Uprawnienia Budowlane 2020

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

www.uprawnienia-budowlane.com

Program do zakupienia na naszej stronie internetowej: www.uprawnienia-budowlane.com (koszt 150zł).

Tylko u nas znajdziesz podpowiedzi rysunkowe do pytań, które znacznie ułatwiają zapamiętywanie poprawnej odpowiedzi.

Program zaktualizowany na najbliższą sesję egzaminacyjną 2020r.

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE umożliwia przygotowanie kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znajdziesz tu bazę pytań przeznaczonych dla specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- architektonicznej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- mostowej,
- drogowej,
- kolejowej (sterowanie ruchem),
- kolejowej (obiekty kolejowe),
- hydrotechnicznej,
- wyburzeniowej.

Program doskonale przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane i pomoże podnosić Twoje kwalifikacje zawodowe. Od teraz z programem możesz uczyć się wszędzie. Nie ogranicza Cię już konieczność stałego połączenia z internetem. Łatwa w obsłudze, intuicyjna oraz czytelna aplikacja sprawi że wiedza będzie przyswajana niezwykle szybko. Głównym atutem aplikacji są podpowiedzi rysunkowe które pomogą wzrokowo zapamiętać poprawną odpowiedź. Posiadamy największa na rynku bazę pytań oraz nigdzie niepublikowane pytania, przewidziane na najbliższy egzamin.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.uprawnienia-budowlane.com

Cechy programu:
- podpowiedzi w formie RYSUNKÓW, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych,
- trzy tryby pracy: NAUKA, EGZAMIN, STATYSTYKI,
- podział na specjalności,
- opcja "pytaj do skutku" umożliwiająca powtarzanie odpowiedzi na które udzielono błędnych odpowiedzi,
- zawsze aktualne pytania,
- największa baza pytań (około 5 tys.),
- największa powtarzalność (około 95%).

TRYB NAUKA
Tryb "nauka" przygotowany jest w celu ułatwienia przyswojenia wiedzy. Podział na specjalności przyporządkowuje bazę pytań przeznaczonych dla danej specjalności. Program umożliwia wybranie konkretnego zestawu pytań, lub pracę na wszystkich zestawach jednocześnie. Podpowiedzi w formie rysunków, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych znacznie skrócą czas potrzebny do zapamiętania poprawnej odpowiedzi. Opcja pytaj do skutku umożliwia powtarzanie pytań na które udzielono błędnej odpowiedzi aż do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie program wskaże Ci poprawną odpowiedź, dzięki czemu od razu wiesz gdzie popełniasz błędy. Pytania mogą być zadawane po kolei (w kolejności aktów i paragrafów danego rozporządzenia czy ustawy), bądź losowo. Program umożliwia również pracę na pytaniach z bazy "ulubione", czyli oznaczonych gwiazdką. Zaznaczenie opcji "pokaż odpowiedzi" przeprowadzi Cię przez test pokazując które z nich są poprawne.

TRYB EGZAMIN
Tryb "egzamin" dostosowany jest do rzeczywistego egzaminu przeprowadzanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów. Ilość pytań, czas oraz próg zdawalności dostosowany jest do wybranej specjalności. Zakres pytań (procentowy podział na poszczególne akty prawne) również znajduje swoje odbicie w prawdziwym egzaminie. Praca w trybie egzamin pozwala na sprawdzenie swojej wiedzy. Wyniki są zapisywane w trybie statystyki, z podziałem na daty kiedy dany egzamin był przeprowadzony. Dzięki temu możliwa staje się kontrola nad osiągnięciami pracy.

TRYB STATYSTYKI
Tryb "statystyki" umożliwia sprawdzenie postępów pracy zarówno z nauki jak i z przeprowadzonych egzaminów. W każdej chwili możesz sprawdzić na które pytania udzielasz najczęściej błędnych odpowiedzi oraz jaką poprawę wykazujesz podczas przystępowania do egzaminu.
www.uprawnienia-budowlane.com

The program can be purchased on our website: www.uprawnienia-budowlane.com (cost PLN 150).

Only with us you will find drawing hints for questions that significantly facilitate remembering the correct answer.

Program updated for the next examination session 2020.

The BUILDING POWERS program allows you to prepare candidates to take the building license exam. You will find a database of questions for the specialty:
- construction and building,
- architectural,
- sanitary,
- electricity,
- bridge bridge,
- road,
- railway (traffic control),
- railway (railway facilities),
- hydrotechnical
- demolition.

The program will perfectly prepare you for the building license exam and help you improve your professional qualifications. From now on you can study anywhere. You no longer need to be connected to the internet. Easy to use, intuitive and legible application will make knowledge be absorbed extremely quickly. The main advantage of the application are drawing tips that will help you visually remember the correct answer. We have the largest database of questions on the market and unpublished questions provided for the next exam.

For more information, please visit our website: www.uprawnienia-budowlane.com

Program features:
- hints in the form of DRAWINGS, tables and legal acts cited,
- three modes of operation: LEARNING, EXAM, STATISTICS,
- division into specialties,
- the "ask until result" option that allows you to repeat replies that have been answered incorrectly,
- always up-to-date questions,
- the largest database of questions (about 5,000),
- highest repeatability (about 95%).

LEARNING MODE
The "learning" mode is prepared to facilitate the acquisition of knowledge. Division into specialties assigns a database of questions for a given specialty. The program allows you to choose a specific set of questions, or work on all sets at the same time. Hints in the form of drawings, tables and legal acts cited will significantly reduce the time needed to remember the correct answer. The option ask until successful allows you to repeat questions that have been answered incorrectly until a positive result is obtained. After answering the question, the program will show you the correct answer, thanks to which you immediately know where you are making mistakes. Questions may be asked in turn (in the order of the acts and paragraphs of the given ordinance or law), or randomly. The program also allows you to work on questions from the "favorite" database, i.e. marked with an asterisk. Selecting the "show answers" option will guide you through the test showing which ones are correct.

EXAM MODE
The "exam" mode is adapted to the actual exam carried out by the Polish Chamber of Civil Engineers and the Chamber of Architects. The number of questions, time and passing rate is adjusted to the chosen specialty. The range of questions (the percentage divided into individual legal acts) is also reflected in the real exam. Working in the exam mode allows you to check your knowledge. The results are saved in statistics mode, broken down by dates when the exam was conducted. Thanks to this, it becomes possible to control work achievements.

STATISTICS MODE
The "statistics" mode allows you to check your work progress in both learning and exams. At any time, you can check which questions you most often give incorrect answers and what improvement you show while taking the exam.
Read more
Collapse
4.7
259 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawka błedów.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 16, 2020
Size
78M
Installs
10,000+
Current Version
1.5.3
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$28.99 per item
Permissions
Offered By
Invest Construction
Developer
ul. Spółdzielcza 2, 19-200 Grajewo
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.