Uprawnienia Budowlane 2019

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

www.uprawnienia-budowlane.com

Program do zakupienia na naszej stronie internetowej: www.uprawnienia-budowlane.com (koszt 130zł).

Tylko u nas znajdziesz podpowiedzi rysunkowe do pytań, które znacznie ułatwiają zapamiętywanie poprawnej odpowiedzi.

Program zaktualizowany na najbliższą sesję egzaminacyjną 2019r.

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE umożliwia przygotowanie kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane. Znajdziesz tu bazę pytań przeznaczonych dla specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- architektonicznej,
- sanitarnej,
- elektrycznej,
- mostowej,
- drogowej,
- kolejowej (sterowanie ruchem),
- kolejowej (obiekty kolejowe),
- hydrotechnicznej,
- wyburzeniowej.

Program doskonale przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane i pomoże podnosić Twoje kwalifikacje zawodowe. Od teraz z programem możesz uczyć się wszędzie. Nie ogranicza Cię już konieczność stałego połączenia z internetem. Łatwa w obsłudze, intuicyjna oraz czytelna aplikacja sprawi że wiedza będzie przyswajana niezwykle szybko. Głównym atutem aplikacji są podpowiedzi rysunkowe które pomogą wzrokowo zapamiętać poprawną odpowiedź. Posiadamy największa na rynku bazę pytań oraz nigdzie niepublikowane pytania, przewidziane na najbliższy egzamin.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.uprawnienia-budowlane.com

Cechy programu:
- podpowiedzi w formie RYSUNKÓW, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych,
- trzy tryby pracy: NAUKA, EGZAMIN, STATYSTYKI,
- podział na specjalności,
- opcja "pytaj do skutku" umożliwiająca powtarzanie odpowiedzi na które udzielono błędnych odpowiedzi,
- zawsze aktualne pytania,
- największa baza pytań (około 4 tys.),
- największa powtarzalność (do 95%).

TRYB NAUKA
Tryb "nauka" przygotowany jest w celu ułatwienia przyswojenia wiedzy. Podział na specjalności przyporządkowuje bazę pytań przeznaczonych dla danej specjalności. Program umożliwia wybranie konkretnego zestawu pytań, lub pracę na wszystkich zestawach jednocześnie. Podpowiedzi w formie rysunków, tabel oraz zacytowanych aktów prawnych znacznie skrócą czas potrzebny do zapamiętania poprawnej odpowiedzi. Opcja pytaj do skutku umożliwia powtarzanie pytań na które udzielono błędnej odpowiedzi aż do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie program wskaże Ci poprawną odpowiedź, dzięki czemu od razu wiesz gdzie popełniasz błędy. Pytania mogą być zadawane po kolei (w kolejności aktów i paragrafów danego rozporządzenia czy ustawy), bądź losowo. Program umożliwia również pracę na pytaniach z bazy "ulubione", czyli oznaczonych gwiazdką. Zaznaczenie opcji "pokaż odpowiedzi" przeprowadzi Cię przez test pokazując które z nich są poprawne.

TRYB EGZAMIN
Tryb "egzamin" dostosowany jest do rzeczywistego egzaminu przeprowadzanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów. Ilość pytań, czas oraz próg zdawalności dostosowany jest do wybranej specjalności. Zakres pytań (procentowy podział na poszczególne akty prawne) również znajduje swoje odbicie w prawdziwym egzaminie. Praca w trybie egzamin pozwala na sprawdzenie swojej wiedzy. Wyniki są zapisywane w trybie statystyki, z podziałem na daty kiedy dany egzamin był przeprowadzony. Dzięki temu możliwa staje się kontrola nad osiągnięciami pracy.

TRYB STATYSTYKI
Tryb "statystyki" umożliwia sprawdzenie postępów pracy zarówno z nauki jak i z przeprowadzonych egzaminów. W każdej chwili możesz sprawdzić na które pytania udzielasz najczęściej błędnych odpowiedzi oraz jaką poprawę wykazujesz podczas przystępowania do egzaminu.
www.uprawnienia-budowlane.com

The program for purchase on our website: www.uprawnienia-budowlane.com (cost PLN 130).

Only with us you will find drawing hints for questions that make it much easier to remember the correct answer.

The program has been updated for the next exam session 2019.

The BUILDING AUTHORITY program enables preparation of candidates taking the exam for building qualifications. You will find a database of questions for specialty:
- construction and construction,
- architectural,
- sanitary,
- electricity,
- bridge,
- roadside,
- railway (traffic control),
- railway (railway facilities),
- hydrotechnical,
- demolition.

The program will perfectly prepare you for the exam for building qualifications and will help you improve your professional qualifications. From now on with the program you can learn anywhere. You are no longer limited by the need for a permanent internet connection. Easy to use, intuitive and legible application will make the knowledge will be acquired extremely quickly. The main advantage of the application are drawing hints that help visually remember the correct answer. We have the largest database of questions on the market and unpublished questions for the next exam.

For more information, please visit our website: www.uprawnienia-budowlane.com

Features of the program:
- hints in the form of DRAWINGS, tables and cited legal acts,
- three modes of work: LEARNING, EXAM, STATISTICS,
- division into specialties,
- the "ask for effect" option allowing for repeating the answers to which incorrect answers were given,
- always up-to-date questions,
- the largest database of questions (about 4,000),
- the highest repeatability (up to 95%).

SCIENCE
The "learning" mode is prepared to facilitate the acquisition of knowledge. The division into specialties assigns a database of questions for a given specialty. The program allows you to choose a specific set of questions, or work on all sets at the same time. Suggestions in the form of drawings, tables and cited legal acts will significantly shorten the time needed to remember the correct answer. The option to ask for effect allows you to repeat questions that have been answered incorrectly until you get a positive result. After answering the question, the program will show you the correct answer, thanks to which you immediately know where you are making mistakes. Questions can be asked one by one (in the order of acts and paragraphs of a given ordinance or statute), or randomly. The program also allows you to work on questions from the "favorite" database, ie marked with an asterisk. Checking the "show answers" option will take you through the test showing which ones are correct.

EXAM MODE
The "exam" mode is adapted to the actual exam carried out by the Polish Chamber of Construction Engineers and the Chamber of Architects. The number of questions, time and the pass rate is adjusted to the selected specialty. The scope of questions (percentage division into individual legal acts) is also reflected in the real exam. Working in exam mode allows you to check your knowledge. The results are saved in the statistics mode, broken down by date when the exam was carried out. Thanks to that, it becomes possible to control the work achievements.

STATISTICS
The "statistics" mode allows you to check the progress of work, both from science and from examinations. At any time you can check which questions you most often give incorrect answers and what improvement you show while taking the exam.
Read more
Collapse
4.6
182 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Aktualizacja pytań.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 6, 2019
Size
73M
Installs
5,000+
Current Version
1.4.0
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$28.99 per item
Permissions
Offered By
Invest Construction
Developer
ul. Spółdzielcza 2, 19-200 Grajewo
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.