Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja została wzbogacona o szereg funkcjonalności, znacząco ułatwiających życie posiadaczowi kart i usług bankowych oraz zwiększających bezpieczeństwo posługiwania się tym narzędziem.

Aplikacja umożliwia:
1. Aktywacja usługi BLIK.
2. Zarządzanie usługą BLIK w zakresie powiązania usługi ze wskazanym rachunkiem bankowym, z możliwością jego zmiany, prezentacja stanu dostępnych środków na rachunku oraz limitów usługi, dostęp do historii transakcji oraz blokowanie i odblokowywanie usługi.
2. Dodawanie, modyfikowanie oraz usuwanie mobilnej karty płatniczej z portfela.
3. Uwierzytelnienie w portfelu GPay odbywa się w bezpieczny sposób, niezauważalny dla użytkownika.
4. Aktywację karty płatniczej – bez konieczności kontaktowania się z infolinią banku.
5. Czasowe zablokowanie karty płatniczej – funkcja przydatna w sytuacji, kiedy zauważysz, że nie masz swojej karty płatniczej ale nie jesteś przekonany, że trwale ją utraciłeś. Po odnalezieniu karty nie musisz odbierać nowego plastiku – wystarczy że ją odblokujesz za pośrednictwem BS Pay. Czasowa blokada obejmuje transakcje wykonywane kartą płatniczą jak również telefonem.
6. Zablokowanie karty płatniczej – natychmiastowa i nieodwracalna blokada płatności kartą oraz jej odpowiednikiem w postaci tokena do płatności mobilnych w sytuacji np. zgubienia lub kradzieży karty.
7. Zmianę kodu PIN karty.
8. Włączenie/Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie – funkcja zwiększając aspekt bezpieczeństwa dla użytkowników, którzy nie zamierzają w najbliższym okresie korzystać z płatności zbliżeniowych kartą. W dowolnym momencie, za pośrednictwem BS Pay istnieje możliwość przywrócenia opcji płatności zbliżeniowych. Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie nie spowoduje zablokowania możliwości korzystania z płatności mobilnych.
9. Zarządzanie limitami karty – zarządzaj wartością dziennych limitów transakcyjnych bezgotówkowych, gotówkowych oraz internetowych.
10. Prezentację historii (wydatków) transakcji kartowych – debetowych oraz kredytowych do 3 miesięcy wstecz.
11. Prezentację autoryzacji kartowych.
12. Graficzną analizę transakcji kartowych (prezentowanie obciążeń na karcie z 3 miesięcy wstecz) w podziale na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.
13. Wyszukiwanie bankomatów wraz z opcją nawigacji.
14. Potwierdzanie zamian m.in. odciskiem palca (jeśli urządzenie spełnia wymagania) oraz domyślnie wzorem lub cyfrowym kodem dostępu.
15. Prezentację stanu dostępnych środków na karcie debetowej lub kredytowej.

Proces uruchomienia aplikacji jest szybki i prosty:
1. Ściągnij i zainstaluj aplikację BS Pay na telefonie – wymagany telefon z systemem Android 4.4 lub wyższy. W celu wykonywania płatności mobilnych urządzenie musi posiadać technologię NFC.
2. Wprowadź w telefonie kod aktywacyjny wygenerowany na portalu www.kartosfera.pl
3. Utwórz własny kod dostępu i zaloguj się do aplikacji.
4. Wybierz przycisk Dodaj do GPay znajdujący się pod wizerunkiem karty, którą chcesz dodać do płatności mobilnych. Na etapie dodawania karty do płatności mobilnych zaakceptuj Regulaminu korzystania z kart Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w ramach Google Pay jak również zgody formalne i warunki korzystania z usługi przedstawione podczas dodawania karty do Google Pay.
5. W trakcie dodawania karty do płatności mobilnych aplikacja może poprosić o zmianę ustawień systemu Android dla płatności NFC, w sekcji "Dotknij i zapłać" na Google Pay.
7. Gotowe! Korzystaj i ciesz się z płatności mobilnych oraz pozostałych możliwości jakie daje Ci aplikacja BS Pay.
The application has been enriched with a number of functionalities that significantly facilitate the life of cardholders and banking services, and increase the security of using this tool.

The application enables:
1. Activation of the BLIK service.
2. Managing the BLIK service in terms of linking the service with the indicated bank account, with the possibility of changing it, presentation of the balance of available funds on the account and service limits, access to transaction history as well as blocking and unblocking the service.
2. Adding, modifying and removing a mobile payment card from the wallet.
3. The authentication in the GPay wallet takes place in a safe manner, transparent to the user.
4. Payment card activation - without contacting the bank's hotline.
5. Temporary payment card blocking - a useful function when you notice that you do not have your payment card but are not convinced that you have lost it permanently. After finding the card, you do not need to pick up a new plastic - just unlock it with BS Pay. The temporary blockade covers transactions made with a payment card as well as by phone.
6. Blocking a payment card - immediate and irreversible blocking of payments with a card and its equivalent in the form of a mobile payment token in the event of, for example, loss or theft of the card.
7. Changing the card PIN code.
8. Enabling / Disabling contactless payments on the card - this function increases the security aspect for users who do not intend to use card contactless payments in the near future. It is possible to restore contactless payment options via BS Pay at any time. Disabling contactless payments on the card will not block the possibility of using mobile payments.
9. Card limit management - manage the value of daily non-cash, cash and internet transaction limits.
10. Presentation of the history (expenses) of card transactions - debit and credit up to 3 months back.
11. Presentation of card authorizations.
12. Graphical analysis of card transactions (presentation of charges on the card from 3 months back) broken down into cash and non-cash transactions.
13. Finding ATMs with navigation option.
14. Confirmation of changes, incl. a fingerprint (if the device meets the requirements) and by default a pattern or digital access code.
15. Presentation of the balance of available funds on a debit or credit card.

The application launch process is quick and simple:
1. Download and install the BS Pay application on your phone - a phone with Android 4.4 or higher is required. In order to make mobile payments, the device must have NFC technology.
2. Enter the activation code generated on the www.kartosfera.pl portal in the phone
3. Create your own access code and log in to the application.
4. Select the Add to GPay button below the image of the card you want to add to mobile payments. At the stage of adding a card for mobile payments, accept the Regulations for using cards of Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. as part of Google Pay, as well as formal consents and terms of use of the service presented when adding a card to Google Pay.
5. When adding a card to mobile payments, the application may ask you to change the Android settings for NFC payments, in the "Touch and pay" section of Google Pay.
7. Done! Use and enjoy mobile payments and other possibilities offered by the BS Pay application.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Poprawki i usprawnienia.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 29, 2021
Size
11M
Installs
50,000+
Current Version
0.71
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
IT CARD Centrum Technologii Płatniczych SA
Developer
ul. Jutrzenki 139 02-231 Warszawa
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.