas odróżnia od innych tego typu aplikacji to dbałość o szczegóły i możliwie najbardziej przejrzysty sposób rozpisania każdej części zadania matematycznego. Z aplikacją Matflix praca domowa to nie tylko bierne przepisywanie czy „ściąganie” to również weryfikacja własnego sposobu poszukiwania rozwiązania.

Matflix nie jest apką wyłącznie „do przepisywania”. Pracujemy nad funkcją, która pozwoli realnie uczyć się matematyki śledząc komentarz nauczyciela przypisany do każdego z przedstawionych etapów zadania. Liczymy na to, że niebawem każdy podręcznik matematyczny będzie uzbrojony w opisaną funkcjonalność czyli „komentarz nauczyciela”. Obecnie funkcja ta jest w fazie testów więc dotyczy części zadań.

Sprawdź czy mamy Twój podręcznik, jeśli nie to niebawem się pojawi. Jesteśmy nastawieni na rozwój i chcemy stworzyć idealną bazę do nauki matematyki na każdym poziomie. Zobacz na kolorowych opracowaniach na co powinieneś zwrócić uwagę, co jest istotne przy poszukiwaniu finalnego wyniku. Bez względu na to czy będzie to proste równanie, czy rozbudowane zadanie tekstowe.

Wszystkie zadania i ćwiczenia w aplikacji przedstawione zostały w graficzny sposób. Wykresy, diagramy, tabelki z podkreślonymi istotnymi elementami. Tego nie znajdziesz nigdzie indziej.

Jeśli chcesz się uczyć i przyswajać wiedzę, a nie tylko biernie ściągać to Matflix jest programem którego szukałeś. Pomocny również dla uczniów z klas o profilu matematycznym z rozszerzonym programem nauczania.

POMOC DLA NAUCZYCIELI

Aplikacja już niebawem może być wspaniałą pomocą dla nauczycieli przy nauczaniu zdalnym czy nawet korepetycjach online. Jesteśmy w trakcie opracowywania modułu który pozwoli wyświetlać kolejne elementy tak jakby były pisane na fizycznej tablicy. Dzięki temu jako nauczyciel nie tracisz czasu na wprowadzanie rozwiązania w formie graficzne czy ogarnianie niewygodnego tabletu. Wszytko jest idealnie zoptymalizowane pod wirtualną, bądź multimedialną tablicę której używasz online.

POMOC DLA RODZICÓW

Matflix stanowi doskonałą pomoc również dla rodziców którzy chcą pomóc dziecku przy zadaniach. Rozumiemy, że na pewnym poziomie matematyka szkolna może nie być tak oczywista jak dodawanie ułamków lub obliczanie wartości procentowych. Dlatego wszystkie zadania są przygotowane w taki sposób by nawet osoba nie mająca na co dzień do czynienia z działaniami matematycznymi mogła prześledzić krok po kroku sposób w jaki dochodzi się do finalnego wyniku. Bez względu czy będzie to rysowanie wykresu, równania z wieloma niewiadomymi, funkcje, arytmetyka, trygonometria, geometria, wyznaczanie granic ciągów matematycznych bądź jakiekolwiek inne działanie na poziomie szkoły średniej. Nawet w klasach o rozszerzonym profilu matematycznym.

By korzystać z aplikacji nie musisz wykupować subskrypcji.

Daj nam znać co możemy poprawić, a na pewno to zrobimy.

Chcemy być najlepsi! Chcemy by wszystkie zadania były rozpisane dokładnie tak jak potrzebujesz, a wszytko w jednej aplikacji.
A revolution in helping with math problems.

FOR STUDENTS, FOR PARENTS, FOR TEACHERS

Take a picture and see how to solve them correctly, along with the teacher's comment

No waiting, no questions, no bidding or searching.

Everything is written out like in a notebook and explained like in tutoring.

Add your textbook and check if you are on the right track. Our application will not only show you the result of the task, but also explain how to properly solve it. Just like in tutoring or in the classroom in a math class. All our solutions are checked by educated educators and experienced teachers. The process of reaching the right result is developed in a repeatable way, always presented in the same clear and legible way.

You think it's just a cheat? No!

What distinguishes us from other applications of this type is the attention to detail and the clearest possible way of describing each part of the math problem. With the Matflix application, homework is not only passive rewriting or "downloading", it is also verifying your own way of looking for a solution.

Matflix is ​​not a "transcription-only" app. We are working on a function that will allow you to realistically learn math by following the teacher's comment assigned to each of the presented stages of the task. We hope that soon every mathematical textbook will be equipped with the described functionality, ie the "teacher's comment". Currently, this feature is in the testing phase, so it applies to some tasks.

Check if we have your manual, if not, it will appear soon. We are focused on development and we want to create the perfect base for learning mathematics at every level. See what you should pay attention to in color studies, which is important when looking for the final result. Regardless of whether it will be a simple equation or an extensive word problem.

All tasks and exercises in the application are presented graphically. Charts, diagrams, tables with important elements underlined. You won't find this anywhere else.

If you want to learn and acquire knowledge, not just passively download, Matflix is ​​the program you have been looking for. Also helpful for students in mathematics classes with an extended curriculum.

HELP FOR TEACHERS

The application can soon be a great help for teachers in remote teaching or even online tutoring. We are in the process of developing a module that will allow you to display subsequent elements as if they were written on a physical board. Thanks to this, as a teacher, you do not waste time introducing solutions in the form of graphics or dealing with an uncomfortable tablet. Everything is ideally optimized for the virtual or multimedia board you use online.

HELP FOR PARENTS

Matflix is ​​also a great help for parents who want to help their child with tasks. We understand that, at some level, school maths may not be as obvious as adding fractions or calculating percentages. Therefore, all tasks are prepared in such a way that even a person who does not deal with mathematical operations on a daily basis can follow step by step the way in which the final result is reached. Whether it's plotting, equations with many variables, functions, arithmetic, trigonometry, geometry, line boundaries, or any other high school activity. Even in classes with an extended math profile.

You do not need to purchase a subscription to use the application.

Let us know what we can improve, and we will definitely do it.

We want to be the best! We want all tasks to be written exactly as you need, and everything in one application.
Read more
Collapse
3.7
1,020 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
April 22, 2022
Size
17M
Installs
100,000+
Current Version
2.0.7
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
In-app Products
PLN 9.99 - PLN 14.99 per item
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.