LifePage Career Talks

Thanh thiếu niên
1.008
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Your Career is the most important decision of your life and if you are not 100% sure of your Career pursuits then you have found the right App.

-----------------------

LifePage is the world’s most evolved Career Awareness Platform. Using, LifePage you can arrive at a Career Decision in three steps:

[Step 1] Learn: Real Professionals. Honest Opinions

Conventional Career guidance works on a Counseling model. Wherein, a Counselor or a panel provides information about various Careers. Since the information is secondary, this model is obsolete in today's Google driven world.

Using LifePage, you learn about Law from a real Lawyer. This is primary information coming from the horse's mouth. Can anyone describe Policing better than a real Police officer? What's more? We have not one but several Policemen on LifePage.

[Step 2] Assess: Awareness based Self Assessments

Counselors and Psychometric tests look within you to find your interests. But, how can they discover it if you have not even been exposed to what will be best for you?

Using LifePage, you tell us how much you like what you have understood about a Career. Our algorithm calculates a Dream Index which indicates your chance of success in the Career.

[Step 3] Evaluate: My Life … My Career … My Decision

People around you, wish you well and if you do not take control of your own life then they will end up taking Career decisions for you.

Using LifePage, you can take control. Just take a good look at your Dream Index Report and you will yourself know what is good for you.

-----------------------

To start using LifePage

1) Download the App

2) Register your LifePage account with (Name, Designation, Organization, Email, Mobile Number and PIN)

3) Activate your LifePage account (by clicking on the link emailed to you after Step 2)

4) Login using your Mobile Number and PIN

Note: If you are on WhatsApp with your registered number, we will send you a welcome message. If you need any help you can ask us there.

-----------------------

In addition to the LifePage Career Talks App, we offer three personalized Career Advisory services:

Career Discussion on phone with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/discuss.php

Career Meeting with a LifePage Career Advisor: http://lifepage.in/meet.php

Career Plan – a 7 day personalized program in which a LifePage Career Advisor will work with you for 2 days everyday on phone to document which Career is best for you, how will you get in and how will you excel in it: http://lifepage.in/plan.php

-----------------------

We look forward to helping you with the most important decision of your life.

Remember: My Life … My Career … My Decision

Best wishes,

Team LifePage
team@lifepage.in
Sự nghiệp của bạn là quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn và nếu bạn không chắc chắn 100% các hoạt động nghề nghiệp của mình thì bạn đã tìm được ứng dụng phù hợp.

-----------------------

LifePage là nền tảng nâng cao nhận thức nghề nghiệp của thế giới. Sử dụng, LifePage bạn có thể đi đến quyết định nghề nghiệp theo ba bước:

[Bước 1] Tìm hiểu: Chuyên gia thực sự. Ý kiến ​​trung thực

Hướng dẫn nghề nghiệp thông thường hoạt động trên mô hình Tư vấn. Trong đó, một Tham tán viên hoặc một ban hội thẩm cung cấp thông tin về các nghề nghiệp khác nhau. Vì thông tin là thứ yếu, mô hình này đã lỗi thời trong thế giới điều hướng của Google ngày nay.

Sử dụng LifePage, bạn học về Luật từ một luật sư thực sự. Đây là thông tin chính xuất phát từ miệng ngựa. Bất cứ ai có thể mô tả Policing tốt hơn một sĩ quan cảnh sát thực sự? Còn gì nữa? Chúng tôi không chỉ có một mà nhiều cảnh sát trên LifePage.

[Bước 2] Đánh giá: Nhận thức tự đánh giá dựa trên nhận thức

Cố vấn và kiểm tra tâm lý học nhìn vào bên trong bạn để tìm kiếm sở thích của bạn. Nhưng, làm thế nào họ có thể khám phá ra nó nếu bạn thậm chí không được tiếp xúc với những gì sẽ tốt nhất cho bạn?

Sử dụng LifePage, bạn cho chúng tôi biết bạn thích những gì bạn đã hiểu về nghề nghiệp. Thuật toán của chúng tôi tính toán chỉ số mơ cho biết cơ hội thành công của bạn trong nghề nghiệp.

[Bước 3] Đánh giá: Cuộc sống của tôi… Nghề nghiệp của tôi… Quyết định của tôi

Mọi người xung quanh bạn, chúc bạn tốt và nếu bạn không kiểm soát cuộc sống của chính mình thì họ sẽ kết thúc quyết định nghề nghiệp cho bạn.

Sử dụng LifePage, bạn có thể kiểm soát. Chỉ cần có một cái nhìn tốt tại báo cáo chỉ số giấc mơ của bạn và bạn sẽ tự mình biết những gì là tốt cho bạn.

-----------------------

Để bắt đầu sử dụng LifePage

1) Tải xuống ứng dụng

2) Đăng ký tài khoản LifePage của bạn với (Tên, Chỉ định, Tổ chức, Email, Số điện thoại di động và Mã PIN)

3) Kích hoạt tài khoản LifePage của bạn (bằng cách nhấp vào liên kết được gửi qua email cho bạn sau Bước 2)

4) Đăng nhập bằng số điện thoại di động và mã PIN của bạn

Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên WhatsApp với số đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông điệp chào mừng. Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ở đó.

-----------------------

Ngoài các ứng dụng LifePage Career Talks, chúng tôi cung cấp ba dịch vụ tư vấn nghề nghiệp cá nhân:

Thảo luận nghề nghiệp trên điện thoại với một cố vấn nghề nghiệp LifePage: http://lifepage.in/discuss.php

Cuộc họp nghề nghiệp với một cố vấn nghề nghiệp LifePage: http://lifepage.in/meet.php

Kế hoạch nghề nghiệp - một chương trình được cá nhân hóa 7 ngày, trong đó một cố vấn nghề nghiệp LifePage sẽ làm việc với bạn trong 2 ngày mỗi ngày trên điện thoại để ghi lại sự nghiệp nào là tốt nhất cho bạn, bạn sẽ tham gia như thế nào và bạn sẽ nổi trội như thế nào: http: // lifepage.in/plan.php

-----------------------

Chúng tôi mong được giúp bạn với quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn.

Ghi nhớ: Cuộc sống của tôi… Nghề nghiệp của tôi… Quyết định của tôi

Lời chúc tốt nhất,

Team LifePage
team@lifepage.in
Đọc thêm
Thu gọn
4,8
Tổng 1.008
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

1. Bug fixes.
2. Smoother registration process.
3. Removed need for contacts permission.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
19 tháng 2, 2019
Kích thước
12M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
3.0002
Cần có Android
4.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Cung cấp bởi
LifePage
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.