Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Planet Mobile to nie tylko prosty instrument płatniczy. Aplikacja została wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi karty oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem.
Za pośrednictwem aplikacji można sprawdzić saldo karty debetowej lub kredytowej.
Planet Mobile pozwala również wyszukać najbliższy bankomat, uwzględniając urządzenia nie pobierające prowizji od klientów banków zrzeszonych w Grupie BPS. Za pośrednictwem Planet Mobile można samodzielnie ustanawiać dzienne limity gotówkowe oraz bezgotówkowe dla karty, włączać i wyłączać różne funkcje, w tym obsługę płatności bezstykowych, aktywować nowy instrument płatniczy bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku bądź zablokować kartę w sytuacji jej utraty.

Aplikacja umożliwia:
1. Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie mobilnej karty płatniczej z portfela.
2. Uwierzytelnienie w portfelu GPay odbywa się w bezpieczny sposób, niezauważalny dla użytkownika.
3. Aktywację karty płatniczej – bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku.
4. Aktywowanie zabezpieczenia 3D Secure – rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo płatności dokonywanych w Internecie.
5. Czasowe zablokowanie karty płatniczej – funkcja przydatna w sytuacji, kiedy zauważysz, że nie masz swojej karty płatniczej ale nie jesteś przekonany, że trwale ją utraciłeś. Po odnalezieniu karty nie musisz odbierać nowego plastiku – wystarczy że ją odblokujesz za pośrednictwem Planet Mobile. Czasowa blokada obejmuje transakcje wykonywane kartą płatniczą jak również telefonem.
6. Zablokowanie karty płatniczej – natychmiastowa i nieodwracalna blokada płatności kartą oraz jej odpowiednikiem w postaci tokena do płatności mobilnych w sytuacji np. zgubienia lub kradzieży karty.
7. Zmianę kodu PIN karty.
8. Włączenie/Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie – funkcja zwiększając aspekt bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy nie zamierzają w najbliższym okresie korzystać z płatności zbliżeniowych kartą. W dowolnym momencie, za pośrednictwem Planet Mobile istnieje możliwość przywrócenia opcji płatności zbliżeniowych. Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie nie spowoduje zablokowania możliwości korzystania z płatności mobilnych.
9. Zarządzanie limitami karty – zarządzaj wartością dziennych limitów transakcyjnych bezgotówkowych, gotówkowych oraz internetowych.
10. Prezentację historii (wydatków) transakcji kartowych – debetowych oraz kredytowych do 3 miesięcy wstecz.
11. Prezentację autoryzacji kartowych.
12. Graficzną analizę transakcji kartowych (prezentowanie obciążeń na karcie z 3 miesięcy wstecz) w podziale na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.
13. Wyszukiwanie bankomatów wraz z opcją nawigacji.
14. Potwierdzanie zamian m.in. odciskiem palca (jeśli urządzenie spełnia wymagania) oraz domyślnie wzorem lub cyfrowym kodem dostępu.
15. Prezentację stanu dostępnych środków na karcie debetowej lub kredytowej.


Proces uruchomienia aplikacji jest szybki i prosty:
1. Ściągnij i zainstaluj aplikację Planet Mobile na telefonie - wymagany telefon z systemem Android 4.4 lub wyższy. W celu wykonywania płatności mobilnych urządzenie musi posiadać technologię NFC.
2. Wprowadź w telefonie kod aktywacyjny wygenerowany na portalu www.kartosfera.pl
3. Utwórz własny kod dostępu i zaloguj się do aplikacji.
4. Wybierz przycisk Dodaj do GPay znajdujący się pod wizerunkiem karty, którą chcesz dodać do płatności mobilnych. Na etapie dodawania karty do płatności mobilnych zaakceptuj Regulaminu korzystania z kart Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w ramach Google Pay jak również zgody formalne i warunki korzystania z usługi przedstawione podczas dodawania karty do Google Pay.
5. W trakcie dodawania karty do płatności mobilnych aplikacja może poprosić o zmianę ustawień systemu Android dla płatności NFC, w sekcji "Dotknij i zapłać" na Google Pay.
7. Gotowe! Korzystaj i ciesz się z płatności mobilnych oraz pozostałych możliwości jakie daje Ci aplikacja Planet Mobile.
Planet Mobile is not only a simple payment instrument. The application has been enriched with a number of functionalities, significantly facilitating the life of the card holder and increasing the safety of using this tool.
Through the application, you can check the balance of your debit or credit card.
Planet Mobile also allows you to search for the nearest ATM, including devices that do not charge commissions from clients of banks associated in the BPS Group. Through Planet Mobile, you can set up daily cash and non-cash limits for the card, enable and disable various functions, including contactless payments, activate a new payment instrument without having to contact the bank's hotline or block the card if you lose it.

The application allows:
1. Adding, modifying and removing a mobile payment card from the wallet.
2. Authentication in the GPay portfolio is carried out in a secure manner, unnoticeable to the user.
3. Activation of the payment card - without having to contact the bank's hotline.
4. Activating 3D Secure - a solution that increases the security of payments made on the Internet.
5. Temporary blocking of the payment card - a useful feature when you notice that you do not have your payment card, but you are not convinced that you permanently lost it. After finding the card you do not have to pick up a new plastic - all you need to do is unlock it via Planet Mobile. Temporary blocking includes transactions carried out with a payment card as well as a telephone.
6. Blocking a payment card - immediate and irreversible blocking of card payments and its equivalent in the form of a token for mobile payments in a situation such as lost or stolen card.
7. Changing the card's PIN code.
8. Enabling / disabling contactless payments on the card - a feature that increases the security aspect for users who do not intend to use contactless payments in the near future. You can restore your contactless payment options at any time via Planet Mobile. Turning off contactless payments on the card will not block the use of mobile payments.
9. Managing card limits - manage the value of daily non-cash transactional, cash and internet transaction limits.
10. Presentation of the history (expenses) of card transactions - debit and credit transactions up to 3 months back.
11. Presentation of card authorizations.
12. Graphical analysis of card transactions (presentation of charges on the card from 3 months back), broken down into cash and non-cash transactions.
13. Searching of ATMs with the option of navigation.
14. Confirmation of exchanges, among others fingerprint (if the device meets the requirements) and default pattern or digital access code.
15. Presentation of the state of available funds on the debit or credit card.
 

The application launch process is fast and simple:
1. Download and install the Planet Mobile application on your phone - the required phone with Android 4.4 or higher. In order to make mobile payments, the device must have NFC technology.
2. Enter the activation code generated on the www.kartosfera.pl portal in your phone
3. Create your own access code and log in to the application.
4. Select the Add to GPay button under the image of the card you want to add to mobile payments. At the stage of adding a card for mobile payments, accept the Regulations on the use of the cards of Bank Polskiej Polskiej Spółdzielczości S.A. as part of Google Pay as well as the formal consent and terms of use shown when adding a card to Google Pay.
5. When adding a mobile payment card, the application may ask you to change the Android settings for NFC payments, in the "Touch and pay" section on Google Pay.
7. Ready! Enjoy and enjoy the mobile payments and other opportunities offered by the Planet Mobile application.
Read more
Collapse
4.5
18 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dostosowanie aplikacji do nowej polityki Google.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 7, 2019
Size
9.1M
Installs
1,000+
Current Version
0.37
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
IT CARD Centrum Technologii Płatniczych SA
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.