Uprawnienia Budowlane 2021

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

www.uprawnienia-budowlane.com

Program do zakupienia na naszej stronie internetowej: www.uprawnienia-budowlane.com (koszt 200zł).

Tylko u nas znajdziesz podpowiedzi rysunkowe do pytań, które znacznie ułatwiają zapamiętywanie poprawnej odpowiedzi.

Program zaktualizowany na najbliższą sesję egzaminacyjną 2021r.

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE umożliwia przygotowanie kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znajdziesz tu bazę pytań przeznaczonych dla specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- architektonicznej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- mostowej,
- drogowej,
- telekomunikacyjnej,
- kolejowej (sterowanie ruchem),
- kolejowej (obiekty kolejowe),
- hydrotechnicznej,
- wyburzeniowej.

Program doskonale przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane i pomoże podnosić Twoje kwalifikacje zawodowe. Od teraz z programem możesz uczyć się wszędzie. Nie ogranicza Cię już konieczność stałego połączenia z internetem. Łatwa w obsłudze, intuicyjna oraz czytelna aplikacja sprawi że wiedza będzie przyswajana niezwykle szybko. Głównym atutem aplikacji są podpowiedzi rysunkowe które pomogą wzrokowo zapamiętać poprawną odpowiedź. Posiadamy największa na rynku bazę pytań oraz nigdzie niepublikowane pytania, przewidziane na najbliższy egzamin. Po zakupie dostaniesz od nas klucz licencyjny, który umożliwi odblokowanie pełnej wersji programu na jednym urządzeniu.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.uprawnienia-budowlane.com

Cechy programu:
- podpowiedzi w formie RYSUNKÓW, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych,
- trzy tryby pracy: NAUKA, EGZAMIN, STATYSTYKI,
- podział na specjalności,
- opcja "pytaj do skutku" umożliwiająca powtarzanie odpowiedzi na które udzielono błędnych odpowiedzi,
- zawsze aktualne pytania,
- największa baza pytań (około 5 tys.),
- największa powtarzalność (około 95%).

TRYB NAUKA
Tryb "nauka" przygotowany jest w celu ułatwienia przyswojenia wiedzy. Podział na specjalności przyporządkowuje bazę pytań przeznaczonych dla danej specjalności. Program umożliwia wybranie konkretnego zestawu pytań, lub pracę na wszystkich zestawach jednocześnie. Podpowiedzi w formie rysunków, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych znacznie skrócą czas potrzebny do zapamiętania poprawnej odpowiedzi. Opcja pytaj do skutku umożliwia powtarzanie pytań na które udzielono błędnej odpowiedzi aż do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie program wskaże Ci poprawną odpowiedź, dzięki czemu od razu wiesz gdzie popełniasz błędy. Pytania mogą być zadawane po kolei (w kolejności aktów i paragrafów danego rozporządzenia czy ustawy), bądź losowo. Program umożliwia również pracę na pytaniach z bazy "ulubione", czyli oznaczonych gwiazdką. Zaznaczenie opcji "pokaż odpowiedzi" przeprowadzi Cię przez test pokazując które z nich są poprawne.

TRYB EGZAMIN
Tryb "egzamin" dostosowany jest do rzeczywistego egzaminu przeprowadzanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów. Ilość pytań, czas oraz próg zdawalności dostosowany jest do wybranej specjalności. Zakres pytań (procentowy podział na poszczególne akty prawne) również znajduje swoje odbicie w prawdziwym egzaminie. Praca w trybie egzamin pozwala na sprawdzenie swojej wiedzy. Wyniki są zapisywane w trybie statystyki, z podziałem na daty kiedy dany egzamin był przeprowadzony. Dzięki temu możliwa staje się kontrola nad osiągnięciami pracy.

TRYB STATYSTYKI
Tryb "statystyki" umożliwia sprawdzenie postępów pracy zarówno z nauki jak i z przeprowadzonych egzaminów. W każdej chwili możesz sprawdzić na które pytania udzielasz najczęściej błędnych odpowiedzi oraz jaką poprawę wykazujesz podczas przystępowania do egzaminu.
www.uprawa-budowlane.com

The program is available for purchase on our website: www.uprawnienia-budowlane.com (cost PLN 200).

Only with us you will find drawing hints for questions that make it much easier to remember the correct answer.

The program is updated for the next examination session in 2021.

The BUILDING AUTHORIZATION program enables the preparation of candidates taking the building qualification exam. You will find a database of questions for the specialization:
- construction and building,
- architectural,
- sanitary,
- electric,
- bridge,
- road,
- telecommunications,
- railway (traffic control),
- railway (railway structures),
- hydrotechnical,
- demolition.

The program will perfectly prepare you for the building qualification exam and will help you improve your professional qualifications. From now on, you can study anywhere with the program. You are no longer limited by the need for a permanent Internet connection. Easy to use, intuitive and legible application will make knowledge will be assimilated very quickly. The main advantage of the application are drawing hints that will help you visually remember the correct answer. We have the largest database of questions on the market and unpublished questions for the next exam. After the purchase, you will receive a license key from us that will allow you to unlock the full version of the program on one device.

More information can be found on our website: www.uprawnienia-budowlane.com

Features of the program:
- hints in the form of DRAWINGS, tables and quoted legal acts,
- three modes of operation: STUDY, EXAM, STATISTICS,
- division into specialties,
- "ask for effect" option that allows you to repeat answers to which incorrect answers have been given,
- always up-to-date questions,
- the largest database of questions (about 5,000),
- highest repeatability (around 95%).

LEARNING MODE
The "learning" mode is designed to facilitate the assimilation of knowledge. The division into specialties assigns a database of questions intended for a given specialization. The program allows you to select a specific set of questions or work on all sets at the same time. Hints in the form of figures, tables and cited legal acts will significantly reduce the time needed to remember the correct answer. The Ask until effect option allows you to repeat the questions that have been answered incorrectly until a positive result is obtained. After answering the question, the program will show you the correct answer, thanks to which you will immediately know where you are making mistakes. Questions may be asked sequentially (in the order of acts and paragraphs of a given regulation or law) or randomly. The program also allows you to work on questions from the "favorites" database, ie those marked with an asterisk. Checking the "show answers" option will guide you through the test, showing you which ones are correct.

EXAM MODE
The "exam" mode is adapted to the actual exam conducted by the Polish Chamber of Civil Engineers and the Chamber of Architects. The number of questions, the time and the pass rate are adjusted to the chosen specialization. The range of questions (percentage breakdown by law) is also reflected in the real exam. Working in the exam mode allows you to test your knowledge. The results are recorded in statistics mode, broken down by the date when the exam was performed. Thanks to this, it becomes possible to control the achievements of work.

STATISTICS MODE
The "statistics" mode allows you to check the progress of work, both in terms of learning and exams. At any time, you can check which questions you answer most often and what improvement you show when taking the exam.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- poprawka błędów z wczytywaniem licencji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 13, 2021
Size
78M
Installs
10,000+
Current Version
1.5.6
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$28.99 per item
Permissions
Offered By
Invest Construction
Developer
ul. Spółdzielcza 2, 19-200 Grajewo
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.