HCV Therapy Selector

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Why use HCV Therapy Selector?
HCV Therapy Selector is an uniquely handy and complete source of information for the physician and his patient with hepatitis C to select the best fitting treatment.
Guideline recommendations indicate which therapies according to experts are eligible for a particular patient profile.
HCV Therapy Selector provides patient profile specific information about the likelihood of cure of hepatitis C infection for all published treatment regimens of FDA and EMA approved drugs, and treatment-specific information about side effects, costs and reimbursement. The cure rates are based on data from phase 2, phase 3 and prospective real-life clinical studies.

HCV Therapy Selector is developed by the completely independent TherapySelector organisation (previously LiverDoc), in collaboration with Erasmus Medical Center Rotterdam, the Netherlands Association for the Study of the Liver (NASL), and ExpertDoc.
TherapySelector and ExpertDoc make clinical decision support products to bring unbiased academic knowledge to the busy physician and informed choice to the patient.
Funding of HCV Therapy Selector has come from TherapySelector’s own resources without contributions of the pharmaceutical industry.

How is HCV Therapy Selector constructed?
HCV Therapy Selector connects patient profiles, published treatment combinations and clinical study results.

Patient profiles for chronic HCV infection are based on characteristics crucial for treatment decision making: HCV genotype 1-6, stage of cirrhosis (no/Child A/Child B-C), previous treatment (no/(peg)interferon/sofosbuvir/NS5A+NS3), thereby creating 72 patient profiles. Special comorbidity like HIV co-infection, HBV co-infection, liver transplant, renal failure increases the number of patient profiles further.

Published treatment combinations concern all published treatment combinations based on drugs approved by the FDA and European Medicines Agency.

Study results (cure of infection: HCV RNA not detectable 12-24 weeks after stopping antiviral therapy=SVR) were obtained from published preregistration clinical trials as well as prospective real-life postregistration studies with at least 8 patients with a specific treatment regimen.
From each publication, data (total number of patients treated and SVR evaluable, and number of patients with SVR) were extracted per patient profile. Regularly supplementary data had to be obtained from the first author or study sponsor. After an internal and external check the data were entered into a certified SQL database.

The cure rate (% SVR) was calculated by a computer program, which aggregated the data from various studies for each patient profile - treatment regimen combination, and then divided the number of persons with a cure x 100 by the number of evaluable persons.
Quality of evidence was graded according to a simple system: ‘high’ (at least 80 patients, data from two or more studies), ‘moderate’ (at least 40 patients or 80 patient data from one study) and ‘low’ (less than 40 patients).

Adverse effects are shown if such effects are clinically relevant by its severity or by a higher frequency than in placebo-controlled trials.

Costs and reimbursement information are derived from robust sources like www.hepatitisc.uw.edu (USA), www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr (FR), www.g-ba.de (DE), www.agenziafarmaco.gov.it, and www.medicijnkosten.nl (NL).
Waarom HCV Therapy Selector gebruiken?
HCV Therapy Selector is een unieke handige en complete informatiebron voor de arts en zijn patiënt met hepatitis C om de best passende behandeling te selecteren.
Aanbevelingen geven aan welke therapieën volgens experts in aanmerking komen voor een bepaald patiëntprofiel.
HCV Therapy Selector biedt patiëntprofielspecifieke informatie over de waarschijnlijkheid van genezing van hepatitis C-infectie voor alle gepubliceerde behandelingsregimes van door de FDA en EMA goedgekeurde geneesmiddelen en behandelingsspecifieke informatie over bijwerkingen, kosten en terugbetaling. De genezingspercentages zijn gebaseerd op gegevens uit fase 2, fase 3 en prospectieve klinische onderzoeken in de praktijk.
 
HCV Therapy Selector is ontwikkeld door de volledig onafhankelijke TherapySelector-organisatie (voorheen LiverDoc), in samenwerking met Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Lever (NASL) en ExpertDoc.
TherapySelector en ExpertDoc maken klinische beslissingsondersteunende producten om onbevooroordeelde academische kennis te brengen bij de drukke arts en een geïnformeerde keuze voor de patiënt.
De financiering van HCV Therapy Selector is afkomstig van de eigen middelen van TherapySelector zonder bijdragen van de farmaceutische industrie.
 
Hoe is HCV Therapy Selector geconstrueerd?
HCV Therapy Selector verbindt patiëntprofielen, gepubliceerde behandelcombinaties en klinische studieresultaten.
 
Patiëntprofielen voor chronische HCV-infectie zijn gebaseerd op kenmerken die cruciaal zijn voor de besluitvorming bij de behandeling: HCV genotype 1-6, stadium van cirrose (geen / kind A / kind BC), eerdere behandeling (nee / (peg) interferon / sofosbuvir / NS5A + NS3 ), waardoor 72 patiëntprofielen werden gecreëerd. Speciale comorbiditeit zoals co-infectie met hiv, HBV co-infectie, levertransplantatie, nierfalen verhoogt het aantal patiëntprofielen verder.
 
Gepubliceerde behandelcombinaties hebben betrekking op alle gepubliceerde behandelcombinaties op basis van geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door de FDA en het Europees Geneesmiddelenbureau.
 
Studieresultaten (genezing van infectie: HCV-RNA niet detecteerbaar 12-24 weken na het stoppen van de antivirale therapie = SVR) werden verkregen uit gepubliceerde preregistratie klinische onderzoeken evenals prospectieve, real-life postregistratie-onderzoeken met ten minste 8 patiënten met een specifiek behandelingsregime.
Uit elke publicatie werden gegevens (totaal aantal behandelde en SVR evalueerbare patiënten en aantal SVR-patiënten) per patiëntprofiel geëxtraheerd. Regelmatig moesten aanvullende gegevens worden verkregen van de eerste auteur of studiosponsor. Na een interne en externe controle werden de gegevens ingevoerd in een gecertificeerde SQL-database.
 
De genezingssnelheid (% SVR) werd berekend met een computerprogramma, dat de gegevens uit verschillende onderzoeken voor elk patiëntprofiel combineerde - behandelingsregime-combinatie en vervolgens het aantal personen met een genezingspercentage x 100 verdeelde met het aantal evalueerbare personen.
De kwaliteit van het bewijsmateriaal werd beoordeeld volgens een eenvoudig systeem: 'hoog' (ten minste 80 patiënten, gegevens van twee of meer onderzoeken), 'matig' (ten minste 40 of 80 patiëntgegevens uit één onderzoek) en 'laag' (minder dan 40 patiënten).
 
Negatieve effecten worden getoond als dergelijke effecten klinisch relevant zijn vanwege de ernst ervan of met een hogere frequentie dan bij placebogecontroleerde onderzoeken.
 
Kosten en vergoedingsinformatie zijn afgeleid van robuuste bronnen zoals www.hepatitisc.uw.edu (VS), www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr (FR), www.g-ba.de (DE), www .agenziafarmaco.gov.it en www.medicijnkosten.nl (NL).
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,8
5 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Data update: 5305 GN2-3 patients added
Video: How to use TherapySelector
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
18 februari 2019
Grootte
20M
Installaties
500+
Huidige versie
3.13.0
Android vereist
8.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
ExpertDoc B.V.
Distributieovereenkomst
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.