LifePage Career Talks

Thanh thiếu niên
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

With 1,200+ Career Talks – LifePage is the largest knowledge repository of Careers in the whole world.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it, if you have never been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in it.

Watching any Career Talk on the App is free and Self Assessment on any Career Talk is just ₹ 100.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

LifePage is an amazing tool for self introspection with over 1,40,000 users around the world.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer a 14 hour personalized guidance program called the Career Plan. A dedicated Career Advisor will work with you to document:
1) Which Career is best for you
2) What is the Eligibility for your chosen Career
3) How will you excel at your chosen Career

More details on: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Sự nghiệp của bạn là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời bạn và nếu bạn không chắc chắn 100% về các hoạt động nghề nghiệp của mình thì bạn đã tìm thấy Ứng dụng phù hợp.

-----------------------

LifePage là Nền tảng nhận thức nghề nghiệp phát triển nhất thế giới. Sử dụng, LifePage bạn có thể đi đến Quyết định nghề nghiệp theo ba bước:

[Bước 1] Tìm hiểu: Chuyên gia thực sự. Ý kiến ​​trung thực

Hướng dẫn nghề nghiệp thông thường hoạt động trên mô hình Tư vấn. Trong đó, Tư vấn viên hoặc hội đồng cung cấp thông tin về các Nghề nghiệp khác nhau. Vì thông tin chỉ là thứ yếu, mô hình này đã lỗi thời trong thế giới do Google điều hành ngày nay.

Sử dụng LifePage, bạn tìm hiểu về Luật từ một Luật sư thực thụ. Đây là thông tin chính đến từ miệng ngựa. Bất cứ ai có thể mô tả chính trị tốt hơn một sĩ quan cảnh sát thực sự? Còn gì nữa không Chúng tôi không chỉ có một mà là một vài Cảnh sát viên trên LifePage.

Với hơn 1.200 cuộc nói chuyện nghề nghiệp - LifePage là kho lưu trữ kiến ​​thức lớn nhất về Nghề nghiệp trên toàn thế giới.

[Bước 2] Đánh giá: Nhận thức dựa trên nhận thức

Tư vấn viên và kiểm tra tâm lý nhìn vào trong bạn để tìm thấy sở thích của bạn. Nhưng, làm thế nào họ có thể khám phá ra nó, nếu bạn chưa bao giờ tiếp xúc với những gì sẽ tốt nhất cho bạn?

Sử dụng LifePage, bạn cho chúng tôi biết bạn thích những gì bạn đã hiểu về Nghề nghiệp. Thuật toán của chúng tôi tính toán Chỉ số giấc mơ cho biết cơ hội thành công của bạn trong đó.

Xem bất kỳ Cuộc trò chuyện nghề nghiệp nào trên Ứng dụng là miễn phí và Tự đánh giá về bất kỳ Cuộc trò chuyện nghề nghiệp nào chỉ là 100 đô la.

[Bước 3] Đánh giá: Cuộc sống của tôi, Sự nghiệp của tôi, Quyết định của tôi

Mọi người xung quanh, chúc bạn khỏe mạnh và nếu bạn không kiểm soát được cuộc sống của chính mình thì cuối cùng họ sẽ đưa ra quyết định nghề nghiệp cho bạn.

Sử dụng LifePage, bạn có thể kiểm soát. Chỉ cần nhìn vào Báo cáo Chỉ số Ước mơ của bạn và bạn sẽ tự biết điều gì là tốt cho bạn.

LifePage là một công cụ tuyệt vời để tự hướng nội với hơn 1.40.000 người dùng trên toàn thế giới.

-----------------------

Để bắt đầu sử dụng LifePage

1) Tải xuống ứng dụng

2) Đăng ký tài khoản LifePage của bạn với (Tên, chỉ định, tổ chức, email, số điện thoại di động và mã PIN)

3) Kích hoạt tài khoản LifePage của bạn (bằng cách nhấp vào liên kết được gửi qua email cho bạn sau Bước 2)

4) Đăng nhập bằng Số điện thoại di động và mã PIN của bạn

Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên WhatsApp với số đã đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn chào mừng. Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ở đó.

-----------------------

Ngoài Ứng dụng LifePage Career Talks, chúng tôi cung cấp chương trình hướng dẫn được cá nhân hóa trong 14 giờ được gọi là Kế hoạch nghề nghiệp. Một cố vấn nghề nghiệp tận tâm sẽ làm việc với bạn để ghi lại:
1) Nghề nghiệp nào là tốt nhất cho bạn
2) Điều kiện hợp lệ cho nghề nghiệp bạn chọn là gì
3) Làm thế nào bạn sẽ xuất sắc trong sự nghiệp bạn đã chọn

Thêm chi tiết về: https://www.lifepage.in/plan.php

-----------------------

Chúng tôi mong muốn giúp bạn với quyết định quan trọng nhất của cuộc đời bạn.

Ghi nhớ: Cuộc sống của tôi, Sự nghiệp của tôi, quyết định của tôi

Lời chúc tốt nhất,

Đội LifePage
team@lifepage.in
+919999980500
Đọc thêm
Thu gọn

Tính năng Mới

1) Added functionality for Favourite Talks

2) Added Seek Career Advice Option

3) Fixed Bugs
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
9 tháng 7, 2020
Kích thước
13M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
4.0006
Cần có Android
4.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Cung cấp bởi
LifePage
©2022 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google Play|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.